Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Koliko imena ima Bog?

Odgovor iz Svetog pisma

Bog ima samo jedno lično ime. Na hebrejskom se piše יהוה, a na srpskom se obično prenosi kao „Jehova“. * Preko svog proroka Isaije, Bog je rekao: „Ja sam Jehova. To je ime moje“ (Isaija 42:8). To ime se u drevnim biblijskim manuskriptima nalazi oko 7 000 puta, mnogo češće nego bilo koja druga titula koja se koristi za Boga ili bilo koje drugo lično ime. *

Postoje li druga imena za Boga?

U Svetom pismu se Bog pojavljuje samo pod jednim ličnim imenom, ali ono sadrži i mnoge titule i opise koji se odnose na Boga. Sledeći spisak pokazuje kako svaka od tih titula i svaki opis otkrivaju nešto o tome kakav je Jehova.

Titula

Stihovi iz Svetog pisma

Značenje

Alah

(Nema)

„Alah“ je arapska reč, nije lično ime, već titula koja znači „Bog“. Prevodi Svetog pisma na arapski i druge jezike koriste reč „Alah“ kao sinonim za reč „Bog“.

Alfa i Omega

Otkrivenje 1:8; 21:6; 22:13

Izraz „prvi i poslednji“ ili „početak i svršetak“ ukazuje na to da pre Jehove nije postojao nijedan Svemoćni Bog niti će nakon njega postojati (Isaija 43:10). Alfa i omega su prvo i poslednje slovo grčkog alfabeta.

Bog

Postanak 1:1

Ono što se obožava, onaj ko je moćan. Hebrejska reč Elohim nalazi se u množini što ukazuje na Jehovinu veličanstvenost, uzvišenost i savršenstvo.

Bog nad bogovima

Ponovljeni zakoni 10:17

Vrhovni Bog, nasuprot „bezvrednim bogovima“ koje neki obožavaju (Isaija 2:8).

Veliki Tvorac

Psalam 149:2

Stvorio je sve što postoji (Otkrivenje 4:11).

Veličanstveni Učitelj

Isaija 30:20, 21

Poučava i usmerava (Isaija 48:17, 18).

Gospod

Psalam 135:5

Vlasnik ili gospodar, na hebrejskom Adonaj.

Gospod nad vojskama, Gospod Savaot

Isaija 1:9, Daničić-Karadžić; Rimljanima 9:29, Daničić-Karadžić

Zapovednik velike vojske anđela. Titula „Gospod Savaot“ može se još prevesti i kao „Jehova nad vojskama“ (Rimljanima 9:29, Novi svet).

Grnčar

Isaija 64:8

Ima moć nad pojedincima i narodima kao što grnčar ima moć nad glinom (Rimljanima 9:20, 21).

Izbavitelj, Otkupitelj

Isaija 41:14, Daničić-Karadžić

Izbavio je, to jest otkupio, čovečanstvo od greha i smrti putem otkupne žrtve Isusa Hrista (Jovan 3:16).

Ja sam onaj koji jesam

Izlazak 3:14, dr Lujo Bakotić

Hebrejski izraz ukazuje ne samo na to da Bog postoji već i da on može postati šta god je potrebno da bi ispunio svoju nameru. Ovaj izraz se još prevodi i kao „postaću što god želim da postanem“ (Novi svet). Ovim izrazom se objašnjava značenje Božjeg ličnog imena koje se navodi u narednom stihu (Izlazak 3:15).

Kralj večnosti

1. Timoteju 1:17

Oduvek je bio vrhovni vladar i uvek će to biti.

Ljubomoran

Izlazak 34:14, dr Lujo Bakotić

Ne toleriše suparništvo. Ova reč se takođe prevodi i sa „traži da se odanost iskazuje isključivo njemu“ (Novi svet).

Najviši

Danilo 7:18, 27

Najviši vladar.

Najsvetiji

Poslovice 9:10

Svetiji (moralno čistiji) nego ijedno drugo biće.

Onaj koji sluša molitve

Psalam 65:2

Lično sluša svaku molitvu koja mu je s verom upućena.

Otac

Matej 6:9

Davalac života.

Pastir

Psalam 23:1

Brine o svojim slugama.

Pradavni

Danilo 7:9, 13, 22

Nema početak, postoji oduvek, pre nego što je bilo ko ili bilo šta nastalo (Psalam 90:2).

Svevišnji

Psalam 47:2

Ima najuzvišeniji položaj.

Svemoćni

Postanak 17:1

Poseduje izuzetnu moć. Hebrejski izraz El Šadaj preveden sa „Bog Svemoćni“ pojavljuje se sedam puta u Svetom pismu.

Spasitelj

Isaija 45:21

Izbavlja od opasnosti ili uništenja.

Srećan Bog

1. Timoteju 1:11

Opisan kao neko ko može da se raduje (Psalam 104:31).

Stvoritelj

Isaija 40:28

Stvorio je sve što postoji.

Stena

Psalam 18:2, 46

Sigurno utočište i izvor spasenja.

Suvereni Gospod

Postanak 15:2

Poseduje najviši autoritet, hebrejski Adonaj.

Geografski nazivi u hebrejskom delu Svetog pisma

Imena nekih mesta u Svetom pismu sadrže Božje lično ime, ali to nisu druga imena za Boga.

Geografski nazivi

Stihovi iz Svetog pisma

Značenje

Jehova-Jire

Postanak 22:13, 14

„Jehova će pribaviti“.

Jehova-Nisi

Izlazak 17:15

„Jehova je moja zastava“. Jehova je Bog na čiju zaštitu i pomoć njegov narod može računati (Izlazak 17:13-16).

Jehova-Šalom

Sudije 6:23, 24

„Jehova je mir“.

Zašto treba znati i koristiti Božje ime

  • Bog sigurno smatra da je njegovo ime Jehova važno jer je dozvolio da se ono zapiše u Svetom pismu na hiljade mesta (Malahija 1:11).

  • Božji Sin, Isus, u više navrata je istakao važnost Božjeg imena. Primera radi, molio se Jehovi: „Neka se sveti ime tvoje“ (Matej 6:9; Jovan 17:6).

  • Oni koji saznaju i koriste Božje ime čine prvi korak ka tome da postanu Jehovini prijatelji (Psalam 9:10; Malahija 3:16). Zahvaljujući takvom odnosu s Bogom i oni će doživeti ono što je on obećao: „Zato što mi je privržen, izbaviću ga. Zaštitiću ga jer poznaje ime moje“ (Psalam 91:14).

  • Sveto pismo kaže: „Ima onih koji se nazivaju ’bogovima‘, bilo na nebu bilo na zemlji, jer ima mnogo ’bogova‘ i mnogo ’gospoda‘ “ (1. Korinćanima 8:5, 6). Međutim, ono po imenu izdvaja jedinog pravog Boga, Jehovu (Psalam 83:18).

^ odl. 3 Neki izučavaoci hebrejskog daju prednost obliku „Jahve“.

^ odl. 3 Kraći oblik Božjeg imena, „Jah“, pojavljuje se oko 50 puta u Svetom pismu, samostalno ili kao deo reči „Halelujah“ ili „Aliluja“, što znači „hvalite Jah“ (Otkrivenje 19:1, Daničić-Karadžić).

Saznajte više

PITANJA I ODGOVORI

Da li je Trojstvo biblijska doktrina?

Mnoge religije naučavaju da je Bog Trojstvo. Da li Sveto pismo to naučava?