Skip to content

Skip to table of contents

 Woto 16

Andi da di wooko u dee dinai a di diniwooko?

Andi da di wooko u dee dinai a di diniwooko?

Myanmar

Komakandi

Peleikiwooko kulupu

Seeka u di Könuköndë zali

Di Bëibel ta taki u tu pei kulupu womi di dë Keesitu sëmbë, nöö di ta luku dee wooko u di kemeente. De da „dee gaanwomi ku dee dinai a di diniwooko” (Filipi 1:1, NW). A dë sö taa wan tu gaanwomi ku dinai a di diniwooko ta dë a hiniwan kemeente. Un wooko dee dinai a di diniwooko ta du fuu hedi?

De ta heepi dee gaanwomi u di kemeente. Dinai a di diniwooko dë gaan mati ku Jehovah, de dë u futoou, söseei de ta wooko taanga a di biibi, gaandi wan ku njönku wan tuu. De ta du wooko di dë fanöudu a di kemeente ku di Könuköndë zali. Di dë ta heepi dee gaanwomi u abi möön ten u buta hii de pakisei a di faantiwöutu di de abi u da lei, söseei a di faantiwöutu u da baaa ku sisa degihati.

De ta du wooko di dë fanöudu. De ta buta so dinai u du zaliwakitima wooko u tei sëmbë ku wai te de ta ko a dee komakandi. Wotowan ta seeka poku soni, wotowan ta wooko a bukutafa, so u de ta luku möni soni u di kemeente, nöö so u de abi di wooko u lei dee peleikima u di kemeente na un pisi kamian de musu peleiki. Söseei de ta seeka hii dee soni u di Könuköndë zali u de tan bunu. Dee gaanwomi sa hakisi de so juu u heepi dee möön gaandi wan. Dee dinai dë kabakaba u du hiniwan wooko di de da de u du, nöö u di de dë kabakaba u du dee wooko dë, mbei hii sëmbë u di kemeente ta lesipeki de.1 Timoteo 3:13.

De dë womi di wotowan sa waka a de baka. U di so baaa abi bunu fasi di bakama u Keesitu musu abi, mbei de ta buta de kuma dinai a di diniwooko. Te de ta hoi wan paati a dee komakandi, nöö de ta taanga di biibi fuu. U di de ta tei fesi a di peleikiwooko, mbei de ta heepi u u ko möön faja a di wooko. U di de ta wooko makandi ku dee gaanwomi u di kemeente, mbei de ta heepi di kemeente u dë ku piizii, söseei u dë wan (Efeise 4:16). Bakaten de seei sa toon gaanwomi u kemeente tu.

  • Un sootu pei womi da dee dinai a di diniwooko?

  • Unfa dee dinai ta heepi u soni waka bunu a di kemeente?