Skip to content

Skip to table of contents

 WOTO 20

Kaba di taki fii a wan bunu fasi

Kaba di taki fii a wan bunu fasi

Peleikima 12:13, 14

DI SONI DI I MUSU DU: Dee lasiti soni dee joo taki a di kaba pisi u di taki fii musu da dee haikama degihati u du andi de lei.

FA I MUSU DU ËN:

  • A kaba u di taki fii i musu taki u soni di ko a fesi a di taki. Toona taki u dee möön fanöudu soni u di taki fii, söseei u di në u di taki.

  • Da dee haikama degihati u du wan soni. Lei dee haikama andi de musu du, söseei faandi mbei de musu du ën. Fan a wan fasi di ta lei taa i ta biibi dee soni dee i ta taki, söseei taa de dë fanöudu tu.

  • Na taki te a hia soni a kaba u di taki fii. Na taki u njunjun soni di ja bi kai a di taki fii. Taki u wantu soni di dë fanöudu, nöö da dee haikama degihati wan pasi möön u du dee soni di de lei.