Jezdra 2:1-70

2  Ovo su sinovi one pokrajine,+ izgnanici koji su se vratili iz zarobljeništva,+ a koje je Navuhodonosor, kralj vavilonski, odveo+ u izgnanstvo u Vavilon, i koji su se kasnije vratili+ u Jerusalim i Judu,+ svaki u svoj grad,  oni koji su došli sa Zorovaveljom,+ Isusom,+ Nemijom, Serajom,*+ Relajom,* Mardohejem, Vilsanom, Misparom,* Vigvajem, Reumom* i Vanom. Ovo je broj ljudi iz izraelskog naroda:  Farosovih sinova+ dve hiljade sto sedamdeset i dva;  Sefatijinih sinova+ trista sedamdeset i dva;  Arahovih sinova+ sedamsto sedamdeset i pet;  Fat-Moavovih sinova,+ od Isusovih i Joavovih sinova,+ dve hiljade osamsto dvanaest;  Elamovih sinova+ hiljadu dvesta pedeset i četiri;  Zatujevih sinova+ devetsto četrdeset i pet;  Zahajevih sinova+ sedamsto šezdeset; 10  Vanijevih* sinova+ šeststo četrdeset i dva; 11  Vivajevih sinova+ šeststo dvadeset i tri; 12  Azgadovih sinova+ hiljadu dvesta dvadeset i dva; 13  Adonikamovih* sinova+ šeststo šezdeset i šest; 14  Vigvajevih sinova+ dve hiljade pedeset i šest; 15  Adinovih sinova+ četiristo pedeset i četiri; 16  Atirovih sinova,+ od Jezekije, devedeset i osam; 17  Visajevih sinova+ trista dvadeset i tri; 18  Jorinih* sinova sto dvanaest; 19  Asumovih sinova+ dvesta dvadeset i tri; 20  Givarovih* sinova+ devedeset i pet; 21  ljudi iz Vitlejema+ sto dvadeset i tri; 22  ljudi iz Netofata+ pedeset i šest; 23  ljudi iz Anatota+ sto dvadeset i osam; 24  ljudi iz Azmaveta+ četrdeset i dva; 25  ljudi iz Kirijat-Jarima,+ Hefire i Virota sedamsto četrdeset i tri; 26  ljudi iz Rame+ i Gave+ šeststo dvadeset i jedan; 27  ljudi iz Mihmasa+ sto dvadeset i dva; 28  ljudi iz Vetilja+ i Gaja+ dvesta dvadeset i tri; 29  ljudi iz Nevona+ pedeset i dva; 30  ljudi iz Magvisa sto pedeset i šest; 31  sinova drugog Elama+ hiljadu dvesta pedeset i četiri; 32  Harimovih sinova+ trista dvadeset; 33  ljudi iz Loda,+ Adida+ i Onona+ sedamsto dvadeset i pet; 34  ljudi iz Jerihona+ trista četrdeset i pet; 35  Senajinih sinova+ tri hiljade šeststo trideset. 36  Sveštenika:+ Jedajinih sinova+ iz Isusovog doma+ devetsto sedamdeset i tri; 37  Imirovih sinova+ hiljadu pedeset i dva; 38  Pashorovih sinova+ hiljadu dvesta četrdeset i sedam; 39  Harimovih sinova+ hiljadu sedamnaest. 40  Levita:+ Isusovih+ i Kadmilovih+ sinova, od Odujinih sinova,+ sedamdeset i četiri. 41  Pevača: Asafovih sinova+ sto dvadeset i osam. 42  Sinova vratara: Salumovih sinova,+ Atirovih sinova,+ Talmonovih sinova,+ Akuvovih sinova,+ Atitinih sinova+ i Sovajevih sinova, ukupno sto trideset i devet. 43  Netineja:*+ Sišinih sinova, Asufinih sinova, Tavaotovih sinova,+ 44  Kirosovih sinova, Sijajinih* sinova, Fadonovih sinova,+ 45  Levaninih sinova, Agavinih sinova, Akuvovih sinova, 46  Agavovih sinova, Salmajevih sinova,+ Ananovih sinova, 47  Gidilovih sinova, Garovih sinova,+ Reajinih sinova, 48  Resinovih sinova,+ Nekodinih sinova, Gazamovih sinova, 49  Uzinih sinova, Fasejinih sinova,+ Visajevih sinova, 50  Aseninih sinova, Meunimovih sinova, Nefusimovih* sinova;+ 51  Vakvukovih sinova, Akufinih sinova, Arurovih sinova,+ 52  Vaslutovih* sinova, Meidinih sinova, Arsinih sinova,+ 53  Varkosovih sinova, Sisarinih sinova, Taminih sinova,+ 54  Nesijinih sinova, Atifinih sinova.+ 55  Sinova Solomonovih slugu:+ Sotajevih sinova, Soferetovih sinova, Ferudinih* sinova,+ 56  Jalinih sinova, Darkonovih sinova, Gidilovih sinova,+ 57  Sefatijinih sinova, Atilovih sinova, Foheret-Sevajimovih sinova, Amijevih* sinova.+ 58  Svih Netineja+ i sinova Solomonovih slugu bilo je trista devedeset i dva.+ 59  Ovo su oni koji su pošli iz Tel-Melaha, Tel-Arise, Heruva, Adona i Imira, a nisu mogli da kažu iz kog su otačkog doma i koje je njihovo poreklo,+ da li su od Izraela: 60  Delajini sinovi, Tovijini sinovi, Nekodini sinovi,+ njih šeststo pedeset i dva. 61  Od svešteničkih sinova:+ Avajini sinovi, Akosovi sinovi,+ sinovi Varzelaja+ koji je uzeo za ženu jednu od kćeri Varzelaja+ iz Galada, pa je bio prozvan njihovim imenom. 62  Oni su tražili svoj rodoslovni popis da bi dokazali svoje poreklo, ali ga nisu našli i zato su bili isključeni iz svešteničke službe kao da su onečišćeni.+ 63  Tirsata*+ im je zabranio da jedu+ od najsvetijih stvari sve dok ne stupi u službu sveštenik s Urimom+ i Tumimom.* 64  U celom zboru*+ ukupno je bilo četrdeset dve hiljade trista i šezdeset osoba,+ 65  ne računajući njihove robove i robinje, kojih je bilo sedam hiljada trista trideset i sedam. Bilo je i dvesta pevača+ i pevačica. 66  Imali su sedamsto trideset i šest konja, dvesta četrdeset i pet mazgi,+ 67  četiristo trideset i pet kamila i šest hiljada sedamsto i dvadeset magaraca.+ 68  Kada su došli do Jehovinog doma,+ koji je u Jerusalimu,+ neki od poglavara+ otačkih+ domova dobrovoljno+ su prilagali za dom istinitog Boga, da bi bio podignut na svom mestu.+ 69  U riznicu za izgradnju dali su prema svojim mogućnostima šezdeset i jednu hiljadu drahmi* zlata,+ pet hiljada mina* srebra+ i sto svešteničkih haljina.+ 70  Sveštenici, Leviti i neki iz naroda,+ pevači, vratari i Netineji nastanili su se u svojim gradovima. Svi Izraelci su se nastanili u svojim gradovima.+

Fusnote

 U Ne 7:7 „Azarija“.
 U Ne 7:7 „Ramija“.
 U Ne 7:7 „Misperet“.
 U Ne 7:7 „Neum“.
 U Ne 7:15 „Vinuj“.
 U Ne 10:16 „Adonija“.
 U Ne 7:24 „Arif“.
 U Ne 7:25 „Gavaon“.
 Vidi fusnotu za Br 3:9 i 1Le 9:2.
 U Ne 7:47 „Sija“.
 U Ne 7:52 „Nefusesim“.
 U Ne 7:54 „Vaslit“.
 U Ne 7:57 „Ferida“.
 U Ne 7:59 „Amon“.
 Persijska titula namesnika pokrajine.
 Vidi fusnotu za Iz 28:30.
 Hebrejski: kahal. Vidi fusnotu za Iz 12:6.
 Smatra se da je drahma jednaka zlatnom persijskom dariku koji je težio 8,4 grama. Ova drahma se razlikuje od one pomenute u grčkom delu Svetog pisma. Vidi dodatak 13.
 Mina je težila 570 grama. Ova mina se razlikuje od one pomenute u grčkom delu Svetog pisma. Vidi dodatak 13.