PRIKAZ
Tekst
Slika

Isus je onaj za koga je Jezekilj rekao da ima zakonsko pravo da bude Kralj Mesijanskog Kraljevstva.

  • Pst 49:10

    Iz kog plemena je došao Mesija?

  • 2Sa 7:12, 16

    Kome je Jehova obećao da će mu doveka utvrditi kraljevstvo?

  • Mt 1:16

    Da li je Matej naveo pretke po Marijinoj ili Josifovoj liniji da bi dokazao da Isus ima zakonsko pravo da vlada kao Davidov potomak?

Šta učiš o Jehovi na osnovu toga što je zakonski utvrdio Isusovu vlast?