Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Brojevi 7:1-89

7  Onog dana kad je Mojsije završio podizanje svetog šatora,+ pomazao+ ga je i posvetio sa svom njegovom opremom, a tako i oltar i sav njegov pribor. Pomazao ih je i posvetio.+  Onda su svoj prinos+ doneli Izraelovi knezovi,+ poglavari domova svojih očeva. Oni su bili knezovi nad plemenima koji su vodili popisivanje.  Doneli su svoj prinos pred Jehovu, šest pokrivenih kola i dvanaest goveda, po jedna kola na dvojicu poglavara i po jednog bika za svakoga. Doveli su ih pred sveti šator.  Tada je Jehova rekao Mojsiju:  „Primi to od njih da se upotrebi za službu oko šatora sastanka, i daj to Levitima, svakome prema njegovoj službi.“  Tako je Mojsije primio kola i goveda i dao ih Levitima.  Dvoja kola i četiri govečeta dao je Girsonovim sinovima prema njihovoj službi,+  a četvoro kola i osam goveda dao je Merarijevim sinovima prema njihovoj službi,+ pod upravom Itamara, sina sveštenika Arona.+  A Katovim sinovima nije dao ništa, jer je njima bila poverena služba na svetom mestu.+ Oni su nosili stvari na ramenima.+ 10  Poglavari su priložili svoj dar na svečanosti+ povodom postavljanja oltara onog dana kad je on bio pomazan. Poglavari su počeli da donose svoj prinos pred oltar. 11  I Jehova je rekao Mojsiju: „Neka svakog dana po jedan poglavar donese svoj prinos na svečanost povodom postavljanja oltara.“+ 12  Prvog dana svoj prinos doneo je Nason,+ Aminadavov sin, od Judinog plemena. 13  Njegov prinos je bio: jedna srebrna posuda teška sto trideset sikala, jedna srebrna činija od sedamdeset sikala, prema svetom siklu,+ obe pune finog brašna zamešenog s uljem, za prinos od žita;+ 14  jedna zlatna čaša od deset sikala, puna kâda;+ 15  jedan junac, jedan ovan, jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 16  jedno jare za žrtvu za greh;+ 17  a za žrtvu zajedništva+ dva govečeta, pet ovnova, pet jaraca, pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prinos Nasona, Aminadavovog sina.+ 18  Drugog dana svoj prinos je doneo Natanailo,+ Sogarov sin, poglavar Isaharovog plemena. 19  Kao svoj prinos doneo je jednu srebrnu posudu tešku sto trideset sikala, jednu srebrnu činiju od sedamdeset sikala, prema svetom siklu, obe pune finog brašna zamešenog s uljem, za prinos od žita;+ 20  jednu zlatnu čašu od deset sikala, punu kâda; 21  i jednog junca, jednog ovna, jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 22  jedno jare za žrtvu za greh;+ 23  a za žrtvu zajedništva+ dva govečeta, pet ovnova, pet jaraca, pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prinos Natanaila, Sogarovog sina. 24  Trećeg dana na redu je bio poglavar Zavulonovih sinova, Elijav,+ Helonov sin. 25  Njegov prinos je bio: jedna srebrna posuda teška sto trideset sikala, jedna srebrna činija od sedamdeset sikala, prema svetom siklu, obe pune finog brašna zamešenog s uljem, za prinos od žita; 26  jedna zlatna čaša od deset sikala, puna kâda; 27  jedan junac, jedan ovan, jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 28  jedno jare za žrtvu za greh;+ 29  a za žrtvu zajedništva+ dva govečeta, pet ovnova, pet jaraca, pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prinos Elijava, Helonovog sina.+ 30  Četvrtog dana na redu je bio poglavar Ruvimovih sinova, Elisur,+ Sedijurov sin. 31  Njegov prinos je bio: jedna srebrna posuda teška sto trideset sikala, jedna srebrna činija od sedamdeset sikala, prema svetom siklu, obe pune finog brašna zamešenog s uljem, za prinos od žita;+ 32  jedna zlatna čaša od deset sikala, puna kâda; 33  jedan junac, jedan ovan, jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 34  jedno jare za žrtvu za greh;+ 35  a za žrtvu zajedništva+ dva govečeta, pet ovnova, pet jaraca, pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prinos Elisura, Sedijurovog sina.+ 36  Petog dana na redu je bio poglavar Simeonovih sinova, Salamilo,+ Surisadajev sin. 37  Njegov prinos je bio: jedna srebrna posuda teška sto trideset sikala, jedna srebrna činija od sedamdeset sikala, prema svetom siklu, obe pune finog brašna zamešenog s uljem, za prinos od žita;+ 38  jedna zlatna čaša od deset sikala, puna kâda; 39  jedan junac, jedan ovan, jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 40  jedno jare za žrtvu za greh;+ 41  a za žrtvu zajedništva+ dva govečeta, pet ovnova, pet jaraca, pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prinos Salamila, Surisadajevog sina.+ 42  Šestog dana na redu je bio poglavar Gadovih sinova, Elisaf,+ Raguilov sin. 43  Njegov prinos je bio: jedna srebrna posuda teška sto trideset sikala, jedna srebrna činija od sedamdeset sikala, prema svetom siklu, obe pune finog brašna zamešenog s uljem, za prinos od žita;+ 44  jedna zlatna čaša od deset sikala, puna kâda;+ 45  jedan junac, jedan ovan, jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 46  jedno jare za žrtvu za greh;+ 47  a za žrtvu zajedništva+ dva govečeta, pet ovnova, pet jaraca, pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prinos Elisafa, Raguilovog sina.+ 48  Sedmog dana na redu je bio poglavar Jefremovih sinova, Elisama,+ Amijudov sin. 49  Njegov prinos je bio: jedna srebrna posuda teška sto trideset sikala, jedna srebrna činija od sedamdeset sikala, prema svetom siklu, obe pune finog brašna zamešenog s uljem, za prinos od žita;+ 50  jedna zlatna čaša od deset sikala, puna kâda; 51  jedan junac, jedan ovan, jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 52  jedno jare za žrtvu za greh;+ 53  a za žrtvu zajedništva+ dva govečeta, pet ovnova, pet jaraca, pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prinos Elisame, Amijudovog sina.+ 54  Osmog dana na redu je bio poglavar Manasijinih sinova, Gamalilo,+ Fadasurov sin. 55  Njegov prinos je bio: jedna srebrna posuda teška sto trideset sikala, jedna srebrna činija od sedamdeset sikala, prema svetom siklu, obe pune finog brašna zamešenog s uljem, za prinos od žita;+ 56  jedna zlatna čaša od deset sikala, puna kâda;+ 57  jedan junac, jedan ovan, jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 58  jedno jare za žrtvu za greh;+ 59  a za žrtvu zajedništva+ dva govečeta, pet ovnova, pet jaraca, pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prinos Gamalila, Fadasurovog sina.+ 60  Devetog dana na redu je bio poglavar+ Venijaminovih sinova, Avidan,+ Gideonijev sin. 61  Njegov prinos je bio: jedna srebrna posuda teška sto trideset sikala, jedna srebrna činija od sedamdeset sikala, prema svetom siklu, obe pune finog brašna zamešenog s uljem, za prinos od žita;+ 62  jedna zlatna čaša od deset sikala, puna kâda; 63  jedan junac, jedan ovan, jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 64  jedno jare za žrtvu za greh;+ 65  a za žrtvu zajedništva+ dva govečeta, pet ovnova, pet jaraca, pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prinos Avidana, Gideonijevog sina.+ 66  Desetog dana na redu je bio poglavar Danovih sinova, Ahijezer,+ Amisadajev sin. 67  Njegov prinos je bio: jedna srebrna posuda teška sto trideset sikala, jedna srebrna činija od sedamdeset sikala, prema svetom siklu, obe pune finog brašna zamešenog s uljem, za prinos od žita;+ 68  jedna zlatna čaša od deset sikala, puna kâda; 69  jedan junac, jedan ovan, jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 70  jedno jare za žrtvu za greh;+ 71  a za žrtvu zajedništva+ dva govečeta, pet ovnova, pet jaraca, pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prinos Ahijezera, Amisadajevog sina.+ 72  Jedanaestog dana na redu je bio poglavar Asirovih sinova, Fagailo,+ Ehranov sin. 73  Njegov prinos je bio: jedna srebrna posuda teška sto trideset sikala, jedna srebrna činija od sedamdeset sikala, prema svetom siklu, obe pune finog brašna zamešenog s uljem, za prinos od žita;+ 74  jedna zlatna čaša od deset sikala, puna kâda;+ 75  jedan junac, jedan ovan, jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 76  jedno jare za žrtvu za greh;+ 77  a za žrtvu zajedništva+ dva govečeta, pet ovnova, pet jaraca, pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prinos Fagaila, Ehranovog sina.+ 78  Dvanaestog dana na redu je bio poglavar Neftalimovih sinova, Ahirej,+ Enanov sin. 79  Njegov prinos je bio: jedna srebrna posuda teška sto trideset sikala, jedna srebrna činija od sedamdeset sikala, prema svetom siklu, obe pune finog brašna zamešenog s uljem, za prinos od žita;+ 80  jedna zlatna čaša od deset sikala, puna kâda;+ 81  jedan junac, jedan ovan, jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 82  jedno jare za žrtvu za greh;+ 83  a za žrtvu zajedništva+ dva govečeta, pet ovnova, pet jaraca, pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prinos Ahireja, Enanovog sina.+ 84  To su bili prinosi Izraelovih poglavara+ koje su prineli povodom postavljanja+ oltara onog dana kad je on bio pomazan: dvanaest srebrnih posuda, dvanaest srebrnih činija,+ dvanaest zlatnih čaša; 85  svaka srebrna posuda od sto trideset sikala, a svaka činija od sedamdeset; svega srebra u tim posudama bilo je dve hiljade četiristo sikala, prema svetom siklu;+ 86  dvanaest zlatnih čaša+ punih kâda, svaka čaša od deset sikala, prema svetom siklu; svega zlata u čašama bilo je sto dvadeset sikala; 87  sve stoke za žrtvu paljenicu+ bilo je dvanaest junaca, dvanaest ovnova, dvanaest muških jaganjaca od godinu dana i njihovi prinosi od žita,+ i dvanaest jarića za žrtvu za greh;+ 88  a sve stoke za žrtvu zajedništva+ bilo je dvadeset i četiri junca, šezdeset ovnova, šezdeset jaraca, šezdeset muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prinos za svečanost+ povodom postavljanja oltara nakon što je on bio pomazan.+ 89  Kad god je Mojsije ulazio u šator sastanka da razgovara s Bogom,+ čuo je glas koji mu je govorio odozgo s poklopca+ na kovčegu svedočanstva, između dva heruvima.*+ Tako je razgovarao s Bogom.

Fusnote

 Heruvimi su anđeli koji imaju visok položaj.