Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Na koga ili na šta se odnosi izraz „Reč Božja“?

Odgovor iz Svetog pisma

Ovaj izraz obično se odnosi na jednu ili više poruka od Boga (Luka 11:28). Pored toga, na nekoliko mesta u Svetom pismu izrazi „Reč Božja“ ili „Reč“ koriste se i kao titula (Otkrivenje 19:13; Jovan 1:14).

Poruka od Boga. Proroci su obično govorili da su poruke koje su objavljivali poticale od Boga. Na primer, Jeremija je svoju proročansku poruku započeo rečima: „Došla mi je Jehovina reč“ (Jeremija 1:4, 11, 13; 2:1). Pre nego što je Saulu saopštio da ga je Bog izabrao za kralja, prorok Samuilo je rekao: „Ti sada stani da ti objavim Božju reč“ (1. Samuilova 9:27).

Titula. Za Isusa Hrista se u Svetom pismu koristi titula „Reč“ kada se o njemu govori i kao o duhovnom biću na nebu i kao o čoveku na zemlji. Razmotrimo neke razloge koji navode na taj zaključak.

  • Reč je postojala pre nego što je sve drugo stvoreno. „U početku je bila Reč [...] On je u početku bio kod Boga“ (Jovan 1:1, 2). Isus je „prvenac svega što je stvoreno“ i on je „pre svega drugog“ (Kološanima 1:13-15, 17).

  • Reč je došla na zemlju kao čovek. „Reč je postala telo i prebivala je među nama“ (Jovan 1:14). Hrist Isus se odrekao „samog sebe i uzeo obličje roba i postao sličan ljudima“ (Filipljanima 2:5-7).

  • Reč je Božji Sin. Nakon što je rekao da je Reč postala telo, kao što je prethodno citirano, apostol Jovan je još rekao: „Gledali smo njegovu slavu, slavu koju je kao jedinorođeni sin imao od oca“ (Jovan 1:14). Jovan je takođe napisao da je „Isus Hrist Sin Božji“ (1. Jovanova 4:15).

  • Reč ima Božje osobine. „Reč je bila bog“ ili kako kažu neki prevodi, „božanske prirode“ (Jovan 1:1, An American Translation). Isus je „odraz [Božje] slave i tačna slika njegovog bića“ (Jevrejima 1:2, 3).

  • Reč vlada kao kralj. U Svetom pismu se kaže da Reč Božja na glavi ima „mnoge krune“ (Otkrivenje 19:12, 13). Reč je takođe i „Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima“ (Otkrivenje 19:16). A za Isusa se kaže da je „Kralj kraljeva i Gospodar gospodara“ (1. Timoteju 6:14, 15).

  • Reč govori u Božje ime. Ova titula po svemu sudeći pripada onome koga je Bog izabrao da prenosi informacije i uputstva. Isus je rekao da je Bog njemu poverio taj zadatak: „Otac koji me je poslao dao [mi je] zapovest šta da kažem i šta da govorim [...] Zato ono što ja govorim, govorim onako kako mi je rekao Otac“ (Jovan 12:49, 50).