Seti u di Keling Komakandi u 2018-2019​—Ku di baaa di di bëikantoo manda ko

Luku fa soni seti a di keling-komakandi, ka woo jei taki u di baaa di di bëikantoo manda ko.

Taanpu gingin!

Di keling-komakandi aki o lei u unfa u sa feni di kaakiti fuu sa taanpu gingin a di biibi.

Haika dee piki u dee hakisi aki

Woo feni piki u dee hakisi aki a di keling-komakandi.