Skip to content

Skip to table of contents

„Abi degihati . . . nöö du di wooko fajafaja”

„Abi degihati . . . nöö du di wooko fajafaja”

„Abi degihati, na fëëë, nöö du di wooko fajafaja. Na da sëmbë pasi u de mbei i fëëë, nöö na panta, biga Jehovah . . . dë ku i.”​—1 KLONIKI 28:20.

KANDA: 38, 34

1, 2. (a) Un apaiti wooko Jehovah bi da Salumon? (b) Andi Dafiti bi sabi u Salumon?

JEHOVAH bi da Salumon wan apaiti wooko faa du. A bi musu tei fesi te de bi o mbei di Wosu u Gadu a Jelusalen. Di wooko aki bi o dë wan u dee möön gaan wooko di sëmbë bi o du a goonliba! Di Wosu aki bi o dë „wan apaiti wosu seei”, nöö hii sëmbë bi o jei soni u di waiti fëën. Boiti di dë, a bi o dë „di wosu u Jehovah, di tuutuu Gadu”.​—1 Kloniki 22:1, 5, 9-11.

2 Könu Dafiti bi dë seiki taa Gadu bi o heepi Salumon. Ma Salumon bi ’njönku jeti, nöö an bi abi öndöfeni’. A bi o abi degihati tjika u tei di wooko di Gadu bi kë dëën u? Naa a bi o fëëë u tei di wooko u di a njönku? Salumon bi musu abi degihati faa bi sa du di wooko.

3. Andi Salumon bi sa lei nëën tata?

 3 Salumon bi musu u sabi andi da degihati, u di hën tata Dafiti bi abi degihati. Di Dafiti bi njönku, nöö a bi feti ku hogi mbeti di bi ta ko kii dee sikapu fu hën tata (1 Samuëli 17:34, 35). A bi lei taa a bi abi degihati tu, di a bi feti ku di gaan djanga womi de kai Goliati. Gadu bi heepi Dafiti faa kii Goliati ku wan piki sitonu.​—1 Samuëli 17:45, 49, 50.

4. Faandi mbei Salumon bi musu abi degihati?

4 U sa fusutan faandi mbei Dafiti bi dë di möön bunu sëmbë di bi sa da Salumon taanga faa abi degihati u mbei di Wosu u Gadu. (Lesi 1 Kloniki 28:20.) Ee Salumon an bi abi degihati, nöö a bi o fëëë tee taa an bi o pena bigi di wooko seei. Di soni dë bi o dë wan gaan hogi soni.

Useei abi Jehovah fanöudu faa da u degihati fuu sa du di wooko di a da u

5. Faandi mbei u musu abi degihati?

5 Leti kumafa Jehovah bi musu heepi Salumon faa abi degihati u du di wooko di a bi musu du, sö nöö useei abi Jehovah fanöudu fuu sa abi degihati u du di wooko di a da u. Boo luku wantu woto u sëmbë u di ten di pasa, di bi lei taa de bi abi degihati. Baka di dë, woo taki unfa u sa lei taa u abi degihati fuu sa du di wooko di Jehovah da u.

SËMBË DI BI ABI DEGIHATI

6. Andi i lobi u di degihati di Josëfu bi abi?

6 Josëfu bi lei taa a bi abi degihati di di mujëë u Potifali bi kë faa duumi ku ën. A bi musu u sabi taa a bi sa lasi hën libi ee a bi niinga. Ma tökuseei Josëfu bi lei taa a bi abi degihati, u di a piki di mujëë wantewante taa an o duumi ku ën.​—Kenesesi 39:10, 12.

7. Unfa Lakabu bi lei taa a bi abi degihati? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

7 Lakabu da wan woto sëmbë di bi lei taa a bi abi degihati. Tu womi u Isaëli bi go fusi luku di köndë Jelikou, nöö de bi go nëën pisi. Wë kandë a bi sa fëëë u tjubi dee womi aki nëën pisi. Ma u di a bi abi biibi a Jehovah, mbei a bi tei degihati tjubi dee tu womi aki, nöö a bi heepi de u de fusi kumutu a di köndë (Josua 2:4, 5, 9, 12-16). Lakabu bi ta biibi taa Jehovah da di tuutuu Gadu, nöö a bi dë seiki taa Jehovah bi o da dee Isaëli sëmbë di köndë. An bi da di könu u Jelikou ku dee sodati fëën nasö na wan woto sëmbë pasi u de mbei a fëëë. Ma a bi du soni ku degihati, nöö di soni dë bi mbei hën ku dee sëmbë fëën fika a libi.​—Josua 6:22, 23.

8. Unfa di degihati di Jesosi bi abi, bi heepi dee apösutu fëën?

8 Dee apösutu u Jesosi seei bi lei taa de bi abi degihati tu. De bi si taa Jesosi bi abi degihati, nöö di soni dë bi heepi de u deseei ko abi degihati tu (Mateosi 8:28-32; Johanisi 2:13-17; 18:3-5). Di dee Saduseima bi kë tapa dee apösutu u de an konda soni u Jesosi möön, nöö de an bi haika de.​—Tjabukama 5:17, 18, 27-29.

9. Unfa 2 Timoteo 1:7 ta heepi u fuu ko sabi na ambë u ta feni degihati?

9 Josëfu, Lakabu, Jesosi, ku dee apösutu  fëën bi dë kabakaba u du soni a wan bunu fasi. De bi lei taa de bi abi degihati, u di de bi ta futoou Jehovah. Ma de an bi ta buta futoou a di u deseei köni. Te u abi degihati fanöudu, nöö wa musu buta futoou a useei, ma u musu buta futoou a Jehovah. (Lesi 2 Timoteo 1:7.) Boo luku unfa u sa lei taa u abi degihati a di wosudendu fuu, söseei a di kemeente.

NA UN TEN U MUSU LEI TAA U ABI DEGIHATI

10. Faandi mbei dee njönkuwan musu abi degihati?

10 Sömëni soni ta miti dee njönkuwan ka de musu lei taa de abi degihati u dini Jehovah. De sa lei wan soni a Salumon, u di a bi lei taa a bi abi degihati, di a bi musu mbei di Wosu u Gadu. Hii fa dee njönkuwan sa mbei de mama ku de tata heepi de te de musu du wan soni, tökuseei deseei musu taki andi de o du (Nöngö 27:11). De musu abi degihati ee de kë tei bunu mati, ee de kë mbei piizii a wan fasi di ta kai ku Gadu, ee de kë dë limbolimbo a Gadu wojo, söseei ee de kë tei dopu. De musu abi di lö degihati aki, u di Saatan ta mbei Gadu fa, nöö a o kë tapa de u de an dini Gadu.

11, 12. (a) Unfa Mosesi bi lei taa a bi abi degihati? (b) Unfa dee njönkuwan sa djeesi Mosesi?

11 Wan u dee fanöudu soni di dee njönkuwan musu du, hën da de musu taki da deseei andi de o du ku de libi. A so köndë, de ta da dee njönkuwan taanga u de go a hei siköö, u de sa feni wan wooko ka de o ta paka de hia möni. A woto köndë, möni soni an ta waka bunu, nöö dee njönkuwan sa pakisei taa de musu wooko u heepi dee sëmbë u de. Ee wan u dee soni aki ta miti i, nöö pakisei Mosesi. Di mujëë mii u Falao hën bi kiijëën. Nöö a bi sa suku u ko gudu nasö u ko dë wan heihei sëmbë. Pakisei fa a bi ta fii di dee sëmbë dee kiijëën, dee sëmbë dee bi ta lei ën soni, ku dee sëmbë dee bi ta dëën lai, bi ta dëën taanga faa suku gudu nasö nëbai! Ma Mosesi bi abi degihati, nöö a bi buta taa a o dë ku dee sëmbë u Gadu. Baka di a kumutu a Egepiti disa dee gudu u di köndë, hën a bi buta hii hën futoou a Jehovah (Hebelejën 11:24-26). Te u kaba fëën, Jehovah bi mbei a feni gaan bunu, nöö a o mbei a feni möön gaan bunu a di ten di ta ko.

12 Te dee njönkuwan ta lei taa de abi degihati, u di de ta buta maaka di de kë dou a di dini u Jehovah, söseei u di de ta buta di Könuköndë a di fosu kamian, nöö Jehovah o mbei de feni gaan bunu. A o heepi de u de sa sölugu dee sëmbë u de. Di njönku kijoo de kai Timoteo, di bi libi a di ten u dee fesiten Keesitu sëmbë, bi dini Gadu hii hën libi longi, nöö iseei sa du di soni dë tu. * (Luku di pisi a basu.)​—Lesi Filipi 2:19-22.

I dë kabakaba u lei taa i abi degihati a hii soni di i ta du ö? (Luku palaklafu 13-17)

13. Unfa di degihati di wan sisa bi abi bi heepi ën faa dou dee maaka fëën?

13 Wan sisa di ta libi na Alabama, na Amëëkanköndë, bi musu abi degihati u buta maaka da hënseei a di dini u Gadu. A bi sikifi taa: „Di mi bi möön njönku, mi bi dë wan sëmbë di bi ta sen gaanfa. Ku taanga möiti mi bi ta fan ku sëmbë a di Könuköndë zali, nöö a bi ta möön taanga da mi seei u go a sëmbë pisi, go peleiki da sëmbë di ma bi sabi.” Ma di sisa aki bi kë toon wan pionili. Nöö hën mama ku hën tata ku woto sëmbë a di kemeente, bi heepi ën faa dou di maaka dë. A taki taa: „Saatan ta da sëmbë  taanga u de go a hei siköö, u de suku nëbai, u de suku möni, ku hia gudu.” Ma a bi ko fusutan tu taa gaansë u sëmbë an ta dou dee maaka dë seei. Boiti di dë, a ta tja bookohedi ku fuka ko da de. Söseei a bi taki taa: „Ma di dini di mi ta dini Jehovah, ta mbei mi ta dë waiwai seei, nöö mi ta fii taa mi dou wan bumbuu maaka a mi libi.”

14. Faandi mbei dee mama ku dee tata dee dë bakama u Keesitu musu abi degihati?

14 Dee mama ku dee tata dee dë bakama u Keesitu, musu abi degihati tu. Kandë di wooko basi fii lo’ u hakisi i fii wooko pasa juu a wan daka di i ta hoi di Wosudendu Dini, a wan daka di i nango a peleikiwooko, nasö a komakandi. I musu abi degihati fii sa piki di basi fii taa ja o sa wooko pasa juu di daka dë. A sö wan fasi i ta heepi dee mii fii u de sa djeesi i a di fasi dë. Nasö a sa pasa taa wantu mama ku wantu tata a di kemeente ta da dee mii u de pasi u de du soni di ja kë u dee mii fii du. Ee a ko dë taa dee mama ku dee tata dë hakisi i faandi mbei ja kë u dee mii fii du dee soni dë, nöö joo abi degihati tjika fii piki de a wan lesipeki fasi ö?

15. Unfa Psalöm 37:25 ku Hebelejën 13:5 sa heepi dee mama ku dee tata?

15 U musu abi degihati ee u kë heepi dee mii fuu u de buta maaka da deseei a di dini u Gadu, söseei u de dou dee maaka dë. Kandë so mama ku so tata ta fëëë u da dee mii u de taanga u de du di pioniliwooko, u de  go heepi ka möön peleikima dë fanöudu, u de go wooko a Bëtëli, nasö u de go heepi mbei Könuköndë zali ku woto komakandi kamian. Kandë de ta fëëë taa dee mii u de an o sa luku de te de ko gaandi. Ma dee mama ku dee tata dee ta du soni a wan köni fasi, ta lei taa de abi degihati, söseei taa de ta biibi taa Jehovah o du dee soni dee a paamusi dee dinima fëën. (Lesi Psalöm 37:25; Hebelejën 13:5.) Dee mama ku dee tata dee ta du dee soni aki, ta heepi dee mii u de u de du di wan seei soni tu.​—1 Samuëli 1:27, 28; 2 Timoteo 3:14, 15.

16. Unfa so mama ku tata bi heepi dee mii u de u de buta maaka da deseei a di dini u Gadu, nöö un wini dee mii u de bi feni?

16 Wan womi ku hën mujëë di ta libi na Amëëkanköndë, bi heepi dee mii u de u de buta pakisei a di dini di de ta dini Jehovah. Di womi bi taki taa: „Ufö dee mii fuu bi bigi fan, söseei ufö de bi bigi waka, nöö u bi ta konda da de un wini wan sëmbë ta feni te a ta du di pioniliwooko ku te a ta wooko taanga a di kemeente. Di maaka dë de kë dou nöunöu.” A bi taki tu taa u di dee mii u de bi buta dee maaka dë da deseei, söseei u di de bi dou de, mbei di goonliba u Saatan aki an bi feni de ganjan puu a di dini di de ta dini Jehovah. Wan baaa di abi tu mii bi taki taa: „Sömëni mama ku sömëni tata ta mbei möiti ta paka hia möni u mbei dee mii u de pëë a sport team, u de go a piizii, nasö u de sa go a hei siköö. A bi o dë wan möön köni soni fuu heepi dee mii fuu u de dou maaka di o heepi de u de ku Jehovah sa dë gaan mati. U bi wai seei di dee mii fuu bi dou dee maaka di de bi buta da deseei a di dini u Jehovah, nöö u bi ta wai tu taa u bi sa dini Jehovah makandi ku de.” I sa dë seiki taa Gadu ta wai ku dee mama ku dee tata dee ta heepi dee mii u de u de buta maaka di de kë dou a di dini di de ta dini ën.

ABI DEGIHATI A DI KEMEENTE

17. Konda unfa sëmbë a di kemeente sa lei taa de abi degihati.

17 U musu lei taa u abi degihati a di kemeente tu. Dee gaanwomi musu abi degihati te de o kuutu wan sëmbë di du wan gaan zöndu, nasö te de o heepi wan sëmbë di sa lasi hën libi, u di a siki go a hatiwosu. So gaanwomi nango ta lei sëmbë soni u Bëibel a dunguwosu nasö de nango ta hoi komakandi ala tu. Ma unfa a dë ku dee sisa dee an tööu? Sömëni soni dë di de sa du a di dini di de ta dini Jehovah, ka de sa lei taa de abi degihati. De sa du di pioniliwooko, de sa go heepi a kamian ka möön peleikima dë fanöudu, de sa go heepi mbei komakandi kamian, söseei de sa go a di Siköö da Könuköndë Peleikima. So u de sa go a di Giliati-siköö seei.

18. Unfa dee sisa dee ko gaandi kaa sa lei taa de abi degihati?

18 U lobi dee sisa fuu dee ko gaandi kaa, nöö u ta wai seei taa de dë a di kemeente! Hii fa so u de an sa du dee soni di de bi ta du a di dini u Gadu möön, tökuseei de sa lei taa de abi degihati a di dini di de ta dini Gadu jeti. (Lesi Titusi 2:3-5.) Boo ta wan gaanwomi hakisi wan sisa di ko gaandi kaa faa da wan möön njönku sisa lai, di nama ku di fasi fa a ta bisi soni, nöö sö wan sisa abi degihati fanöudu faa sa du di soni dë. An o go gandji da di sisa taa an ta bisi bunu, ma a o heepi ën a wan suti fasi faa ko fusutan taa dee soni dee a ta bisi sa toobi wotowan (1 Timoteo 2:9, 10). Te dee sisa dee ko  gaandi kaa ta lei taa de lobi wotowan a sö wan fasi, nöö de ta heepi dee sëmbë u di kemeente u de sa ta libi kuma wan famii.

19. (a) Unfa dee baaa dee dopu kaa, sa lei taa de abi degihati? (b) Unfa Filipi 2:13 ku 4:13 sa heepi dee baaa u de ko abi degihati?

19 Dee baaa dee dopu kaa musu lei taa de abi degihati a di dini di de ta dini Gadu tu. Te de mbei möiti ko toon dinai nasö gaanwomi, nöö di kemeente ta feni wini fëën seei (1 Timoteo 3:1). Ma kandë so u de ta fëëë u mbei di möiti dë. Kandë wan baaa bi mbei wan föutu a di ten di pasa, nöö a ta si kuma an fiti u toon dinai nasö gaanwomi. Nasö wan baaa sa si kuma an köni tjika u du dee lö wooko dë. Ee sö i ta fii, nöö Jehovah sa heepi i fii ko abi degihati. (Lesi Filipi 2:13; 4:13.) Mëni di woto u Mosesi. Hënseei bi ta si kuma an bi o sa du di soni di Jehovah bi hakisi ën (Ëkisodesi 3:11). Ma Jehovah bi heepi ën faa ko abi degihati, faa bi sa du di soni di a bi hakisi ën. Unfa wan baaa di dopu kaa sa ko abi di lö degihati aki? A sa begi Jehovah faa heepi ën, söseei a sa ta lesi di Bëibel hiniwan daka. A sa pakisei woto u sëmbë di sikifi a Bëibel, di bi lei taa de bi abi degihati. A sa hakisi dee gaanwomi u de heepi ën, söseei a sa piki de taa a sa heepi a di kemeente solanga a dë fanöudu. Un dee baaa dee dopu kaa, un lei taa un abi degihati, u di woon ta mbei möiti u heepi a di kemeente!

„JEHOVAH . . . DË KU I”

20, 21. (a) Andi Dafiti bi piki Salumon? (b) Fu un soni u sa dë seiki?

20 Könu Dafiti bi piki Salumon taa Jehovah bi o heepi ën u te a kaba mbei di Wosu (1 Kloniki 28:20). A musu u dë taa Salumon bi pakisei fundu u di soni dë, nöö an bi mbei di njönku di a bi njönku ku di sabi di an bi sabi hia soni tapëën fu an du di wooko. Ma a bi lei taa a bi abi degihati, nöö Jehovah bi heepi ën faa mbei wan gaan waiti Wosu dëën a seibi jaa ku hafu dendu.

21 Jehovah bi heepi Salumon, nöö a sa heepi u fuu abi degihati u du di wooko fëën tu, aluwasi a di wosudendu fuu nasö a di kemeente (Jesaaja 41:10, 13). Te u ta lei taa u abi degihati a di dini di u ta dini Jehovah, nöö u sa dë seiki taa a o mbei u feni gaan bunu nöunöu kaa, söseei a di ten di ta ko. Fëën mbei „abi degihati, . . . nöö du di wooko fajafaja”.

^ pal. 12 I sa feni lai di nama ku maaka di i sa buta da iseei a di dini u Gadu, a di woto „Poti yeye marki fu man gi glori na yu Mekiman”, di dë a di Waktitoren u 15 u baimatu-liba 2004.