Haika Gadu nöö joo libi u teego

Di Gadu di mbei u, kë tii u a u libi, a kë tjubi u, söseei a kë mbei u feni bunu.

Wan wöutu a fesi

U di Gadu lobi libisëmbë, mbei a ta lei u di möön bunu fasi u libi.

Unfa u ta haika Gadu?

U musu sabi andi u musu du, söseei u musu sabi ambë o sa heepi u.

Ambë da di tuutuu Gadu?

U sa ko sabi andi da di në fëën, söseei andi da dee fasi fëën.

Unfa di libi bi dë a di Paladëisi?

Di fosu buku u Bëibel ta taki u di soni aki.

Di Gaan Wata​—Ambë bi haika? Ambë an bi haika?

Unfa a bi ko dë gbelingbelin u si fa dee sëmbë bi dë tuutuu?

Andi u ta lei u di Gaan wata di bi ko?

Di woto aki an nama ku awooten woto wanwan.

Ambë Jesosi bi dë?

Faandi mbei u musu ko sabi soni fëën?

Na un ten di Paladëisi o ko?

Di Bëibel ta taki soni di o pasa te di ten dë dou.

Unfa i sa abi wan suti wosudendu libi?

Di sëmbë di seti di wosudendu libi da di sëmbë di musu piki u unfa u musu libi.

Andi u musu du u Gadu feni u bunu?

Soni dë di Gadu ta buuse, ma soni dë di a ta lobi.

Unfa i sa lei taa i ta hoi iseei apaiti da Jehovah?

Di hoi di i kë hoi iseei a Gadu sa heepi i fii du soni a wan bunu fasi.