Jezdra 8:1-36

8  Ovo su poglavari otačkih domova+ i ovo je rodoslovni+ zapis onih koji su pošli sa mnom iz Vavilona za vreme vladavine kralja Artakserksa:+  od Finesovih sinova+ Girsam; od Itamarovih sinova+ Danilo;+ od Davidovih sinova+ Hatus;  od Sehanijinih sinova i od Farosovih sinova+ Zaharija, i s njim sto pedeset upisanih muškaraca;  od Fat-Moavovih sinova+ Elioinaj, Zerajin sin, i s njim dvesta muškaraca;  od Zatujevih sinova+ Sehanija, Jazilov sin, i s njim trista muškaraca;  od Adinovih sinova+ Eved, Jonatanov sin, i s njim pedeset muškaraca;  od Elamovih sinova+ Jesaja, Atalijin sin, i s njim sedamdeset muškaraca;  od Sefatijinih sinova+ Zevadija, Mihailov sin, i s njim osamdeset muškaraca;  od Joavovih sinova Avdija, Jehilov sin, i s njim dvesta osamnaest muškaraca; 10  od Vanijevih* sinova+ Selomit, Josifijin sin, i s njim sto šezdeset muškaraca; 11  od Vivajevih sinova Zaharija, Vivajev sin,+ i s njim dvadeset i osam muškaraca; 12  od Azgadovih sinova+ Joanan, Akatanov sin, i s njim sto deset muškaraca; 13  poslednji od Adonikamovih sinova,+ poimence: Elifelet, Jeilo i Semaja, i s njima šezdeset muškaraca; 14  i od Vigvajevih sinova+ Gutaj i Zavud, i s njima sedamdeset muškaraca. 15  Okupio sam ih na reci+ koja teče prema Avi.+ Tamo smo bili ulogoreni tri dana da bih mogao da pregledam narod+ i sveštenike,+ ali nisam našao nikoga od Levita.+ 16  Zato sam poslao po poglavare Elijezera, Arila, Semaju, Elnatana, Jariva, Elnatana, Natana, Zahariju i Mesulama i po učitelje+ Jojariva i Elnatana. 17  Dao sam im zapovest za Ida, koji je poglavar u mestu Kasifiji, i stavio sam u njihova usta reči+ koje će reći Idu i braći njegovoj Netinejima+ u mestu Kasifiji, da nam dovedu sluge+ za dom našeg Boga. 18  Pošto je dobra ruka+ našeg Boga bila nad nama, doveli su nam razboritog+ čoveka od Malijevih sinova,+ Levijevog unuka,+ Izraelovog sina, naime Sereviju+ i njegove sinove i njegovu braću, njih osamnaest, 19  i Asaviju a s njim i Jesaja od Merarijevih sinova,+ njegovu braću i njihove sinove, njih dvadeset. 20  Od Netineja, koje su David i knezovi dali u službu Levitima, dvesta dvadeset Netineja, koji su bili poimence određeni. 21  Zatim sam tamo, na reci Avi, oglasio post da bismo se ponizili+ pred našim Bogom i da bismo od njega tražili da nam pokaže pravi put+ za nas, za našu decu+ i za sve naše blago. 22  Bilo me je sramota da tražim od kralja vojsku+ i konjanike+ da nas putem štite od neprijatelja, jer smo rekli kralju: „Ruka+ je našeg Boga nad svima koji ga traže, na njihovo dobro,+ a njegova snaga i njegov gnev+ protiv svih onih koji ga napuštaju.“+ 23  Zato smo postili+ i molili+ se svom Bogu za to, i on je uslišio našu usrdnu molitvu.+ 24  Tada sam od svešteničkih poglavara izdvojio dvanaestoricu: Sereviju,+ Asaviju+ i s njima desetoricu njihove braće. 25  Izmerio sam im srebro, zlato i posude,+ prilog za dom našeg Boga koji su priložili kralj,+ njegovi savetnici,+ njegovi knezovi i svi Izraelci+ koji su se tamo našli. 26  Izmerio sam im na ruke šeststo pedeset talanata* srebra,+ sto srebrnih posuda u vrednosti od dva talanta, sto talanata zlata, 27  dvadeset malih zlatnih pehara u vrednosti od hiljadu darika* i dva predmeta od dobrog blistavocrvenog bakra, skupocenog kao zlato. 28  Tada sam im rekao: „Vi ste pred Jehovom sveti+ i ovi predmeti+ su sveti, i ovo srebro i zlato su dobrovoljni prinos Jehovi, Bogu vaših praočeva. 29  Dobro to čuvajte dok sve ne izmerite+ pred svešteničkim i levitskim poglavarima i pred knezovima Izraelovih očeva u Jerusalimu, u trpezarijama+ Jehovinog doma.“ 30  Tako su sveštenici i Leviti primili izmereno srebro, zlato i posude da bi ih odneli u Jerusalim, u dom našeg Boga.+ 31  Dvanaestog dana prvog meseca+ krenuli smo od reke Ave+ na put u Jerusalim, a ruka našeg Boga bila je nad nama i on nas je izbavljao+ od ruku neprijatelja i od zaseda na putu. 32  Tako smo stigli u Jerusalim+ i tamo smo ostali tri dana. 33  Četvrtog dana smo izmerili srebro, zlato+ i posude+ u domu našeg Boga na ruke Merimotu,+ sinu sveštenika Urije, s kojim je bio Eleazar, Finesov sin, a s njima su bili i Leviti Jozavad,+ Isusov sin, i Noadija, Vinujev sin.+ 34  Kad je sve bilo izbrojano i izmereno, bila je zapisana težina svega. 35  Oni koji su došli iz zarobljeništva, povratnici iz izgnanstva,+ prineli su žrtve paljenice+ Izraelovom Bogu: dvanaest junaca+ za ceo Izrael, devedeset i šest ovnova,+ sedamdeset i sedam muških jaganjaca, dvanaest jaraca+ kao žrtvu za greh — sve to kao žrtvu paljenicu Jehovi. 36  Zatim smo kraljeve zapovesti+ predali kraljevim satrapima*+ i namesnicima+ s one strane Reke,*+ i oni su podupirali narod+ i dom istinitog Boga.

Fusnote

 Vidi fusnotu za Jzd 2:10.
 Talant je težio 34,2 kilograma. Vidi dodatak 13.
 Persijski zlatnik koji je težio 8,4 grama. Vidi dodatak 13.
 Naziv za namesnike koji su upravljali pokrajinama.
 To jest Eufrata.