Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li je apostol Petar bio prvi papa?

Da li je apostol Petar bio prvi papa?

„Kardinal Horhe Mario Bergoljo, jezuit, izabran je za papu, 265. naslednika svetog Petra.“ (VATIKANSKA SLUŽBA INFORMISANJA, 13. MART 2013)

„Rimski biskup ima primat nad hrišćanskom crkvom, budući da je on naslednik svetog Petra, koji je tu čast dobio od Isusa Hrista.“ (THE PRIMACY OF THE BISHOP OF ROME DURING THE FIRST THREE CENTURIES, 1903, VINSENT ERMONI)

„Ako neko kaže [...] da papa nije naslednik svetog Petra, neka bude proklet [to jest, proglašen jeretikom].“ (PRVI VATIKANSKI SABOR, 18. JUL 1870)

ZA MILIONE katolika širom sveta, ovaj dekret koji je izdat 1870. na Prvom vatikanskom saboru predstavlja crkvenu dogmu, koja obavezuje na verovanje i priznavanje. Međutim, postavlja se pitanje da li je to učenje zasnovano na Bibliji. Osim toga, da li je papa Franja zaista naslednik apostola Petra? I da li je Petar bio prvi papa?

„NA OVOME KAMENU SAZIDAĆU CRKVU SVOJU“

Dekret koji je 1870. izdat na Prvom vatikanskom saboru prvenstveno se zasniva na tumačenju stihova iz Mateja 16:16-19 i Jovana 21:15-17. Na osnovu ovih stihova u kojima saznajemo o čemu su Isus i Petar razgovarali, kao i na osnovu drugih biblijskih zapisa, možemo zaključiti da je apostol Petar imao veoma značajnu ulogu u istoriji ranog hrišćanstva. U stvari, kada je Isus prvi put video Petra, predskazao je da će on biti čvrst poput stene (Jovan 1:42). Ali da li je Hrist dao Petru primat, to jest da li ga je uzdigao iznad drugih apostola?

Prema Mateju 16:17, 18, Isus je Petru rekao: „Ja tebi kažem: ti si Petar [što znači „kamen; stena“], i na ovome kamenu sazidaću crkvu svoju.“ * Da li je Isus rekao da će njegova crkva, to jest skupština, biti sazidana na Petru, koji je bio običan čovek? Da li je trebalo da Petar bude vođa svih ostalih Isusovih sledbenika? Kako su drugi apostoli koji su bili svedoci tog razgovora shvatili ono što je Isus rekao? Iz jevanđeljâ saznajemo da su se kasnije u više navrata prepirali oko toga ko je najveći među njima (Matej 20:20-27; Marko 9:33-35; Luka 22:24-26). Da je Isus dao Petru primat, to jest da ga je izdigao iznad drugih apostola, da li bi uopšte bilo potrebe da se raspravlja o tome ko je najveći među njima?

A kako je Petar razumeo Isusove reči? Budući da je odrastao u Izraelu, znao je za mnoga proročanstva iz svetih spisa u kojima se spominje „kamen“ ili „kamen od ugla“  (Isaija 8:13, 14; 28:16; Zaharija 3:9). Citirajući jedno od tih proročanstava u poslanici koju je uputio suvernicima, objasnio je da je prorečeni kamen od ugla Gospod Isus Hrist, to jest Mesija. Kada je ukazao na samog Hrista, upotrebio je grčku reč petra, istu reč koju je Isus koristio u Mateju 16:18 (1. Petrova 2:4-8).

Apostol Pavle je bio još jedan verni Isusov sledbenik. Da li je on smatrao da je Isus dao Petru primat? Priznajući koji položaj Petar ima u hrišćanskoj skupštini u prvom veku, apostol Pavle je napisao da je Petar ubrojan među ljude koji su smatrani stubovima skupštine. Dakle, apostol Pavle je smatrao da ima više takvih stubova (Galatima 2:9). Osim toga, ako je Isus postavio Petra za poglavara skupštine, zašto bi ga suvernici smatrali samo jednim od stubova skupštine?

Pišući o jednoj situaciji u kojoj je apostol Petar bio pristran prema nekim ljudima, Pavle je s poštovanjem ali otvoreno rekao: „U oči njemu protiv stadoh; jer bješe zazoran“ (Galatima 2:11-14). Apostol Pavle nije smatrao da je Hrist sazidao svoju crkvu, to jest skupštinu, na Petru niti na bilo kom drugom nesavršenom čoveku. Naprotiv, on je smatrao da je Isus Hrist temelj na kome je bila sazidana skupština. Za apostola Pavla, „stijena bješe Hristos“ (1. Korinćanima 3:9-11; 10:4).

„TI SI PETAR...“

Kako onda treba da razumemo reči: „Ti si Petar, i na ovome kamenu sazidaću crkvu svoju“? Da bismo ove reči ispravno razumeli, moramo uzeti u obzir kontekst ovih stihova. O čemu su Isus i Petar razgovarali? Isus je upravo pitao svoje učenike šta misle o tome ko je on. Petar je bez oklevanja rekao: „Ti si Hristos, sin Boga živoga.“ Tada je Isus pohvalio Petra i zatim je rekao da će svoju „crkvu“, to jest skupštinu, sagraditi na još čvršćem „kamenu“, na onome u koga je Petar istinski verovao, to jest na samom sebi (Matej 16:15-18).

Kako treba da razumemo Isusove reči: „Ti si Petar, i na ovome kamenu sazidaću crkvu svoju“?

 Shodno tome, mnogi crkveni oci su napisali da je upravo Hrist ta stena iz Mateja 16:18. Na primer, Avgustin, koji je živeo u petom veku, napisao je sledeće: „Gospod je rekao: ’Na ovome kamenu sazidaću crkvu svoju‘, zato što mu je Petar rekao: ’Ti si Hristos, sin Boga živoga.‘ Zato ću na ovom kamenu, koji ti priznaješ, sagraditi crkvu svoju.“ Avgustin je više puta rekao da je „Kamen (Petra) bio Hrist“.

Prema sadašnjoj katoličkoj doktrini, Avgustin i njegovi istomišljenici bili bi smatrani jereticima. Štaviše, prema rečima švajcarskog teologa Ulriha Luza, mišljenje koje danas preovladava među izučavaocima Biblije o toj temi Vatikanski sabor iz 1870. takođe bi proglasio kao jeres.

DA LI JE PAPA PETROV NASLEDNIK?

U vreme apostola Petra titula „pape“ nije bila poznata. Međutim, do devetog veka mnogi biskupi van Rima nosili su tu titulu, ali ona se sve do druge polovine 11. veka retko primenjivala kao zvanična titula. Osim toga, prvi hrišćani nisu smatrali da se nekakav navodni primat koji je Petar dobio prenosio na nekog njegovog naslednika. Na osnovu svega toga, nemački profesor Martin Hengel izneo je zaključak da „ono što je s vremenom postalo poznato kao papin ’primat‘ nema utvrđen temelj ni sa istorijskog ni sa teološkog stanovišta“.

Da zaključimo: Da li je Petar bio prvi papa? Da li je imao naslednike? Da li je katolička dogma o papinom primatu utemeljena na Bibliji? Jedini ispravan odgovor na sva ova pitanja je odričan. Pa ipak, ne može se poreći da je Isus sagradio svoju crkvu i da je on njen temelj (Efešanima 2:20). Zato svako od nas treba da razmisli o sledećem pitanju: Da li sam pronašao pravu crkvu, to jest pravu hrišćansku skupštinu?

^ odl. 8 Svi stihovi u ovom članku uzeti su iz prevoda Daničić–Karadžić.