Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Jovan 7:53–8:59

Rukopisi Sinajski kodeks, Vatikanski kodeks i Sinajski sirijski kodeks ne sadrže tekst od 53. stiha ovog poglavlja do 11. stiha 8. poglavlja, koji (uz određena odstupanja u različitim grčkim tekstovima i prevodima) glasi ovako: 53  I otišli su svaki svojoj kući. 8  Isus je otišao na Maslinsku goru.  Ali u zoru se opet pojavio u hramu. Sav narod je pohrlio k njemu, a on je seo i počeo da ih poučava.  Tada su pismoznalci i fariseji doveli jednu ženu uhvaćenu u preljubi. Postavili su je u sredinu  i rekli mu: „Učitelju, ova žena je uhvaćena u samom činu preljube.  U Zakonu nam je Mojsije propisao da takve kamenujemo. Šta ti na to kažeš?“  A to su govorili da bi ga iskušali, kako bi imali za šta da ga optuže. Isus se sagnuo i počeo prstom da piše po zemlji.  Pošto su ga i dalje ispitivali, on se uspravio i rekao im: „Ko je od vas bez greha, neka prvi baci kamen na nju.“  Zatim se ponovo sagnuo i nastavio da piše po zemlji.  Kad su to čuli, počeli su da odlaze jedan za drugim, počevši od starešina. Isus je ostao sam sa ženom koja je bila u sredini. 10  Uspravivši se, Isus ju je upitao: „Ženo, gde su oni koji su te tužili? Zar te niko nije osudio?“ 11  Ona je odgovorila: „Niko, gospodine.“ A Isus joj je rekao: „Ni ja te ne osuđujem. Idi i od sada više nemoj činiti greh.“ 12  Isus im se ponovo obratio: „Ja sam svetlost+ sveta. Ko za mnom ide, neće hoditi u tami,+ nego će imati svetlost života.“ 13  A fariseji su mu rekli: „Ti svedočiš sam o sebi, tvoje svedočanstvo nije istinito.“ 14  Isus im je rekao: „Ako i svedočim sam o sebi, moje svedočanstvo+ je istinito, jer znam odakle sam došao i kuda idem.+ A vi ne znate odakle sam došao i kuda idem. 15  Vi sudite po spoljašnjosti,+ a ja nikome ne sudim.+ 16  A ako i sudim, moj sud je istinit, jer nisam sam, nego je sa mnom Otac koji me je poslao.+ 17  U vašem Zakonu piše da je svedočanstvo dvojice ljudi istinito.+ 18  Ja sam onaj koji svedoči o sebi, a i Otac koji me je poslao svedoči o meni.“+ 19  Tada su ga upitali: „Gde je tvoj Otac?“ Isus je odgovorio: „Vi ne poznajete ni mene ni mog Oca.+ Kad biste poznavali mene, poznavali biste i mog Oca.“+ 20  Te reči je rekao u riznici+ dok je poučavao u hramu. Ali niko ga nije uhvatio,+ jer njegov čas+ još nije bio došao. 21  Opet im je rekao: „Ja odlazim, i vi ćete me tražiti,+ ali ćete umreti u svom grehu.+ Tamo kuda ja idem, vi ne možete doći.“ 22  Na to su Judejci rekli: „Da se neće ubiti, jer govori: ’Tamo kuda ja idem, vi ne možete doći‘?“+ 23  A on im je rekao: „Vi ste odozdo, a ja sam odozgo.+ Vi ste od ovog sveta,+ a ja nisam od ovog sveta.+ 24  Zato sam vam rekao da ćete umreti u svojim gresima.+ Jer ako ne verujete da sam ja ono što kažem da jesam, umrećete u svojim gresima.“+ 25  Tada su ga upitali: „Ko si ti?“ A Isus im je odgovorio: „Zašto vam uopšte i govorim? 26  Imam mnogo toga da kažem o vama i da sudim. A onaj koji me je poslao govori istinu, i ono što sam čuo od njega, to govorim u svetu.“+ 27  Ali oni nisu shvatili da im je govorio o Ocu. 28  Zato je Isus rekao: „Kad jednom podignete+ Sina čovečjeg,+ tada ćete znati da sam ja ono što kažem da jesam+ i da ništa ne činim sam od sebe,+ nego govorim onako kako me je Otac naučio.+ 29  Onaj koji me je poslao sa mnom je. Nije me ostavio samog, jer ja uvek činim ono što je njemu ugodno.“+ 30  Dok je on to govorio, mnogi su poverovali u njega.+ 31  Isus je Judejcima koji su mu verovali rekao: „Ako ostanete u mojoj reči,+ zaista ste moji učenici, 32  i upoznaćete istinu+ i istina će vas osloboditi.“+ 33  A oni su mu rekli: „Mi smo Avrahamovo potomstvo+ i nikada nismo nikome robovali.+ Kako ti kažeš: ’Postaćete slobodni‘?“ 34  Isus im je odgovorio: „Zaista, zaista, kažem vam, svako ko čini greh, rob je greha.+ 35  A rob ne ostaje u kući zauvek, ali sin ostaje zauvek.+ 36  Dakle, ako vas Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni.+ 37  Znam da ste Avrahamovo potomstvo, ali vi želite da me ubijete,+ jer moja reč ne nalazi odjeka među vama.+ 38  Ja govorim ono što sam video kod svog Oca,+ a vi činite ono što ste čuli od svog oca.“ 39  Oni su mu rekli: „Naš je otac Avraham.“+ Tada im je Isus rekao: „Ako ste Avrahamova deca,+ činite onda Avrahamova dela. 40  A sada želite da ubijete mene, čoveka koji vam je rekao istinu koju sam čuo od Boga.+ Avraham nije tako postupao.+ 41  Vi činite dela svog oca.“ A oni su mu rekli: „Mi se nismo rodili iz bluda, mi imamo jednog Oca,+ Boga.“ 42  Tada im je Isus rekao: „Kad bi Bog bio vaš Otac, voleli biste mene,+ jer sam ja od Boga došao i sad sam ovde.+ Nisam došao sam od sebe, nego me je on poslao.+ 43  Zašto ne razumete ono što govorim? Zato što niste u stanju da slušate moju reč.+ 44  Vaš je otac Ðavo+ i želite da postupate po željama svog oca.+ On je bio ubica ljudi od kada se pobunio*+ i nije ostao postojan u istini, jer u njemu nema istine. Kad govori laž, svoje govori, jer je lažov i otac laži.+ 45  A ja istinu govorim, i zato mi ne verujete.+ 46  Ko će mi od vas dokazati greh?+ A ako govorim istinu, zašto mi ne verujete? 47  Ko je od Boga, sluša šta Bog govori.+ Zato vi ne slušate, jer niste od Boga.“+ 48  A Judejci su mu odgovorili: „Zar nismo u pravu kad kažemo da si Samarićanin+ i da je demon u tebi?“+ 49  Isus je odgovorio: „Nije demon u meni, nego iskazujem čast svom Ocu,+ a vi me obeščašćujete. 50  Ali ja ne tražim slavu za sebe.+ Ima ko traži i sudi.+ 51  Zaista, zaista, kažem vam, ako se neko drži moje reči, nikada neće videti smrt.“+ 52  A Judejci su mu rekli: „Sada znamo da je demon u tebi.+ Avraham je umro,+ a i proroci,+ a ti kažeš: ’Ako se neko drži moje reči, nikada neće okusiti+ smrt.‘ 53  Zar si ti veći+ od našeg oca Avrahama, koji je umro? A i proroci su umrli.+ Za koga se ti izdaješ?“ 54  Isus im je odgovorio: „Ako ja slavim samog sebe, moja slava nije ništa. Mene proslavlja moj Otac,+ za koga vi kažete da je vaš Bog, 55  ali ga ne poznajete.+ A ja ga poznajem.+ Kad bih rekao da ga ne poznajem, bio bih lažov kao i vi. Ali ja ga poznajem i držim se njegove reči.+ 56  Vaš otac Avraham veoma se radovao u nadi da će videti moj dan.+ Video ga je i obradovao se.“+ 57  Na to su mu Judejci rekli: „Nemaš još ni pedeset godina, a video si Avrahama?“ 58  Isus im je rekao: „Zaista, zaista, kažem vam, pre nego što se Avraham rodio, ja sam postojao.“+ 59  Tada su uzeli kamenje da ga bace na njega,+ ali Isus se sakrio i izašao iz hrama.

Fusnote

 Doslovno: „od početka“.