Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Brojevi 3:1-51

3  Ovo je bilo Aronovo i Mojsijevo potomstvo u vreme kad je Jehova govorio s Mojsijem na gori Sinaj.+  Ovo su imena Aronovih sinova: prvenac Nadav, zatim Avijud,+ Eleazar+ i Itamar.+  To su imena Aronovih sinova, pomazanih sveštenika koji su bili opunomoćeni* da služe kao sveštenici.+  Ali Nadav i Avijud su poginuli pred Jehovom kad su prineli pred Jehovom nedozvoljenu vatru+ u Sinajskoj pustinji. Oni nisu imali sinova. A Eleazar+ i Itamar+ su nastavili da služe kao sveštenici sa svojim ocem Aronom.  Jehova je rekao Mojsiju:  „Dovedi Levijevo pleme+ i postavi ga pred sveštenika Arona da mu služi.+  Neka čine što su dužni njemu i što su dužni celom zboru pred šatorom sastanka, dok služe u svetom šatoru.  Neka se staraju za sav pribor+ u šatoru sastanka i neka obavljaju dužnosti Izraelovih sinova dok služe u svetom šatoru.+  Levite daj Aronu i njegovim sinovima. Oni su darovani,* njemu su darovani od Izraelovih sinova.+ 10  Postavi Arona i njegove sinove da vrše svešteničku službu.+ Ako bi se neko iz običnog naroda približio svetilištu, neka se pogubi.“+ 11  Jehova je još rekao Mojsiju: 12  „Evo, ja uzimam Levite između Izraelovih sinova umesto svih prvenaca,+ svih što otvaraju majčinu utrobu među Izraelovim sinovima. Leviti neka pripadnu meni. 13  Jer meni pripada svaki prvenac.+ Onog dana kad sam pobio sve prvence u egipatskoj zemlji,+ sebi sam posvetio svakog prvenca u Izraelu, i od čoveka i od životinje.+ Oni neka pripadnu meni. Ja sam Jehova.“ 14  Jehova je zatim rekao Mojsiju u Sinajskoj pustinji:+ 15  „Popiši Levijeve sinove po domovima njihovih očeva, po njihovim porodicama. Popiši sve muškarce od mesec dana pa naviše.“+ 16  I Mojsije ih je popisao po Jehovinoj naredbi, kao što mu je bilo zapoveđeno. 17  Ovo su imena Levijevih+ sinova: Girson, Kat i Merarije.+ 18  Ovo su imena Girsonovih sinova po njihovim porodicama: Lovenije i Simej.+ 19  Katovi+ sinovi po svojim porodicama su Amram, Isar,+ Hevron i Ozilo. 20  Merarijevi+ sinovi po svojim porodicama su Malije+ i Musije.+ To su Levijeve porodice po domovima njihovih očeva. 21  Od Girsona su Lovenijeva+ porodica i Simejeva+ porodica. To su Girsonove porodice. 22  Među njima su bili popisani svi muškarci od mesec dana pa naviše.+ Popisanih među njima bilo je sedam hiljada i petsto.+ 23  Girsonove porodice bile su iza svetog šatora.+ One su bile ulogorene prema zapadu. 24  Poglavar otačkog doma u Girsonovim porodicama bio je Elisaf, Dailov sin. 25  Girsonovi+ su sinovi u šatoru sastanka bili zaduženi za šator+ i njegove pokrivače,+ za zavesu+ na ulazu u šator sastanka, 26  za zavese+ za dvorište i za zavesu+ na ulazu u dvorište koje je oko šatora i oko oltara i za šatorska uža+ — za sve što spada u tu službu. 27  Od Kata potiče Amramova porodica, Isarova porodica, Hevronova porodica i Ozilova porodica. To su Katove+ porodice. 28  Svih muškaraca od mesec dana pa naviše bilo je osam hiljada i šeststo.* Oni su imali dužnost da se staraju o svetom mestu.+ 29  Porodice Katovih sinova bile su ulogorene s južne strane šatora.+ 30  Poglavar otačkog doma u Katovim porodicama bio je Elisafan, Ozilov+ sin. 31  Oni su bili zaduženi+ za kovčeg,+ sto,+ svećnjak,+ oltare+ i pribor+ koji pripada svetom mestu i koji su koristili u službi, kao i za zavesu+ — za sve što spada u tu službu. 32  Poglavar nad poglavarima Levita bio je Eleazar,+ sin sveštenika Arona. On je nadgledao one koji su imali dužnost da se staraju o svetom mestu. 33  Od Merarija su Malijeva+ porodica i Musijeva+ porodica. To su Merarijeve+ porodice. 34  Svih popisanih muškaraca među njima od mesec dana pa naviše bilo je šest hiljada i dvesta.+ 35  Poglavar otačkog doma u Merarijevim porodicama bio je Surilo, Avihailov sin. Oni su bili ulogoreni sa severne strane šatora.+ 36  Merarijevi sinovi su bili zaduženi da se brinu za zidne okvire+ šatora, za njegove prečage,+ stubove+ i postolja i za sav njegov pribor+ — za sve što spada u tu službu,+ 37  za stubove+ oko dvorišta, njihova postolja,+ šatorske klinove i uža. 38  A pred svetim šatorom sa istočne strane, to jest pred šatorom sastanka na strani koja gleda prema izlasku sunca, bili su Mojsije, Aron i njegovi sinovi. Oni su imali dužnost da se u korist Izraelovih sinova staraju o svetilištu.+ Ako bi se neko iz običnog naroda približio, bio bi pogubljen.+ 39  Svih popisanih Levijevih sinova, koje su Mojsije i Aron po Jehovinoj naredbi popisali po njihovim porodicama, svih muškaraca od mesec dana pa naviše bilo je dvadeset i dve hiljade. 40  Zatim je Jehova rekao Mojsiju: „Popiši sve muške prvence Izraelovih sinova od mesec dana pa naviše+ i utvrdi broj imena njihovih. 41  A Levite uzmi za mene — ja sam Jehova — umesto svih prvenaca Izraelovih sinova,+ i stoku koja pripada Levitima umesto svega prvorođenog od stoke Izraelovih sinova.“+ 42  I kao što mu je zapovedio Jehova, Mojsije je popisao sve prvence Izraelovih sinova. 43  Svih muških prvenaca prebrojanih po imenima od mesec dana pa naviše bilo je dvadeset dve hiljade dvesta sedamdeset tri. 44  Jehova je još rekao Mojsiju: 45  „Uzmi Levite umesto svih prvenaca Izraelovih sinova, i stoku koja pripada Levitima umesto njihove stoke. Leviti neka pripadnu meni.+ Ja sam Jehova. 46  A kao otkupnu cenu+ za onih dvesta sedamdeset tri prvenca Izraelovih sinova, koliko ih ima više nego Levita,+ 47  uzmi pet sikala po osobi.+ Uzmi ih prema svetom siklu. Sikal ima dvadeset gera.+ 48  Taj novac daj Aronu i njegovim sinovima kao otkupninu za one kojih ima više nego Levita.“ 49  I Mojsije je primio novac za otkupninu od prvenaca koji su premašivali broj onih koje su Leviti otkupili. 50  Od prvenaca Izraelovih sinova primio je taj novac, hiljadu trista šezdeset pet sikala, prema svetom siklu. 51  Onda je Mojsije po Jehovinoj naredbi dao novac od otkupnine Aronu i njegovim sinovima, kao što je Jehova zapovedio Mojsiju.

Fusnote

 Doslovno: „kojima su ruke napunjene“. Vidi fusnotu za Iz 28:41.
 „Darovani“ — hebrejski: netunim, reč srodna nazivu „Netineji“. Vidi Jzd 2:43.
 Ili: „trista“, prema nekim rukopisima Septuaginte, što kada se sabere sa zbirovima iz 22. i 34. stiha daje ukupan broj od 22 000, kao što i stoji u 39. stihu.