Odgovor iz Svetog pisma

Brojevi se u Svetom pismu često mogu razumeti doslovno, ali ponekad imaju i simbolično značenje. Obično se iz konteksta vidi da li se određeni broj koristi u simboličnom smislu. Evo nekih brojeva koji se u Bibliji koriste u prenesenom značenju.

  • 1 Jedinstvo. Primera radi, Isus se molio Bogu za svoje učenike: „Da svi budu jedno, kao što si ti, Oče, u jedinstvu sa mnom i ja u jedinstvu s tobom“ (Jovan 17:21; Matej 19:6).

  • 2 U pravnom smislu, dva svedoka potvrđuju istinitost nečega (Ponovljeni zakoni 17:6). Slično tome, ponavljanjem vizije ili izjave potvrđuje se njena istinitost i tačnost. Na primer, kada je tumačio faraonov san, Josif je rekao: „To što je faraon dva puta usnio san znači da je istiniti Bog to čvrsto odlučio“ (Postanak 41:32). Kada je reč o proročanstvu, „dva roga“ mogu predstavljati dvojnu vlast, kao što je proroku Danilu rečeno u viziji o Medo-persijskom carstvu (Danilo 8:20, 21; Otkrivenje 13:11).

  • 3 Kao što svedočanstvo tri svedoka zasigurava da se radi o istini, tako se i nešto tri puta ponavlja da bi se dodatno potvrdilo ili istaklo (Jezekilj 21:27; Dela apostolska 10:9-16; Otkrivenje 4:8; 8:13).

  • 4 Ovaj broj može predstavljati sveobuhvatnost i sklad, kao u izrazu „četiri ugla zemlje“ (Otkrivenje 7:1; 21:16; Isaija 11:12).

  • 6 Pošto je za jedan manji od broja sedam, koji često predstavlja potpunost, broj šest može označavati nešto nepotpuno, nesavršeno ili nešto u vezi s Božjim neprijateljima (1. Letopisa 20:6; Danilo 3:1; Otkrivenje 13:18).

  • 7 Ovaj broj se često koristi kada je reč o potpunosti. Na primer, Bog je zapovedio Izraelcima da sedam dana obilaze oko Jerihona i da ga sedmog dana obiđu sedam puta (Isus Navin 6:15). U Bibliji se na još dosta mesta na sličan način koristi broj sedam (Levitska 4:6; 25:8; 26:18; Psalam 119:164; Otkrivenje 1:20; 13:1; 17:10). Kada je Isus rekao Petru da ne treba da oprosti bratu „do sedam puta, nego do sedamdeset i sedam puta“, ponavljanje broja „sedam“ značilo je da to treba da čini neograničeno (Matej 18:21, 22).

  • 10 Ovaj broj može označavati sveukupnost i celovitost (Izlazak 34:28; Luka 19:13; Otkrivenje 2:10).

  • 12 Ovaj broj izgleda da označava savršeno organizaciono uređenje koje je uspostavio Bog. Primera radi, apostol Jovan je u viziji nebesa video grad sa „dvanaest kamena temeljaca, a na njima dvanaest imena dvanaest Jagnjetovih apostola“ (Otkrivenje 21:14; Postanak 49:28). Brojevi dobijeni umnožavanjem broja 12 mogu imati slično značenje (Otkrivenje 4:4; 7:4-8).

  • 40 Više osuda i kazni imalo je veze s brojem 40 (Postanak 7:4; Jezekilj 29:11, 12).

Numerologija i gematrija

Simbolično značenje ovih brojeva u Bibliji nema veze s numerologijom, koja se bavi traženjem okultnog značenja u brojevima, njihovim kombinacijama i zbirovima. Na primer, jevrejski kabalisti analiziraju hebrejski deo Svetog pisma služeći se takozvanom gematrijom, pomoću koje se traži skriveni kod u numeričkim vrednostima slova. Numerologija je oblik gatanja, što Bog osuđuje (Ponovljeni zakoni 18:10-12).