Vrati se na sadržaj

Da li je Bog Trojstvo?

Odgovor iz Svetog pisma

Mnoge hrišćanske denominacije naučavaju da je Bog Trojstvo. Međutim, zapazite šta kaže Encyclopædia Britannica: „Ni reč Trojstvo, ni jasno definisana doktrina ne pojavljuju se u Novom zavetu... Ta doktrina se razvijala postepeno tokom nekoliko vekova i kao plod mnogih rasprava.

Zapravo, Bog o kom Sveto pismo govori nikada nije opisan kao deo Trojstva. Zapazite sledeće biblijske stihove:

Jehova, naš Bog, jedan je Jehova“ (Ponovljeni zakoni 6:4).

Jedino [si] ti, kome je ime Jehova, Svevišnji nad celom zemljom“ (Psalam 83:18).

Da bi dobili večni život, treba da dobro upoznaju tebe, jedinog istinitog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Hrista“ (Jovan 17:3).

Bog je samo jedan“ (Galatima 3:20).

Zašto većina hrišćanskih denominacija tvrdi da je Bog Trojstvo?