Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

BLAGO IZ BOŽJE REČI | JOV 28–32

Jov je bio besprekoran u svemu

Jov je bio besprekoran u svemu

Jov je bio odlučan da se drži Jehovinih moralnih merila

31:1

  • Nije s požudom gledao druge žene, već je bio veran svojoj ženi

Jov je dobar primer u ophođenju prema drugima

31:13-15

  • Bio je ponizan, pravedan i milosrdan. Bio je obziran prema svima, kako prema bogatima, tako i prema siromašnima

Jov je bio velikodušan

31:16-19

  • Spremno je pomagao svima kojima je to bilo potrebno