Skip to content

Skip to table of contents

 Woto 19

Ambë da di köni saafu di dë u futoou?

Ambë da di köni saafu di dë u futoou?

Hii u tuu ta feni wini u dee soni u ta lei a Bëibel

Sati bifö Jesosi dëdë, hën ku dee fö bakama fëën, Petuisi, Jakobosi, Johanisi ku Andiasi wanwan bi dë ta fan. Di Jesosi bi taki u di maaka di bi o lei taa a bi o toona ko baka a dee lasiti daka, hën a bi buta wan fanöudu hakisi taa: „Ambë da tuutuu di köni saafu di dë u futoou di hën masa buta u luku dee futuboi fëën faa sa da de njanjan a di soifi ten?” (Mateosi 24:3, 45, NW; Maikusi 13:3, 4). Jesosi bi mbei dee apösutu fëën dë seiki taa hën kuma de „masa” bi o buta sëmbë di bi o da dee bakama fëën njanjan nasö lei de soni u Bëibel nöömö a di pisiten u di kaba. Ambë bi o dë a di saafu aki dendu?

De da wan piki kulupu u tuutuu bakama u Jesosi di salufu ku santa jeje. Di „saafu” da di tii kulupu u Jehovah Kotoigi. De ta da dee woto dinima u Jehovah njanjan a di soifi ten. U abi di saafu aki fanöudu u ta da u „njanjan tjika a di soifi ten” nöömö.Lukasi 12:42, NW.

A ta sölugu dee sëmbë u di wosudendu u Gadu (1 Timoteo 3:15). Jesosi da di saafu aki di gaan faantiwöutu u luku di wooko u di pisi u di ölganisaasi u Gadu di dë a goonliba aki. De ta luku hii dee gudu u di ölganisaasi, de ta tii di peleikiwooko, söseei de ta da u lei a dee komakandi. Hën da „di köni saafu di dë u futoou” ta da u njanjan ku dee buku dee u ta du di peleikiwooko fuu, söseei ku dee lei dee u ta kisi a dee kemeente komakandi ku dee gaan komakandi. A sö wan fasi u ta feni andi u abi fanöudu a di soifi ten.

Di saafu aki dë u futoou u di a ta hoi ënseei a dee tuutuu lei u Bëibel ku hii hën hati, söseei a ta du di wooko di a kisi u paaja di bunu buka. Di saafu aki köni tu u di a ta du soni a wan köni fasi u luku dee soni u Keesitu di dë a goonliba (Tjabukama 10:42). Jehovah ta mbei di wooko aki waka bunu u di a ta mbei möön hia sëmbë ta ko dë kotoigi fëën, nöö a ta heepi di saafu faa sa lei sëmbë hia soni u Bëibel.Jesaaja 60:22; 65:13.

  • Ambë Jesosi bi buta u ta da dee bakama fëën Bëibel lei?

  • Faandi mbei u sa taki taa di saafu dë u futoou, nöö na un fasi a köni tu?