Vrati se na sadržaj

Da li je Isus umro na krstu?

Odgovor iz Svetog pisma

Mnogi smatraju da je krst najpoznatiji hrišćanski simbol. Međutim, Sveto pismo ne opisuje predmet na kom je Isus pogubljen, tako da niko ne može sa sigurnošću reći kakvog je oblika on bio. Ipak, iz Svetog pisma se vidi da Isus nije umro na krstu, već na uspravnom stubu.

Kada se govori o Isusovom pogubljenju, u Svetom pismu se uglavnom koristi grčka reč stavros (Matej 27:40; Jovan 19:17). Premda se u mnogim biblijskim prevodima ova reč prenosi sa „krst“, brojni izučavaoci se slažu da je njeno osnovno značenje „uspravan stub“. * Delo A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament navodi da stavros „nikada ne označava dve grede koje su ukrštene pod bilo kojim uglom“.

Kao sinonim za stavros, u Bibliji se koristi i grčka reč ksilon (Dela apostolska 5:30; 1. Petrova 2:24). Ta reč znači „greda“, „deblo“, „stub“ i „drvo“. * The Companion Bible zato navodi: „Na grčkom jeziku N[ovog] z[aveta] ne postoji ništa što bi čak i ukazivalo na dve grede.“

Da li Bog odobrava upotrebu krsta?

Crux simplex — latinski naziv stuba za pogubljenje zločinaca

Bez obzira na oblik predmeta na kom je Isus umro, na osnovu sledećih činjenica i biblijskih stihova možemo zaključiti da krst ne treba koristiti u obožavanju Boga.

  1. Bog je zabranio upotrebu likova i simbola, među kojima je i krst. Bog je zapovedio Izraelcima da ne koriste „lik bilo kakvog idola“. Slično tome, hrišćanima je rečeno da ’beže od idolopoklonstva‘ (Ponovljeni zakoni 4:15-19; 1. Korinćanima 10:14).

  2. Hrišćani iz prvog veka nisu koristili krst. * Svi hrišćani treba da se drže učenja apostola i da se ugledaju na njih (2. Solunjanima 2:15).

  3. Krst se prvobitno koristio u paganskim religijama. * Stotinama godina nakon Isusove smrti, kada su crkve odstupile od njegovih učenja, novim vernicima se „u velikoj meri dopuštalo da zadrže svoja paganska obeležja i simbole“, među kojima je i krst (The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words). Međutim, Biblija ne odobrava prihvatanje paganskih simbola da bi se pridobili novi vernici (2. Korinćanima 6:17).

^ odl. 4 Videti New Bible Dictionary, treće izdanje, priredio Derek Vud, strana 245; Theological Dictionary of the New Testament, tom VII, strana 572; The International Standard Bible Encyclopedia, revidirano izdanje, tom 1, strana 825; i The Imperial Bible-Dictionary, tom II, strana 84.

^ odl. 5 Videti The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words, strana 1165; A Greek-English Lexicon, od Henrija Lidla i Roberta Skota, deveto izdanje, strane 1191-1192; i Theological Dictionary of the New Testament, tom V, strana 37.

^ odl. 9 Videti Encyclopædia Britannica, 2003, odrednica “Cross„; The Cross—Its History and Symbolism, strana 40; i The Companion Bible, Oxford University Press, dodatak 162, strana 186.

^ odl. 10 Videti The Encyclopedia of Religion, tom 4, strana 165; The Encyclopedia Americana, tom 8, strana 246; i Symbols Around Us, strane 205-207.