Skip to content

Skip to table of contents

 DI LIBI FUU KUMA KEESITU SËMBË

Piizii u di i sabi taa Gadu o da i dee soni dee a paamusi i

Piizii u di i sabi taa Gadu o da i dee soni dee a paamusi i

Di sabi di u sabi taa Gadu o da u dee soni dee a paamusi u, dë kuma wan anka u wan boto (Heb 6:19). Di soni aki ta heepi u fuu luku bunu ku soni di sa suwaki di biibi fuu (1Ti 1:18, 19). Dee soni dee sa suwaki di biibi fuu da, te soni an go kumafa u bi mëni, te u lasi dee gudu fuu, te u de ku wan siki di data an sa kula, te wan sëmbë fuu lasi libi nasö hiniwan woto soni di sa mbei wa hoi useei a Jehovah möön.

Te u ta biibi taa Gadu o da u dee soni dee a paamusi u, ku te u ta pakisei de nöömö, nöö di soni aki o heepi u fuu si kuma u feni dee soni dë kaa (2Ko 4:16-18; Heb 11:13, 26, 27). Fëën mbei aluwasi woo go libi a liba ala nasö a goonliba aki, tökuseei u musu ta pakisei fundu u dee soni di Gadu ta paamusi u a di Wöutu fëën, fuu sa ta biibi dee soni dë möön gaanfa. Di soni aki o ta heepi u fuu ta dë waiwai te tesi ta miti u.1Pe 1:6, 7.

LUKU DI FËLÖN PIIZII U DI I SABI TAA GADU O DA I DEE SONI DEE A PAAMUSI I, NÖÖ I PIKI DEE HAKISI AKI:

  • Faandi mbei Mosesi da wan bunu sëmbë di u sa djeesi?

  • Un faantiwöutu wan sëmbë di ta tei fesi a di wosudendu abi?

  • Faandi i sa taki a di Wosudendu Dini fii?

  • Unfa di dë di i ta dë ku di mëni taa joo feni dee soni dee Gadu paamusi i sa heepi i fii finga futu da tesi?

  • Andi da dee soni dee i bi o kë feni a di ten di ta ko?