Odgovor iz Svetog pisma

Anđeli su bića koja su moćnija i uzvišenija od ljudi (2. Petrova 2:11). Oni predstavljaju više oblike života i prebivaju na nebu, to jest u duhovnom području van fizičkog svemira (1. Kraljevima 8:27; Jovan 6:38). Na njih se još ukazuje i kao na duhove (1. Kraljevima 22:21; Psalam 18:10, fusnota).

Kako su nastali anđeli?

Bog je stvorio anđele preko Isusa, za koga Sveto pismo kaže da je „prvenac svega što je stvoreno“. Opisujući saradnju između Boga i Isusa prilikom stvaranja, Sveto pismo kaže: „Jer je preko njega [Isusa] sve bilo stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo“, što se odnosi i na anđele (Kološanima 1:13-17). Anđeli ne stupaju u brak i nemaju potomstvo (Marko 12:25). Prema tome, svi ovi „sinovi [...] istinitog Boga“ bili su pojedinačno stvoreni (Jov 1:6).

Anđeli su stvoreni u davnoj prošlosti, pre nego što je zemlja postojala. Kada je Bog stvorio zemlju anđeli su „klicali od radosti“ (Jov 38:4-7).

Koliko ima anđela?

Sveto pismo ne navodi tačan broj, ali kaže da ih ima mnogo. Na primer, u jednoj viziji koju je dobio, apostol Jovan je video stotine miliona anđela (Otkrivenje 5:11, fusnota).

Da li svaki anđeo ima ime i svoju ličnost?

Da. Sveto pismo navodi imena dvojice anđela: Mihailo i Gavrilo (Danilo 12:1; Luka 1:26). * Neki drugi anđeli nisu hteli da otkriju svoje ime iako su rekli da ga imaju (Postanak 32:29; Sudije 13:17, 18).

Svaki anđeo je ličnost za sebe. Oni međusobno komuniciraju (1. Korinćanima 13:1). Obdareni su sposobnošću razmišljanja i mogu da hvale Boga (Luka 2:13, 14). Osim toga, to što su neki od njih zgrešili time što su se pridružili Satani Ðavolu kada se pobunio protiv Boga pokazuje da oni imaju slobodu da izaberu između dobra i zla (Matej 25:41; 2. Petrova 2:4).

Da li anđeli zauzimaju različite položaje na nebu?

Da. Anđeo sa najvećim autoritetom, a koji je ujedno i najmoćniji, jeste arhanđeo Mihailo (Judina 9; Otkrivenje 12:7). Serafimi su anđeli koji imaju veoma visok položaj i stoje u blizini Jehovinog prestola (Isaija 6:2, 6). Heruvimi su još jedna grupa anđela koja ima visok položaj i oni obavljaju posebne zadatke. Primera radi, heruvimi su čuvali ulaz u edenski vrt nakon što su Adam i Eva bili izbačeni iz njega (Postanak 3:23, 24).

Da li anđeli pomažu ljudima?

Da, preko vernih anđela Bog danas pomaže ljudima.

Da li svako od nas ima svog anđela čuvara?

Iako se anđeli brinu o duhovnoj dobrobiti Božjih slugu, to ne znači obavezno da Bog svakom hrišćaninu dodeljuje anđela čuvara (Matej 18:10). * Anđeli ne štite Božje sluge od svih nevolja i iskušenja. Sveto pismo pokazuje da će Bog često „stvoriti izlaz“ iz kušnje tako što će osobi dati mudrost i snagu da izdrži (1. Korinćanima 10:12, 13; Jakovljeva 1:2-5).

Zablude o anđelima

Zabluda: Svi anđeli su dobri.

Činjenica: Sveto pismo govori o zlim duhovnim silama i anđelima „koji su sagrešili“ (Efešanima 6:12; 2. Petrova 2:4). Ti zli anđeli su demoni koji su se pridružili Satani u pobuni protiv Boga.

Zabluda: Anđeli su besmrtni.

Činjenica: Zli anđeli, kao i Satana Ðavo, biće uništeni (Judina 6).

Zabluda: Ljudi nakon smrti postaju anđeli.

Činjenica: Anđeli su posebna bića koja je Bog stvorio, a ne uskrsnuli ljudi (Kološanima 1:16). Ljudi koji uskrsnu u život na nebu od Boga dobijaju besmrtnost (1. Korinćanima 15:53, 54). Oni će imati viši položaj od anđela (1. Korinćanima 6:3).

Zabluda: Anđeli postoje da bi služili ljudima.

Činjenica: Anđeli su poslušni Božjim zapovestima, a ne našim (Psalam 103:20, 21). Čak je i Isus rekao da će pomoć tražiti od Boga, a ne direktno od anđela (Matej 26:53).

Zabluda: Možemo se moliti anđelima za pomoć.

Činjenica: Molitva je deo naše službe Jehovi Bogu i ona pripada samo njemu (Otkrivenje 19:10). Treba da se molimo isključivo Bogu preko Isusa (Jovan 14:6).

^ odl. 10 Neki prevodi Svetog pisma u Isaiji 14:12 koriste ime „Lucifer“ i neki smatraju da je to ime anđela koji je postao Satana Ðavo. Međutim, hebrejska reč koja se koristi u tom stihu znači „onaj koji svetli“. Kontekst pokazuje da se taj naziv ne odnosi na Satanu, već na vavilonsku dinastiju kraljeva koje je Bog ponizio zbog njihove arogancije (Isaija 14:4, 13-20). Izraz „onaj koji svetli“ podrugljivo je upotrebljen za vavilonsku dinastiju nakon što je bila zbačena s prestola.

^ odl. 21 Neki su razumeli da izveštaj o Petrovom oslobađanju iz zatvora pokazuje da je on imao svog anđela čuvara (Dela apostolska 12:6-16). Međutim, kada su učenici ukazali na Petrovog anđela, možda su došli do pogrešnog zaključka da je kod njih došao anđeo koji je predstavljao Petra, a ne sam Petar.