Skip to content

Skip to table of contents

 Woto 3

Unfa de toona feni di tuutuu lei u Bëibel baka?

Unfa de toona feni di tuutuu lei u Bëibel baka?

Bëibel Öndösukuma, baka di jaa 1870

Di fosu Waktitoren a di jaa 1879

A Waktitoren a di ten aki

Di Bëibel bi taki a fesi taa baka di dëdë u Keesitu, poipoi leima bi o ko dë a dee fosu Keesitu sëmbë dendu, nöö de bi o poi di tuutuu lei u Bëibel (Tjabukama 20:29, 30). Te u kaba fëën, sö a pasa tuutuu. De mökisi dee lei u Jesosi ku dee guwenti u sëmbë di an bi ta dini di tuutuu Gadu. A sö wan fasi di biibi an bi a’ di tuutuu lei u Keesitu möön (2 Timoteo 4:3, 4). Unfa u sa dë seiki taa a di ten aki u ta fusutan bumbuu andi di Bëibel ta lei u tuutuu?

Di juu bi dou u Jehovah tja di tuu ko a limbo. A bi taki a fesi taa ’te di kaba juu dou, sëmbë bi o ko sabi di tuutuu lei gaanfa’ (Daniëli 12:4). A di jaa 1870 wan piki kulupu sëmbë di bi kë ko sabi andi da di tuu, bi ko si taa sömëni soni di hia keiki ta lei an ta kai ku Bëibel. Fëën mbei de bi bigi suku u ko sabi dee tuutuu lei u Bëibel, nöö Jehovah limbo de pasi tu. A mbei de fusutan andi di Bëibel ta lei tuutuu.

Limbohati womi öndösuku di Bëibel finifini. Dee fajafaja Bëibel Öndösukuma dë, boo taa dee avo fuu a di biibi, ko feni wan fasi u öndösuku di Bëibel. Te kuma tide u ta öndösuku di Bëibel a di fasi dë jeti. De bi ta taki u hiniwan woto u Bëibel baka na baka. Te de bi dou a wan Bëibel tëkisi di taanga u fusutan, nöö de bi ta suku woto tëkisi di sa heepi de u fusutan di tëkisi dë. Nöö te di soni di de bi öndösuku kai ku dee woto pisi u di Bëibel, nöö de bi ta sikifi ën buta a pampia. U di de öndösuku Bëibel a sö wan fasi u si fa hii dee pisi ta kai a wan, mbei de ko si limbolimbo andi di Bëibel ta lei u u di në u Gadu ku di Könuköndë fëën. De ko sabi söseei andi Gadu o du da libisëmbë ku di goonliba. Boiti di dë, de ko fusutan andi ta pasa ku wan sëmbë te a dëdë ku söseei taa dee dëdë sëmbë o toona weki baka. Di suku di de bi ta suku u ko sabi dee tuutuu lei u Bëibel, mbei de ko fii u dee poipoi lei u keiki ku guwenti di an ta kai ku di Bëibel.Johanisi 8:31, 32.

A di jaa 1879 dee Bëibel Öndösukuma ko si taa di juu bi dou u paaja di tuutuu lei a hii kamian. Fëën mbei a di jaa dë de bigi mbei wan buku di u ta mbei te kuma tide jeti. Hën u ta kai The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom (A WaktitorenA e taki fu Yehovah Kownukondre). Nöunöu u ta paaja di tuutuu lei u Bëibel da sëmbë a 239 köndë, nöö a 700 töngö di u ta paaja di buka aki. Na wan daka a fesi sëmbë bi ko sabi di tuutuu lei u Bëibel sö gaanfa jeti!

  • Andi pasa ku dee tuutuu lei u Bëibel baka di Keesitu dëdë?

  • Andi bi heepi u fuu toona feni di tuutuu lei a Gadu Wöutu baka?