Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Šta je kovčeg saveza?

Odgovor iz Svetog pisma

Kovčeg saveza je bio sveti kovčeg koji su Izraelci napravili prema Božjoj zapovesti. Bog im je dao i detaljna uputstva kako da to urade. U njemu se nalazilo „Svedočanstvo“, to jest Deset zapovesti koje su bile ispisane na dve kamene ploče (Izlazak 25:8-10, 16; 31:18).

  • Kako je izgledao? Kovčeg je bio dug 111 centimetara, širok 67 centimetara i visok 67 centimetara. Bio je napravljen od akacijinog drveta i obložen zlatom spolja i iznutra. Gornje ivice bile su ukrašene vencem od zlata. Poklopac je bio izrađen od čistog zlata i na njemu su bila dva heruvima takođe od zlata, jedan na jednom kraju poklopca a drugi na drugom. Bili su okrenuti jedan prema drugom, a licem su gledali prema poklopcu. Krila su im bila raširena uvis i njima su zaklanjali poklopac. Sa obe strane kovčega iznad nogica bile su četiri karike od čistog zlata. Poluge od akacijinog drveta obložene zlatom bile su provučene kroz te karike, tako da je kovčeg mogao da se nosi (Izlazak 25:10-21; 37:6-9).

  • Gde se nalazio? Kovčeg saveza je bio napravljen u isto vreme kad i sveti šator i nalazio se u jednom delu tog šatora koji je nazvan Svetinja nad svetinjama. Pregradna zavesa je Svetinju nad svetinjama skrivala od pogleda sveštenika i naroda (Izlazak 40:3, 21). Samo je prvosveštenik jednom godišnje na Dan očišćenja smeo da uđe tamo i da vidi sveti kovčeg (Levitska 16:2; Jevrejima 9:7). Kada je kasnije Solomon sagradio hram, u njemu je takođe postojala Svetinja nad svetinjama u koju je premešten kovčeg saveza (1. Kraljevima 6:14, 19).

  • Čemu je služio? Kovčeg saveza je podsećao Izraelce na savez koji je Bog sklopio s njima na gori Sinaj, budući da su se u njemu nalazile neke svete stvari. Pored toga, prvosveštenik je na Dan očišćenja vršio obred upravo pred tim kovčegom (Levitska 16:3, 13-17).

  • Šta je bilo u njemu? Prve stvari koje su stavljene u kovčeg saveza bile su dve kamene ploče na kojima su bile ispisane Deset zapovesti (Izlazak 40:20). Kasnije je dodata zlatna posuda sa manom, kao i „Aronov štap koji je propupeo“ (Jevrejima 9:4; Izlazak 16:33, 34; Brojevi 17:10). Po svemu sudeći, ta posuda i Aronov štap u jednom trenutku su bili uklonjeni iz kovčega, budući da nisu bili u njemu kada je premešten u hram (1. Kraljevima 8:9).

  • Kako je prenošen? Kovčeg saveza su smeli da prenose samo Leviti na ramenima koristeći poluge od akacijinog drveta (Brojevi 7:9; 1. Letopisa 15:15). Poluge se nikada nisu izvlačile iz karika kroz koje su bile provučene, tako da nije bilo potrebe da Leviti dodiruju kovčeg (Izlazak 25:12-16). Pregradna zavesa koja je razdvajala Svetinju i Svetinju nad svetinjama koristila se za pokrivanje kovčega prilikom njegovog prenošenja (Brojevi 4:5, 6). *

  • Šta je predstavljao? Kovčeg saveza je imao veze s Božjom prisutnošću. Na primer, oblak koji se pojavljivao nad kovčegom saveza u Svetinji nad svetinjama i nad Izraelcima dok su bili ulogoreni, predstavljao je znak Jehovine prisutnosti i njegovog blagoslova (Levitska 16:2; Brojevi 10:33-36). Osim toga, govoreći o dva heruvima na poklopcu kovčega saveza, Biblija kaže da Jehova sedi nad njima (1. Samuilova 4:4; Psalam 80:1). Ti heruvimi su predočavali Jehovina kola (1. Letopisa 28:18). Zbog onoga što je kovčeg saveza predstavljao, kralj David je napisao da Jehova „prebiva na Sionu“ nakon što je kovčeg saveza tamo premešten (Psalam 9:11).

  • Kako se još naziva? U Bibliji se za sveti kovčeg koristi više naziva: „kovčeg svedočanstva“, „kovčeg saveza“, „kovčeg Jehove“ i „kovčeg [Jehovine] sile“ (Brojevi 7:89; Isus Navin 3:6, 13; 2. Letopisa 6:41).

    Poklopac kovčega saveza naziva se i „poklopac pomirenja“, to jest „očišćenja“ (1. Letopisa 28:11, Daničić-Karadžić). Tim izrazom se ukazuje na poseban obred koji je sprovodio prvosveštenik na Dan očišćenja kada je krvlju životinja koje su bile prinošene na žrtvu škropio „prema poklopcu i pred poklopcem“. Tim činom je prvosveštenik vršio obred očišćenja „za sebe i za svoj dom i za celi izraelski zbor“ (Levitska 16:14-17).

Da li kovčeg saveza još uvek postoji?

Za to nema dokaza. Biblija pokazuje da kovčeg saveza više nije bio potreban zato što je savez na koji je on podsećao Izraelce zamenjen „novim savezom“, koji se temelji na Isusovoj otkupnoj žrtvi (Jeremija 31:31-33; Jevrejima 8:13; 12:24). U Bibliji je i bilo prorečeno da kovčeg saveza više neće postojati ali da Božjem narodu ujedno neće ni nedostajati (Jeremija 3:16).

Apostol Jovan je u viziji koju je imao nakon što je sklopljen novi savez, video kovčeg saveza na nebu (Otkrivenje 11:15, 19). Taj simbolični kovčeg saveza predstavlja Božju prisutnost i potvrđuje da je Bog zadovoljan novim savezom.

Da li je kovčeg saveza donosio sreću?

Ne. Posedovanje kovčega saveza nije garantovalo sreću i uspeh. Na primer, Izraelci su u svom logoru imali kovčeg saveza kada su napali Gaj, ali su pretrpeli poraz zato što jedan od njih nije bio veran Jehovi (Isus Navin 7:1-6). Jednom drugom prilikom su ih Filisteji porazili iako su na bojno polje poneli i kovčeg saveza. Taj poraz su pretrpeli zato što su izraelski sveštenici Ofnije i Fines bili pokvareni ljudi (1. Samuilova 2:12; 4:1-11). Filisteji su u toj bici oteli kovčeg saveza, ali Bog im je nanosio nevolje sve dok ga nisu vratili Izraelcima (1. Samuilova 5:11 – 6:5).

Kovčeg saveza kroz istoriju

Godina (pre n. e.)

Događaj

1513.

Napravio ga je Veseleilo sa svojim saradnicima od materijala koji su Izraelci priložili (Izlazak 25:1, 2; 37:1).

1512.

Mojsije ga je posvetio u isto vreme kad i sveti šator i sveštenstvo (Izlazak 40:1-3, 9, 20, 21).

1512-1070.

Premeštan je na razne lokacije (Isus Navin 18:1; Sudije 20:26, 27; 1. Samuilova 1:24; 3:3; 6:11-14; 7:1, 2).

Nakon 1070.

Kralj David ga je doneo u Jerusalim (2. Samuilova 6:12).

1026.

Premešten u Solomonov hram u Jerusalimu (1. Kraljevima 8:1, 6).

642.

Kralj Josija ga je vratio u hram (2. Letopisa 35:3). *

Pre 607.

Po svemu sudeći više nije bio u hramu. Ne spominje se među stvarima koje su odnete u Vavilon kada je hram uništen 607. pre n. e. niti među stvarima koje su kasnije vraćene u Jerusalim (2. Kraljevima 25:13-17; Jezdra 1:7-11).

63.

Kada je rimski general Pompej ušao u Svetinju nad svetinjama nakon što je osvojio Jerusalim nije pronašao kovčeg saveza. *

^ odl. 8 Izraelci su pretrpeli ozbiljne posledice kada su se oglušili o Božje zapovesti što se tiče prenošenja i pokrivanja kovčega saveza (1. Samuilova 6:19; 2. Samuilova 6:2-7).

^ odl. 31 Biblija ne kaže kada, zašto ili ko ga je odatle uklonio.

^ odl. 35 Videti Tacitovu Istoriju, V knjiga, 9. odlomak.