Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Brojevi 26:1-65

26  Posle te pošasti+ Jehova je ovako rekao Mojsiju i Eleazaru, sinu sveštenika Arona:  „Prebrojte ceo zbor Izraelovih sinova od dvadeset godina pa naviše, po domovima njihovih očeva, sve one koji su sposobni za vojsku u Izraelu.“+  Mojsije i sveštenik Eleazar+ rekli su im u pustim ravnicama Moava,+ kod Jordana, prema Jerihonu:+  „Prebrojte one od dvadeset godina pa naviše, kao što je Jehova zapovedio Mojsiju.“+ A Izraelovi sinovi koji su izašli iz egipatske zemlje bili su:  Ruvim, Izraelov prvenac;+ Ruvimovi sinovi: od Enoha,+ Enohova porodica; od Faluja,+ Falujeva porodica;  od Esrona,+ Esronova porodica; od Harmije,+ Harmijina porodica.  To su Ruvimove porodice. Popisanih među njima bilo je četrdeset tri hiljade sedamsto trideset.+  Falujev sin bio je Elijav.  Elijavovi sinovi: Nemuilo, Datan i Aviron. Taj Datan+ i Aviron+ bili su među onima koji su bili pozivani na zbor i koji su učestvovali u pobuni protiv Mojsija i Arona zajedno s Korejevim+ pristalicama, kad su se pobunili protiv Jehove. 10  Tada je zemlja otvorila svoja usta i progutala ih.+ A Korej je poginuo kad su izginule njegove pristalice i kad je vatra spalila dvesta pedeset ljudi.+ Oni su postali upozoravajući primer.+ 11  Ali Korejevi sinovi nisu izginuli.+ 12  Simeonovi+ sinovi po svojim porodicama: od Nemuila,*+ Nemuilova porodica; od Jamina,+ Jaminova porodica; od Jahina,+ Jahinova porodica; 13  od Zare,* Zarina porodica; od Saula,+ Saulova porodica. 14  To su Simeonove porodice: dvadeset dve hiljade dvesta popisanih.+ 15  Gadovi+ sinovi po svojim porodicama: od Sifona, Sifonova porodica; od Agija, Agijeva porodica; od Sunija, Sunijeva porodica; 16  od Azena,* Azenova porodica; od Irija, Irijeva porodica; 17  od Aroda,* Arodova porodica; od Arilija,+ Arilijeva porodica. 18  To su porodice Gadovih sinova: četrdeset hiljada petsto popisanih.+ 19  Judini+ sinovi bili su Ir+ i Onan.+ Ali Ir i Onan su umrli u hananskoj zemlji.+ 20  Judini sinovi po svojim porodicama bili su: od Sale,+ Salina porodica; od Faresa,+ Faresova porodica; od Zare,+ Zarina porodica. 21  Faresovi sinovi bili su: od Esrona,+ Esronova porodica; od Jamuila,+ Jamuilova porodica. 22  To su Judine+ porodice: sedamdeset šest hiljada petsto popisanih.+ 23  Isaharovi+ sinovi po svojim porodicama bili su: od Tole,+ Tolina porodica; od Fuve, Fuvina porodica; 24  od Jasuva,* Jasuvova porodica; od Simrona,+ Simronova porodica. 25  To su Isaharove porodice: šezdeset četiri hiljade trista popisanih.+ 26  Zavulonovi+ sinovi po svojim porodicama bili su: od Sereda, Seredova porodica; od Alona, Alonova porodica; od Alila,+ Alilova porodica. 27  To su Zavulonove porodice: šezdeset hiljada petsto popisanih.+ 28  Josifovi+ sinovi po svojim porodicama bili su Manasija i Jefrem.+ 29  Manasijini+ sinovi bili su: od Mahira,+ Mahirova porodica. Mahiru se rodio Galad.+ Od Galada, Galadova porodica. 30  Ovo su bili Galadovi sinovi: od Ahijezera,+ Ahijezerova porodica; od Heleka, Helekova porodica; 31  od Azrila, Azrilova porodica, od Sihema, Sihemova porodica; 32  od Semide,+ Semidina porodica; od Efera,+ Eferova porodica. 33  A Salpad, Eferov sin, nije imao sinove, nego samo kćeri.+ Imena Salpadovih kćeri bila su Mala, Nuja, Egla, Melha i Tersa.+ 34  To su Manasijine porodice: pedeset dve hiljade sedamsto popisanih.+ 35  Ovo su bili Jefremovi+ sinovi po svojim porodicama: od Sutala,+ Sutalova porodica; od Vehera, Veherova porodica; od Tahana,+ Tahanova porodica. 36  A Sutalovi sinovi bili su: od Erana, Eranova porodica. 37  To su porodice Jefremovih+ sinova: trideset dve hiljade petsto popisanih. To su Josifovi sinovi po svojim porodicama.+ 38  Venijaminovi+ sinovi po svojim porodicama bili su: od Vele,+ Velina porodica; od Asvila,+ Asvilova porodica, od Ahirama,* Ahiramova porodica; 39  od Sufama,* Sufamova porodica; od Ufama,*+ Ufamova porodica. 40  Velini sinovi bili su Arad i Naman:+ od Arada, Aradova porodica; od Namana, Namanova porodica. 41  To su Venijaminovi+ sinovi po svojim porodicama: četrdeset pet hiljada šeststo popisanih.+ 42  Ovo su bili Danovi+ sinovi po svojim porodicama: od Sameja,* Samejeva porodica. To su Danove+ porodice po svojim porodicama. 43  U svim Samejevim porodicama bilo je šezdeset četiri hiljade četiristo popisanih.+ 44  Asirovi+ sinovi po svojim porodicama bili su: od Jemne,+ Jemnina porodica; od Jesvije,+ Jesvijina porodica; od Verije, Verijina porodica; 45  od Verijinih sinova: od Evera, Everova porodica; od Melhila,+ Melhilova porodica. 46  A Asirova kći zvala se Sara.+ 47  To su porodice Asirovih+ sinova: pedeset tri hiljade četiristo popisanih.+ 48  Neftalimovi+ sinovi po svojim porodicama bili su: od Asila,+ Asilova porodica; od Gunija,+ Gunijeva porodica; 49  od Jesera,+ Jeserova porodica; od Silima,+ Silimova porodica. 50  To su Neftalimove+ porodice po svojim porodicama: četrdeset pet hiljada četiristo popisanih.+ 51  To su popisani od Izraelovih sinova: šeststo jedna hiljada sedamsto trideset.+ 52  Posle toga, Jehova reče Mojsiju: 53  „Njima neka se podeli zemlja u nasledstvo prema broju imena.+ 54  Onima kojih ima mnogo povećaj nasledstvo, a onima kojih ima malo smanji nasledstvo.+ Neka se svakome da nasledstvo prema broju popisanih. 55  Ali zemlja neka se podeli žrebom.+ Neka dobiju nasledstvo prema imenima plemena svojih očeva. 56  Kako odluči žreb, tako neka se podeli nasledstvo između onih kojih ima mnogo i onih kojih ima malo.“ 57  A ovo su popisani iz Levijevog plemena+ po svojim porodicama: od Girsona,+ Girsonova porodica; od Kata,+ Katova porodica; od Merarija,+ Merarijeva porodica. 58  Ovo su porodice Levijevih sinova: Lovenijeva porodica,+ Hevronova porodica,+ Malijeva porodica,+ Musijeva porodica,+ Korejeva porodica.+ Katu+ se rodio Amram.+ 59  Amramova žena zvala se Johaveda,+ Levijeva kći, koja se Leviju rodila u Egiptu. Ona je Amramu rodila Arona, Mojsija i njihovu sestru Mariju.+ 60  A Aronu su se rodili Nadav i Avijud,+ Eleazar i Itamar.+ 61  Ali Nadav i Avijud su poginuli jer su pred Jehovom prineli nedozvoljenu vatru.+ 62  Popisanih među njima bilo je dvadeset tri hiljade muškaraca od jednog meseca pa naviše.+ Oni nisu bili popisani sa Izraelovim sinovima,+ jer nisu dobili nasledstvo među Izraelovim sinovima.+ 63  To su oni koje su popisali Mojsije i sveštenik Eleazar kad su popisivali Izraelove sinove u pustim ravnicama Moava, kod Jordana, prema Jerihonu.+ 64  Ali među njima nije bilo nijednog čoveka od onih koje su popisali Mojsije i sveštenik Aron kad su popisivali Izraelove sinove u Sinajskoj pustinji.+ 65  Jer je Jehova za njih rekao: „Pomreće u pustinji.“+ Tako nije ostao nijedan od njih osim Haleva, Jefonijinog sina, i Isusa, Navinovog sina.+

Fusnote

 U Pst 46:10 i Iz 6:15 „Jemuilo“.
 U Pst 46:10 i Iz 6:15 „Soar“
 U Pst 46:16 „Esvon“.
 U Pst 46:16 „Arodije“.
 U Pst 46:13 „Jov“.
 U Pst 46:21 „Ihije“.
 U Pst 46:21 „Mupim“, a u 1Le 7:12 „Sufim“.
 U Pst 46:21 i u 1Le 7:12 „Upim“.
 U Pst 46:23 „Usim“.