Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Isus Navin 21:1-45

21  Poglavari otačkih domova među Levijevim sinovima pristupili su svešteniku Eleazaru,+ Isusu,+ Navinovom sinu, i poglavarima otačkih domova u plemenima Izraelovih sinova,  pa su im u Silomu,+ u hananskoj zemlji, rekli: „Jehova je preko Mojsija zapovedio da nam se daju gradovi u kojima ćemo živeti, kao i pašnjaci oko njih za našu stoku.“+  Zato su od svog nasledstva Izraelovi sinovi dali Levijevim sinovima+ te gradove s okolnim pašnjacima, baš kao što je Jehova zapovedio.+  Najpre je žreb pao na Katove porodice.+ Sinovi sveštenika Arona, iz Levijevog plemena, dobili su žrebom trinaest gradova od Judinog plemena,+ Simeonovog plemena+ i Venijaminovog plemena.+  Ostalim Katovim sinovima+ žrebom je pripalo deset gradova od porodica Jefremovog plemena,+ Danovog plemena+ i od polovine Manasijinog plemena.+  Girsonovim sinovima+ žrebom je pripalo trinaest gradova od porodica Isaharovog plemena,+ Asirovog plemena,+ Neftalimovog plemena+ i od polovine Manasijinog plemena u Vasanu.+  Merarijevim sinovima+ po njihovim porodicama pripalo je dvanaest gradova od Ruvimovog plemena,+ Gadovog plemena+ i Zavulonovog plemena.+  Tako su Izraelovi sinovi žrebom+ dali Levijevim sinovima te gradove s njihovim okolnim pašnjacima,+ kao što je Jehova zapovedio preko Mojsija.+  Od plemena Judinih sinova i plemena Simeonovih sinova dali su sledeće gradove koji se navode poimence,+ 10  a koji su pripali Aronovim sinovima iz Katovih porodica među Levijevim sinovima, jer je na njih pao prvi žreb.+ 11  Oni su dobili Kirijat-Arvu+ (Arva je bio Enakov otac),+ to jest Hevron,+ u Judinom brdovitom području,+ i sve obližnje pašnjake. 12  A polje oko tog grada i okolna mesta dali su Halevu, Jefonijinom sinu.+ 13  Sinovi sveštenika Arona dobili su Hevron+ s pašnjacima kao grad utočišta+ za ubice,+ zatim Livnu+ s pašnjacima, 14  Jatir+ s pašnjacima, Estemoju+ s pašnjacima, 15  Olon*+ s pašnjacima, Davir+ s pašnjacima, 16  Ajin*+ s pašnjacima, Jutu+ s pašnjacima i Vet-Semes+ s pašnjacima; devet gradova od ta dva plemena. 17  Od Venijaminovog plemena: Gavaon+ s pašnjacima, Gavu+ s pašnjacima, 18  Anatot+ s pašnjacima i Almon*+ s pašnjacima; četiri grada. 19  Tako su Aronovi sinovi,+ sveštenici, imali ukupno trinaest gradova s pašnjacima.+ 20  Levitima od preostalih Katovih sinova, porodicama tih Katovih sinova, žrebom su pripali gradovi od Jefremovog plemena.+ 21  Oni su dobili Sihem+ s pašnjacima+ u brdovitom području Jefrema kao grad utočišta+ za ubice,+ zatim Gezer+ s pašnjacima, 22  Kivsajim*+ s pašnjacima i Vet-Oron+ s pašnjacima; četiri grada. 23  Od Danovog plemena: Elteke s pašnjacima, Giveton+ s pašnjacima, 24  Ajalon+ s pašnjacima i Gat-Rimon+ s pašnjacima; četiri grada. 25  Od polovine Manasijinog plemena: Tanah+ s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima; dva grada. 26  Tako su porodice ostalih Katovih sinova dobile ukupno deset gradova s pašnjacima. 27  Girsonovi sinovi+ između levitskih porodica dobili su od polovine Manasijinog plemena+ Golan+ s pašnjacima u Vasanu kao grad utočišta za ubice i Vesteru*+ s pašnjacima; dva grada. 28  Od Isaharovog plemena:+ Kision+ s pašnjacima, Davrat+ s pašnjacima, 29  Jarmut*+ s pašnjacima i En-Ganim+ s pašnjacima; četiri grada. 30  Od Asirovog plemena:+ Misal+ s pašnjacima, Avdon+ s pašnjacima, 31  Helkat+ s pašnjacima i Reov+ s pašnjacima; četiri grada. 32  Od Neftalimovog plemena:+ Kedes+ u Galileji s pašnjacima kao grad utočišta+ za ubice,+ zatim Amot-Dor+ s pašnjacima i Kartan* s pašnjacima; tri grada. 33  Tako su Girsonovi sinovi po svojim porodicama dobili ukupno trinaest gradova s pašnjacima. 34  Porodice Merarijevih sinova,+ Leviti koji su preostali, dobili su od Zavulonovog plemena+ Jokneam+ s pašnjacima, Kartu s pašnjacima, 35  Dimnu*+ s pašnjacima i Nalal+ s pašnjacima; četiri grada. 36  Od Ruvimovog plemena:+ Vosor+ s pašnjacima, Jasu+ s pašnjacima, 37  Kedimot+ s pašnjacima i Mifat+ s pašnjacima; četiri grada. 38  Od Gadovog plemena:+ Ramot u Galadu+ s pašnjacima kao grad utočišta za ubice, zatim Mahanaim+ s pašnjacima, 39  Esevon+ s pašnjacima i Jazir+ s pašnjacima; ukupno četiri grada. 40  Tako su Merarijevi sinovi+ po svojim porodicama, oni koji su preostali od levitskih porodica, žrebom dobili ukupno dvanaest gradova. 41  Ukupan broj gradova Levijevih sinova u okviru nasledstva Izraelovih sinova iznosio je četrdeset i osam gradova+ zajedno s pašnjacima.+ 42  Svaki taj grad imao je pašnjake oko sebe; svi su ih imali.+ 43  Tako je Jehova dao Izraelu svu zemlju za koju se zakleo njihovim praočevima da će im je dati,+ i oni su je zauzeli+ i naselili se u njoj. 44  Jehova im je dao i mir+ na svim granicama njihovim, baš kao što se zakleo+ njihovim praočevima, tako da se nijedan njihov neprijatelj nije mogao održati pred njima.+ Jehova im je predao u ruke sve njihove neprijatelje.+ 45  Od svih dobrih obećanja koja je Jehova dao Izraelovom domu nije ostalo neispunjeno nijedno obećanje; sva su se ispunila.+

Fusnote

 U 1Le 6:58 „Ilion“.
 U 1Le 6:59 „Asan“.
 U 1Le 6:60 „Alemet“.
 U 1Le 6:68 „Jokmeam“.
 U 1Le 6:71 „Astarot“.
 U IN 19:21 „Remet“, a u 1Le 6:73 „Ramot“.
 U 1Le 6:76 „Kirijatajim“.
 U 1Le 6:77 „Rimon“.