Seti u di Keling Komakandi u 2020-2021​—Ku di baaa di di bëikantoo manda ko

Luku fa soni seti a di keling-komakandi, ka woo jei di taki u di baaa di di bëikantoo manda ko. Di në u di komakandi aki da „Piizii u di i sabi Jehovah”

Piizii u di i sabi Jehovah

Seti u di mamate pisi ku di sapate pisi u di keling-komakandi ku di baaa di di bëikantoo manda ko.

Haika dee piki u dee hakisi aki

Woo feni piki u dee hakisi aki a di keling-komakandi.