Skip to content

Di womi mii di bi lasi toona ko

Wan njönku womi mii ko dë mati ku sëmbë di an ta tja deseei a wan fasi di fiti, söseei di bi tooka ku dee fasi di de bi kiijëën kuma wan Keesitu sëmbë. Andi dee sëmbë fëën du di a bigi tjëën seei a wan fasi di na fiti seepiseepi? Andi u sa lei u di fëlön aki, di ta lei u un pei hogi sa miti njönkuwan a di ten aki?