Ko toon wan möön bunu lesima ku wan möön bunu leima​—Fëlön

Ko sa’ u lesi möön bunu, söseei ko sa’ u lei sëmbë soni möön bunu.

WOTO 1

Dee soni dee joo taki a di bigi musu hai sëmbë pakisei

Andi i sa du u mbei dee haikama kë haika di soni di joo taki?

WOTO 2

Fan kumafa i guwenti fan

Andi i sa du u mbei dee haikama ta fii bunu te i ta fan ku de?

WOTO 3

Buta hakisi

Unfa i sa buta hakisi u taki go taki ko ku dee haikama fii, u hai de pakisei u de kë sabi möön soni, söseei u taki u dee möön fanöudu soni?

WOTO 4

Soni di i sa taki ufö i lesi wan tëkisi

Unfa i sa heepi dee haikama fii u de feni wini u dee Bëibel tëkisi dee i ta lesi?

WOTO 5

Lesi bunu

Andi da wantu soni di u sa du fuu sa lesi dee soni dee sikifi a wan pampia bunu?