Odgovor iz Svetog pisma

Ne. Sveto pismo otkriva da treba da se molimo jedino Bogu, u Isusovo ime. Isus je rekao svojim učenicima: „Ovako dakle molite se vi: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje“ (Matej 6:9, Daničić–Karadžić). On ih nikada nije poučio da se mole svecima, anđelima ili nekom drugom, već samo Bogu.

Takođe, Isus je rekao svojim sledbenicima: „Ja sam put i istina i život: niko neće doći k ocu do kroza me“ (Jovan 14:6, Daničić–Karadžić). Jedino Isus ima ovlašćenje od Boga da se pred njim zauzima za nas (Jevrejima 7:25).

Šta ako se molim i Bogu i svecima?

Bog je u jednoj od deset zapovesti rekao: „Ja [sam] Gospod, Bog tvoj, Bog ljubomoran“ (Izlazak 20:5, Bakotić). U kom smislu je Bog ljubomoran? U tom smislu da zahteva da se odanost iskazuje isključivo njemu, to jest da samo njega obožavamo (Isaija 48:11). Jedan čin obožavanja su i molitve.

Mi vređamo Boga ukoliko se molimo bilo kom drugom, čak i svecima ili svetim anđelima. Kada je apostol Jovan pokušao da obožava jednog anđela, on ga je sprečio u tome i rekao: „Nemoj, ja sam sluga kao i ti i braća tvoja koja imaju svedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni“ (Otkrivenje 19:10, Daničić–Karadžić).