Skip to content

Skip to table of contents

Fasi fa u sa paati dee buku fuu

Fasi fa u sa paati dee buku fuu

GADU ABI BUNU BUKA DA U!

Dëën: Mi ko a i aki tide u ko piki i taa u ta lei sëmbë soni u Bëibel söndö u de paka. Di brochure aki ta lei naasë u di Bëibel fii i sa go u feni piki u dee möön fanöudu hakisi u di libi.

Hakisi: I lesi di Bëibel wan daka kaa u? [Da di sëmbë pasi faa piki.] Be mi lei i taa dee woto u di buku aki an taanga u fusutan. [Taki u hakisi 1 u woto 2.]

LEI SËMBË SONI U DI TUUTUU LEI

Hakisi: Andi sa heepi wan womi ku wan mujëë u de abi wan bunu tööu libi?

Tëkisi: Ef 5:33

Tuutuu lei: Soni ta waka bunu a wan tööu libi te di womi ku di mujëë lobi deseei, söseei te de ta lesipeki deseei.

TALAKITAATI

Hakisi: I si kuma pena ku fuka o kaba wan daka u?

Tëkisi: Ako 21:3, 4

Dëën: Di talakitaati aki ta lei u faandi mbei u sa biibi di soni aki. Söseei a ta konda da u unfa Gadu o puu hii dee fuka dee ta miti libisëmbë.

SIKIFI ANDI ISEEI BI O KË TAKI

Luku fa de sikifi taa u sa paati dee buku fuu, nöö sikifi a di pisi aki unfa iseei bi o kë paati de tu.