Skip to content

Skip to table of contents

WOTO FANÖUDU SONI

Jesosi Keesitu da di Mësiasi di Gadu bi paamusi libisëmbë

Jesosi Keesitu da di Mësiasi di Gadu bi paamusi libisëmbë

JEHOVAH GADU bi mbei sömëni tjabukama sikifi soni buta a Bëibel, di bi o heepi u fuu ko sabi ambë bi o dë di Mësiasi. Dee tjabukama dë bi sikifi soni u di ten de bi o pai di Sëmbë di Gadu bi paamusi u manda ko heepi libisëmbë. De bi sikifi soni tu u di wooko di a bi o du ku söseei di fasi fa a bi o dëdë. Di Jesosi Keesitu bi dë a goonliba, nöö libi fëën bi kai ku hii dee soni dee tjabukama dë bi sikifi. A ta foondo u seei te u ta si taa hii dee soni dee tjabukama dë sikifi, pasa tuutuu leti kumafa de bi sikifi. Boo go luku wan tu soni de bi sikifi u di ten de bi o pai di Mësiasi ku di ten a bi dë piki mii.

Di tjabukama Jesaaja bi taki a fesi taa di Mësiasi bi o dë wan bakamii u Könu Dafiti (Jesaaja 9:7). Jesosi bi kumutu tuutuu a di lö u Dafiti.—Mateosi 1:1, 6-17.

Mika, wan woto tjabukama u Gadu bi taki a fesi taa di mii dë bi o toon wan tiima ku söseei taa de bi o pai ën a "Betelehem Efalata” (Mika 5:2). A di ten de pai Jesosi, tu foto bi dë a Isaëli di de bi ta kai Betelehem. Wan u dee foto dë bi dë zuntu u Nazalëti a bau-së u di köndë. Nöö di wotowan bi dë zuntu u Jelusalen a di köndë Juda. A fesiten de bi ta kai di Betelehem di bi dë zuntu u Jelusalen, Betelehem Efalata. A di foto dë de pai Jesosi leti kumafa di tjabukama bi taki a fesi!—Mateosi 2:1.

Wan woto tjabukama bi taki a fesi taa de bi o kai di Womi Mii u Gadu "puu a Egepiti köndë”. Di Jesosi bi dë piki mii, nöö de bi tjëën go a Egepiti köndë. Baka di Könu Helodi dëdë, nöö de toona kumutu a Egepiti. Sö wë di soni di tjabukama bi taki, ko tuu.—Hosea 11:1; Mateosi 2:15.

A di pisi ["Dee soni dee tjabukama bi taki u di Mësiasi”], wanlö tëkisi dë, nöö a liba u de a sikifi "Tjabukama woto”. Dee tëkisi aki ta taki finifini u di Mësiasi. Gaantangi tei dee tëkisi aki maaka ku dee tëkisi dee sikifi a basu ka a sikifi "De ko tuu”. Te i du sö, nöö joo abi wan möön taanga biibi taa di Wöutu u Gadu ta taki tuutuu soni.

Te i ta luku dee tëkisi aki nöö fëëkëtë taa dee tëkisi ka dee tjabukama bi taki soni, bi sikifi höndöhöndö jaa ufö de pai Jesosi. Jesosi bi taki taa: "Sö dee soni o pasa ku mi leti kumafa de dë sikifisikifi a dee buku u Mosesi ku dee tjabukama, ku di Kanda Buku” (Lukasi 24:44). Kumafa i sa si a di Bëibel fii, dee soni dë pasa tuutuu leti kumafa de bi sikifi a fesi!

DEE SONI DEE TJABUKAMA BI TAKI U DI MËSIASI
SONI DI PASA TJABUKAMA WOTO DE KO TUU
A kumutu a di lö u Juda Kenesesi 49:10 Lukasi 3:23-33
Wan mujëë mii di an duumi ku manu wan daka pali ën Jesaaja 7:14 Mateosi 1:18-25
Wan bakamii u Dafiti Jesaaja 9:7 Mateosi 1:1, 6-17
Jehovah seei taki taa Womi Mii fëën Psalöm 2:7 Mateosi 3:17
Sëmbë an bi o kë biibi ën Jesaaja 53:1 Johanisi 12:37, 38
A denda a Jelusalen a wan piki buliki liba Sakalia 9:9 Mateosi 21:1-9
Wan bumbuu mati fëën tjëën go sei Psalöm 41:9 Johanisi 13:18, 21-30
De sei ën u 30 pisi soofu möni Sakalia 11:12 Mateosi 26:14-16
An bi ta piki di a bi dë a kuutu Jesaaja 53:7 Mateosi 27:11-14
De tuwë lötu u luku ambë bi o wini dee koosu fëën Psalöm 22:18 Mateosi 27:35
De bi ta lafu ën ta sösö ën di de bi pekëën a di pau Psalöm 22:7, 8 Mateosi 27:39-43
Na wan kodo bonu fëën booko Psalöm 34:20 Johanisi 19:33, 36
De bei ën ka de bi ta bei guduma Jesaaja 53:9 Mateosi 27:57-60
A weki baka ufö sinkii fëën poi Psalöm 16:10 Tjabukama 2:24, 27
Gadu hei ën buta nëën letimaun së Psalöm 110:1 Tjabukama 7:56

← Luku di kapitel