1. Letopisa 8:1-40

8  Venijaminu+ su se rodili prvenac Vela,+ drugi Asvil,+ treći Ara,+  četvrti Noja+ i peti Rafa.  Velini sinovi bili su Adar, Gira,+ Avijud,  Avisuja, Naman, Ahoja,  Gira, Sefufan+ i Uram.+  Aodovi sinovi bili su poglavari domova svojih praočeva među stanovnicima Gave,+ i odatle su bili odvedeni u izgnanstvo u Manahat.  U izgnanstvo su ih odveli Naman, Ahija i Gira, koji ih je predvodio i kome su se rodili Uza i Ahijud.  Sarajimu su se rodila deca u moavskoj zemlji+ nakon što je oterao Moavce. Usima i Vara bile su njegove žene.  Odesa, njegova žena, rodila mu je Jovava, Siviju, Misu, Malhoma, 10  Jeusa, Sahiju i Mirmu. To su njegovi sinovi, poglavari domova svojih praočeva. 11  Usima mu je rodila Avitova i Elfala. 12  Elfalovi sinovi bili su Ever, Misam i Samed, koji je sagradio Onon+ i Lod+ s okolnim gradovima, 13  zatim Verija i Sema. Oni su bili poglavari domova svojih praočeva među stanovnicima Ajalona.+ Oni su isterali stanovnike Gata. 14  Ahijo, Sasak, Jeremot, 15  Zevadija, Arad, Eder, 16  Mihailo, Jespa i Joha bili su Verijini sinovi.+ 17  Zevadija, Mesulam, Ezekije, Ever, 18  Ismeraj, Jezlija i Jovav bili su Elfalovi sinovi. 19  Jakim, Zihrije, Zavdija, 20  Elinaj, Ziltaj, Elilo, 21  Adaja, Veraja i Simrat bili su Simejevi sinovi.+ 22  Jesfan, Ever, Elilo, 23  Avdon, Zihrije, Anan, 24  Ananija, Elam, Antotija, 25  Jefedija i Fanuilo bili su Sasakovi sinovi. 26  Samseraj, Searija, Gotolija, 27  Jaresija, Ilija i Zihrije bili su Jeroamovi sinovi. 28  To su poglavari domova svojih praočeva, kako su bili upisani u rodoslovne zapise. Ti poglavari su živeli u Jerusalimu.+ 29  U Gavaonu+ je živeo Jeilo, otac Gavaona, a žena mu se zvala Maha.+ 30  Njegov sin prvenac bio je Avdon, zatim Sur, Kis, Val, Nadav,+ 31  Gedor, Ahijo i Zaher.+ 32  Miklotu se rodio Simeja.+ Oni su zajedno sa svojom braćom živeli u Jerusalimu, blizu svoje ostale braće. 33  Niru+ se rodio Kis,+ a Kisu se rodio Saul.+ Saulu su se rodili Jonatan,+ Malhisuj,+ Avinadav+ i Esval.+ 34  Jonatanov sin bio je Merival.+ Merivalu se rodio Miha.+ 35  Mihini sinovi bili su: Fiton, Meleh, Tareja+ i Ahaz. 36  Ahazu se rodio Joada. Joadi su se rodili Alemet, Azmavet i Zimrije. Zimriju se rodio Mosa. 37  Mosi se rodio Vineja, njegov sin Rafa,+ njegov sin Eleasa, njegov sin Asilo. 38  Asilo je imao šest sinova, čija su imena: Azrikam, Voheruj, Ismailo, Searija, Avdija i Anan. Sve su to bili Asilovi sinovi. 39  Sinovi Iseka, njegovog brata, bili su prvenac Ulam, drugi Jeus i treći Elifelet. 40  Ulamovi sinovi bili su hrabri+ junaci, koji su natezali luk+ i imali mnogo sinova+ i unuka, sto pedeset. Sve su to bili Venijaminovi sinovi.

Fusnote