Skip to content

„Di soni aki mbei de pai mi ko a di goonliba aki”

Luku fa Jesosi bi ta lei sëmbë soni a wan apaiti fasi, söseei fa a bi abi degihati u konda soni u di tuutuu lei da sëmbë.

Di woto tei puu a Mateosi 21:23-46; 22:15-46.