Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

„Ko je dakle verni i razboriti rob“?

„Ko je dakle verni i razboriti rob“?

„Ko je dakle verni i razboriti rob koga je njegov gospodar postavio nad svojim slugama?“ (MAT. 24:45)

1, 2. Preko koga u današnje vreme Isus obezbeđuje duhovnu hranu svojim sledbenicima i zašto je važno da znamo kome je poverio tu ulogu?

„BRAĆO, ne mogu ni da nabrojim koliko sam puta u rukama imala članke u kojima je pisalo upravo ono što mi je trebalo i to u vreme kada mi je bilo najpotrebnije.“ Ovim rečima je jedna sestra putem pisma izrazila zahvalnost za ono što braća rade u glavnom sedištu Jehovinih svedoka. Da li se i ti slažeš s njenim rečima? Mnogi od nas dele njeno mišljenje. Da li je to nešto neobično? Ni najmanje.

2 To što duhovnu hranu dobijamo u pravo vreme je dokaz da Isus, Poglavar skupštine, ispunjava svoje obećanje da će se starati za nas u duhovnom pogledu. Preko koga on to radi? Kada je Isus govorio o znaku svoje prisutnosti, rekao je da će preko ’vernog i razboritog roba‘ svojim slugama davati „hranu u pravo vreme“. * (Pročitati Mateja 24:45-47.) Preko tog vernog roba Isus hrani svoje sledbenike u ovom vremenu kraja. Vrlo je važno da znamo ko je verni rob. Naš dobar odnos s Bogom zavisi od toga (Mat. 4:4; Jov. 17:3).

3. Kako je u našim publikacijama bilo objašnjeno poređenje o vernom robu?

3 Šta onda znači Isusovo poređenje o vernom robu? Ranije je u našim publikacijama stajalo sledeće objašnjenje: Na Pedesetnicu 33. godine n. e. Isus je postavio vernog roba nad svojim slugama. Od tada svi pomazani hrišćani na zemlji, bez obzira u kom periodu ljudske istorije žive, kao grupa predstavljaju vernog roba. ’Sluge‘ su ti isti pomazanici, ali kao pojedinci. Isus je 1919. godine postavio vernog roba „nad svim svojim imanjem“, to jest nad svim što se na zemlji koristi za podupiranje dela propovedanja o Božjem Kraljevstvu.  Međutim, daljnjim razmatranjem i dubokim razmišljanjem uz molitvu došli smo do novog objašnjenja Isusovih reči o vernom i razboritom robu (Posl. 4:18). Razmotrimo sada to poređenje i pogledajmo kako se ono odnosi na nas, bilo da imamo nebesku ili zemaljsku nadu.

KADA SE ODIGRAVAJU DOGAÐAJI IZ OVOG POREÐENJA?

4-6. Na osnovu čega možemo zaključiti da je Isusovo poređenje o vernom robu počelo da se ispunjava tek nakon 1914?

4 Kontekst ovog poređenja o vernom i razboritom robu otkriva da događaji opisani u njemu nisu počeli da se odigravaju na Pedesetnicu 33. n. e., već u ovom vremenu kraja. Pogledajmo kako nam Sveto pismo pruža temelj za takav zaključak.

5 Isus je ispričao poređenje o vernom robu u sklopu proročanstva o tome šta će biti ’znak njegove prisutnosti i svršetka ovog poretka‘ (Mat. 24:3). Deo proročanstva, zabeležen u Mateju 24:4-22, ima dva ispunjenja — prvo, u periodu od 33. n. e. do 70. n. e., a drugo u našim danima i to u mnogo većim razmerama. Da li to znači da i Isusove reči o vernom robu imaju dva ispunjenja? Ne.

6 Počevši od reči zabeleženih u Mateju 24:29, Isus je prvenstveno govorio o događajima koji će se odigrati u naše vreme. (Pročitati Mateja 24:30, 42, 44.) Govoreći o onome što će se dešavati tokom velike nevolje, rekao je da će ljudi ’videti Sina čovečjeg kako dolazi na oblacima nebeskim‘. Još je rekao: „Ne znate u koji dan dolazi vaš Gospod“, i „Sin čovečji dolazi u čas kada se ne nadate.“ * Te reči koje podstiču na oprez imaju posebno značenje za one koji žive u poslednjim danima. Dakle, nakon što je rekao šta će se dešavati u poslednjim danima, ispričao je poređenje o vernom robu. Na osnovu toga možemo zaključiti da su se njegove reči o vernom robu počele ispunjavati tek nakon što su 1914. godine počeli poslednji dani. To je logičan zaključak. Zašto to kažemo?

7. Koje se važno pitanje pojavilo kada je počelo vreme žetve i zašto?

7 Razmislimo na trenutak o pitanju: „Ko je dakle verni i razboriti rob?“ U prvom veku nije bilo razloga za takvo pitanje. Kao što smo videli u prethodnom članku, apostoli su mogli činiti čuda i čak na druge preneti darove duha kao dokaz Božje podrške (Dela 5:12). Zašto bi se onda iko pitao preko koga Hrist vodi hrišćansku skupštinu? Međutim, situacija je 1914. godine bila sasvim drugačija. Te godine je počelo vreme žetve. Konačno je došlo vreme da se kukolj odvoji od pšenice (Mat. 13:36-43). Kada je počelo vreme žetve, pojavilo se jedno važno pitanje: Kako prepoznati pšenicu, to jest pomazane hrišćane, u moru lažnih hrišćana koji tvrde da su pravi Isusovi sledbenici? Odgovor se nalazi u poređenju o vernom robu. Hristovi pomazani sledbenici biće oni koji imaju dovoljno duhovne hrane.

KO JE VERNI I RAZBORITI ROB?

8. Zašto je na mestu da vernog roba sačinjavaju pomazani hrišćani?

8 Vernog roba moraju sačinjavati pomazani hrišćani na zemlji. Oni se nazivaju „kraljevsko sveštenstvo“ i njima je povereno da ’objavljuju vrline onoga koji ih je iz tame pozvao u svoju čudesnu svetlost‘ (1. Petr. 2:9). Sasvim je na mestu da članovi tog ’kraljevskog  sveštenstva‘ poučavaju suvernike istini (Mal. 2:7; Otkr. 12:17).

9. Da li svi pomazani hrišćani čine vernog roba? Objasni.

9 Da li svi pomazanici na zemlji čine vernog roba? Ne. Očigledno je da ne učestvuju svi pomazanici u deljenju duhovne hrane suvernicima širom sveta. Neka pomazana braća su možda sluge pomoćnici ili starešine u svojim skupštinama. Oni poučavaju ljude od kuće do kuće i u svojim skupštinama i verno podupiru odluke koje se donose u glavnom sedištu Jehovinih svedoka. Ali oni ne učestvuju u deljenju duhovne hrane braći i sestrama širom sveta. Među pomazanicima su i ponizne sestre koje nikada neće pokušati da preuzmu ulogu učitelja u skupštini (1. Kor. 11:3; 14:34).

10. Ko je verni i razboriti rob?

10 Ko je onda verni i razboriti rob? Verni i razboriti rob je jedna mala grupa pomazane braće koja je direktno uključena u pripremu i raspodelu duhovne hrane tokom Hristove prisutnosti. To je u skladu sa principom koji je Isus postavio u prvom veku kada je nahranio mnoge preko nekolicine. Tokom poslednjih dana, pomazana braća koja sačinjavaju vernog roba služe zajedno u glavnom sedištu Jehovinih svedoka. Verni rob je Vodeće telo Jehovinih svedoka. Zapazimo takođe da je Isus rekao da postoji samo jedan „rob“. Dakle, članovi Vodećeg tela zajednički donose odluke.

KO SU SLUGE?

11, 12. (a) Koja dva zadatka ima verni i razboriti rob? (b) Kada je Isus postavio vernog roba nad svojim slugama i koga je izabrao?

11 Vredno je zapaziti da je u Isusovom poređenju verni i razboriti rob dobio dva zadatka. Prvi se odnosi na sluge, a drugi na sve gospodarevo imanje. Budući da se poređenje odnosi samo na ovo vreme kraja, oba zadatka će biti poverena robu nakon što Isusova prisutnost i kraljevska vlast počnu 1914.

12 Kada je Isus postavio vernog roba nad svojim slugama? Da bismo odgovorili na ovo pitanje, pogledajmo još jednom šta se dešavalo 1914. godine kada je počelo vreme žetve. Kao što smo već videli, u to vreme su mnoge verske  grupe tvrdile za sebe da su pravi hrišćani. Iz koje grupe će Isus izabrati i postaviti vernog roba? To je postalo jasno nakon što su on i njegov Otac došli i pregledali duhovni hram od 1914. do prve polovine 1919. godine * (Mal. 3:1). Bili su zadovoljni malom grupom vernih Istraživača Biblije koji su pokazali da svim srcem vole Jehovu i njegovu Reč. Naravno, bilo je potrebno da se očiste od nekih stvari, ali oni su to ponizno prihvatili tokom kratkog perioda kušnji i pročišćavanja (Mal. 3:2-4). Ti verni Istraživači Biblije bili su pravi hrišćani predočeni pšenicom. Godine 1919, u vreme duhovnog procvata, Isus je od njih izabrao iskusnu pomazanu braću i postavio ih nad svojim slugama kao vernog i razboritog roba.

13. Ko su sluge i zašto se to može reći?

13 Ko su onda sluge? Jednostavno rečeno, to su oni koji dobijaju duhovnu hranu. Na početku poslednjih dana sve sluge su bili pomazanici. Kasnije su i pripadnici velikog mnoštva drugih ovaca postali sluge. Svi hrišćani su „jedno stado“ pod Hristovim vođstvom, a većina njih su pripadnici drugih ovaca (Jov. 10:16). Obe grupe koriste istu pravovremenu duhovnu hranu koju obezbeđuje verni rob. Da li se i za članove Vodećeg tela koji sačinjavaju vernog i razboritog roba može reći da su sluge? I ta braća moraju da se duhovno hrane. Zato ponizno prihvataju činjenicu da su i oni, kao pojedinci, sluge baš kao i svi drugi Isusovi pravi sledbenici.

Svi smo mi sluge i svima nama treba duhovna hrana u pravo vreme, bilo da imamo nebesku ili zemaljsku nadu

14. (a) Koja je odgovornost poverena vernom robu i šta se pod tim podrazumeva? (b) Na šta je Isus upozorio vernog i razboritog roba? (Videti okvir „Ali ako bi taj rob bio zao“.)

14 Isus je vernom i razboritom robu poverio veliku odgovornost. U biblijska vremena je pouzdani sluga, to jest nastojnik, upravljao domaćinstvom (Luka 12:42). Zato je vernom i razboritom robu poverena odgovornost da se stara o svemu što na zemlji pripada Hristu. To se odnosi na upravljanje posedima, na delo propovedanja, na pripremanje kongresnih programa, kao i na proizvodnju biblijske literature koja će se koristiti u službi propovedanja i za lično i skupštinsko proučavanje. Sluge zavise  od sve duhovne hrane koju obezbeđuje verni i razboriti rob.

KADA GOSPODAR POSTAVLJA ROBA NAD SVIM SVOJIM IMANJEM?

15, 16. Kada Isus postavlja vernog roba nad svim svojim imanjem?

15 Kada će Isus dati vernom robu drugi zadatak, to jest kada će ga postaviti „nad svim svojim imanjem“? Isus je rekao: „Srećan je taj rob ako ga njegov gospodar, kad dođe, nađe da tako radi! Zaista, kažem vam, postaviće ga nad svim svojim imanjem“ (Mat. 24:46, 47). Zapazimo da Isus vernom robu daje drugi zadatak nakon što dođe i utvrdi da rob „tako radi“, to jest da verno deli duhovnu hranu. Zato između ta dva zadatka mora postojati jedan interval. Da bismo razumeli kako i kada Isus postavlja roba nad svim svojim imanjem, moramo znati dve stvari: kada on dolazi i šta obuhvata njegovo imanje.

16 Kada Isus dolazi? Odgovor se nalazi u prethodnim stihovima u 24. poglavlju Mateja. Setimo se da se u tim stihovima Isusov ’dolazak‘ odnosi na vreme kada će on doći da objavi i izvrši presudu na kraju ovog poretka * (Mat. 24:30, 42, 44). Dakle, Isusov ’dolazak‘ o kome se govori u poređenju o vernom robu odigraće se tokom velike nevolje.

17. Šta spada u Isusovo imanje?

17 Šta spada u ’sve Isusovo imanje‘? U to ne spada samo njegovo imanje na zemlji. Njegovo imanje obuhvata i ono što je na nebu. On je rekao: „Data mi je sva vlast na nebu i na zemlji“ (Mat. 28:18; Ef. 1:20-23). U njegovo imanje sada spada i Mesijansko Kraljevstvo, koje mu pripada od 1914. i koje će deliti  sa svojim pomazanim sledbenicima (Otkr. 11:15).

18. Zašto će Isus rado postaviti vernog roba nad svim svojim imanjem?

18 Šta onda na osnovu svega ovoga možemo zaključiti? Kada Isus bude došao da izvrši presudu tokom velike nevolje, naći će vernog roba kako slugama deli duhovnu hranu u pravo vreme. Tada će mu rado poveriti i drugi zadatak — to jest postaviće ga nad svim svojim imanjem. Onima koji čine vernog roba taj zadatak biće poveren kad budu dobili svoju nebesku nagradu i postanu suvladari sa Hristom.

19. Da li će verni rob dobiti veću nagradu na nebu nego ostali pomazanici? Objasni.

19 Da li će verni rob dobiti veću nagradu na nebu nego ostali pomazanici? Ne. Nagrada koja je u jednom trenutku obećana jednoj maloj grupi na kraju može biti dodeljena i drugima. Na primer, pogledajmo šta je Isus rekao jedanaestorici apostola noć uoči svoje smrti. (Pročitati Luku 22:28-30.) Isus je toj maloj grupi rekao da ih očekuje nagrada za njihovu vernost. Vladaće s njim na nebu kao kraljevi. Ali godinama kasnije rekao je da će svih 144 000 sedeti na prestolima i vladati s njim (Otkr. 1:1; 3:21). Slično tome, kao što stoji u Mateju 24:47, on je obećao da će jedna mala grupa muškaraca — pomazana braća koja čine vernog roba — biti postavljena nad svim njegovim imanjem. U suštini, svih 144 000 biće postavljeni nad svim Hristovim imanjem (Otkr. 20:4, 6).

Svih 144 000 vladaće sa Hristom na nebu (Videti 19. odlomak)

20. Zašto je Isus postavio vernog roba i kako možemo pokazati zahvalnost za to?

20 Posredstvom vernog i razboritog roba Isus sledi princip koji je postavio u prvom veku — obezbeđuje hranu za mnoge preko nekolicine. Isus je postavio tog vernog roba da bi njegovi pravi sledbenici, bilo da su to pomazanici ili druge ovce, imali dovoljno duhovne hrane u pravo vreme tokom poslednjih dana. Pokažimo zahvalnost za to tako što ćemo verno podupirati pomazanu braću koja čine tog vernog i razboritog roba (Jevr. 13:7, 17).

 

^ odl. 2 2. odlomak: Isus je jednom ranijom prilikom ispričao slično poređenje u kome je na ’roba‘ ukazao kao na ’nastojnika‘, a na ’sluge‘ kao na ’služinčad‘ (Luka 12:42-44).

^ odl. 6 6. odlomak: Hristov ’dolazak‘ (grčki: erhome) nije isto što i njegova ’prisutnost‘ (parusia). Njegova nevidljiva prisutnost počinje pre nego što dođe da izvrši presudu.

^ odl. 12 12. odlomak: Videti članak „Ja sam s vama u sve dane“, u ovom izdanju, strane 10-12, odlomci 5-8.

^ odl. 16 16. odlomak: Videti članak „Kaži nam kada će to biti?“, u ovom izdanju, strane 7-8, odlomci 14-18.