Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Jehova nas vodi dok idemo putem života

Jehova nas vodi dok idemo putem života

„To je put, idite njim“ (IS. 30:21)

PESME: 65, 48

1, 2. (a) Koje upozorenje je spaslo mnoge živote? (Videti sliku na početku članka.) (b) Šta Jehova čini za svoj narod?

„STANI, GLEDAJ, SLUŠAJ.“ Te reči su spasle mnoge živote. Pre više od 100 godina, na pružnim prelazima širom Severne Amerike stajali su znakovi s tim tekstom. Čemu su oni služili? Upozoravali su vozače koji su prelazili prugu da paze kako ih ne bi udario voz. Oni koji su obraćali pažnju na to upozorenje sačuvali su život.

2 Jehova za nas čini nešto mnogo više. Pored toga što nas upozorava na mnoge opasnosti, on nas i usmerava na put koji vodi u večni život. On je poput brižnog pastira koji usmerava svoje stado kako ne bi skrenulo na opasne staze. (Pročitati Isaiju 30:20, 21.)

JEHOVA JE UVEK PRUŽAO UPUTSTVA SVOJIM SLUGAMA

3. Kako je čovečanstvo dospelo na put koji vodi u smrt?

3 Jehova je od samog početka pružao konkretna uputstva ljudima. Na primer, Adamu i Evi je u edenskom vrtu dao jasne smernice kojih je trebalo da  se drže (Post. 2:15-17). Da su to uradili, zauvek bi srećno živeli i bili bi pošteđeni strašnih posledica. Ne bi morali da se muče celog života i da na kraju umru bez ikakve nade. Međutim, oni nisu poslušali Boga. Eva je poslušala savet koji je naizgled dolazio od jedne obične životinje, a Adam je poslušao Evu. Oboje su okrenuli leđa svom Ocu. Zbog toga je celo čovečanstvo dospelo na put koji vodi u smrt.

4. (a) Zašto su nakon Potopa bila potrebna nova uputstva? (b) Kako se Božje gledište o životu vidi iz zabrane koju je on uveo?

4 U Nojevo vreme, Bog je ljudima dao smernice kako da prežive Potop. Nakon Potopa je uveo jednu zabranu koja je bila potrebna zbog novih okolnosti. Pošto je dozvolio ljudima da jedu životinjsko meso, morao je da im da i jedno novo uputstvo: „Ne smete jesti meso s njegovom dušom, to jest s njegovom krvlju“ (Post. 9:1-4). Iz ove zabrane se jasno vidi kako Bog gleda na dušu, to jest život. Kao Stvoritelj koji nam je podario život, on ima pravo da nam kaže kako treba da gledamo na njega. Na primer, jasno je rekao da čovek nema pravo da oduzme život drugom čoveku. Bog na život i krv gleda kao na nešto sveto i smatra odgovornim svakoga ko prekrši zakone koji se tiču života i krvi (Post. 9:5, 6).

5. Šta ćemo osmotriti u ovom članku i kako nam to može koristiti?

5 Bog je i nakon Nojevog vremena nastavio da ljudima daje smernice. U ovom članku ćemo osmotriti neke primere. To će nam pomoći da budemo još odlučniji u tome da slušamo Božja uputstva i da ostanemo na putu koji vodi u večni život.

NOV NAROD, NOVA UPUTSTVA

6. (a) Zašto je bilo neophodno da Bog Izraelcima da Zakon? (b) Zašto je trebalo da Izraelci slušaju Zakon?

6 U Mojsijevo vreme, Jehova je svojim slugama dao smernice kako da se ponašaju i kako da mu služe. Zašto je to bilo potrebno? Ponovo zbog toga što su se okolnosti promenile. Jakovljevi potomci su više od dva veka živeli pod egipatskom vlašću i bili su okruženi ljudima koji su odavali čast mrtvima, obožavali idole i činili još mnogo toga što Bog ne odobrava. Kada su oslobođeni iz Egipta, bila su im potrebna nova uputstva jer više nisu bili robovi, već slobodan narod. Zato im je Jehova dao Zakon po kom je trebalo da žive. U nekim enciklopedijama se objašnjava da je hebrejska reč koja se prevodi kao „zakon“ izvedena iz reči koja znači „usmeravati, voditi, pružati uputstva“. Mojsijev zakon je štitio Izraelce od uticaja drugih naroda, koji su bili nemoralni i obožavali su lažne bogove. Kada su Izraelci slušali Boga, imali su njegov blagoslov. Kada ga nisu slušali, trpeli su posledice. (Pročitati Ponovljene zakone 28:1, 2, 15.)

7. (a) Iz kog je još razloga Jehova dao Zakon Izraelcima? (b) Zašto se može reći da je Zakon bio „staratelj“?

7 Zakon je bio potreban iz još jednog razloga. Pripremao je Izraelce za nešto što je bilo veoma važno za ostvarenje Božje volje — za dolazak Mesije, Isusa Hrista. Na koji način? Zakon je pomogao Izraelcima da shvate da su nesavršeni. Takođe im je pomogao da  uvide da im je potrebna savršena žrtva koja će pokriti njihove grehe (Gal. 3:19; Jevr. 10:1-10). Osim što je pripremao Izraelce za Mesijin dolazak, Zakon je štitio porodičnu lozu iz koje je on kasnije došao. Takođe je olakšao narodu da prepozna Mesiju. Zato se može reći da je Zakon služio kao „staratelj“ koji je „vodio do Hrista“ (Gal. 3:23, 24).

8. Kako nam mogu koristiti načela iz Mojsijevog zakona?

8 Kako i nama danas može koristiti Zakon koji je Bog dao Izraelcima? Iako nismo pod tim Zakonom, treba da „stanemo, gledamo i slušamo“ načela na kojima se on temeljio. Ona su korisna za naš život i službu našem svetom Bogu, Jehovi. On se pobrinuo da Zakon bude zapisan u Bibliji upravo zato da bismo mogli nešto da naučimo iz njega i da bismo živeli po načelima na kojima se on temeljio. Takođe, on želi da budemo upoznati sa Zakonom da bismo bili zahvalni za uzvišenija moralna merila kojima nas je Isus poučio. Primera radi, Isus je rekao: „Čuli ste da je bilo rečeno: ’Ne učini preljubu.‘ A ja vam kažem: Svako ko požudno gleda neku ženu već je učinio s njom preljubu u svom srcu.“ Dakle, ne samo što ne smemo da počinimo preljubu već treba i da odbacimo nemoralne misli i želje (Mat. 5:27, 28).

9. Zašto je bilo potrebno da Bog pruži nova uputstva?

9 Nakon što se Isus pojavio kao Mesija, Jehova je dao nova uputstva i otkrio više detalja o svojoj nameri. Zašto je to bilo potrebno? Zato što su se okolnosti još jednom promenile. Jehova je 33. n. e. odbacio Izraelce i za svoj narod izabrao hrišćansku skupštinu.

BOG DAJE UPUTSTVA DUHOVNOM IZRAELU

10. Zašto su hrišćani dobili nova uputstva i po čemu se ona razlikuju od zakona datih Izraelcima?

10 Novi narod kog su činili pripadnici hrišćanske skupštine naziva se i duhovni Izrael. Jehova je s njima sklopio novi savez i dao im nova uputstva za to kako da žive i kako da mu služe, a neka postojeća uputstva je dopunio ili pojasnio. Mojsijev zakon je bio dat jednom narodu — Izraelcima. Međutim, duhovni Izrael se nije sastojao samo od pripadnika jednog naroda, već od ljudi različitog porekla. Zaista, „Bog nije pristran, nego iz svakog naroda prihvata onog ko ga se boji i čini što je pravedno“ (Dela 10:34, 35). Mojsijev zakon, koji je važio za Izraelce u Obećanoj zemlji, sastojao se od zakona koji su bili uklesani na kamenu. S druge strane, „Hristov zakon“, koji je dat duhovnom Izraelu, temelji se na načelima koja su urezana u srce. On važi za sve hrišćane, gde god da žive (Gal. 6:2).

11. Na koja dva područja života treba da utiče „Hristov zakon“?

11 Smernice koje Bog daje preko svog Sina veoma su korisne za duhovni Izrael. Isus je, kratko pre nego što je novi savez stupio na snagu, dao dve važne zapovesti. Jedna se odnosila na propovedanje, a druga na to kako hrišćani treba da se ophode jedni s drugima. Te zapovesti su date svim hrišćanima i zato važe za sve nas danas, bilo da se nadamo životu na nebu bilo životu na zemlji.

12. Šta se promenilo kada je reč o propovedanju?

 12 Osmotrimo najpre šta se promenilo što se tiče propovedanja. Ranije bi ljudi iz drugih naroda koji su želeli da služe Jehovi dolazili u Izrael, gde bi bili rado prihvaćeni (1. Kralj. 8:41-43). Ali Isus je hrišćanima dao zapovest koja se nalazi u Mateju 28:19, 20. (Pročitati.) On je svojim učenicima rekao da idu kod ljudi iz svih naroda. Na Pedesetnicu 33. n. e., Jehova je potvrdio da želi da se dobra vest propoveda po celom svetu. Sto dvadeset članova tek osnovane hrišćanske skupštine dobili su sveti duh i zahvaljujući tome su na raznim jezicima propovedali Judejcima i prozelitima (Dela 2:4-11). Kasnije su počeli da propovedaju i Samarićanima, a 36. n. e. i nejevrejima. Bilo je jasno da je Jehova želeo da hrišćani propovedaju svima.

13, 14. (a) Šta obuhvata Isusova „nova zapovest“? (b) Šta učimo iz Isusovog primera?

13 Isus je takođe dao „novu zapovest“ o tome kako treba da se ophodimo prema braći i sestrama. (Pročitati Jovana 13:34, 35.) Pored toga što treba da pokazujemo ljubav prema braći u svakodnevnim situacijama, treba i da budemo spremni da damo život za njih. Pod Mojsijevim zakonom se tako nešto nije tražilo od Božjih slugu (Mat. 22:39; 1. Jov. 3:16).

14 Isus je najbolji primer u pokazivanju nesebične ljubavi. On je svoje učenike voleo toliko da je dao život za njih. Očekivao je da i njegovi učenici budu spremni da daju život jedni za druge. Pošto to važi i za nas danas, treba da budemo spremni da zbog naše braće i sestara podnesemo neke teškoće ili čak da damo život za njih (1. Sol. 2:8).

SMERNICE ZA NAŠE VREME I ZA BUDUĆNOST

15, 16. Zašto možemo reći da su se okolnosti Božjeg naroda promenile i kako Bog danas pruža smernice?

15 Isus je postavio „vernog i razboritog roba“ da bi svom narodu davao duhovnu hranu u pravo vreme (Mat. 24:45-47). Putem te duhovne hrane, Božji narod dobija i važne smernice za to kako da postupa kada se nađe u novim okolnostima. Zašto možemo reći da su se danas okolnosti promenile?

16 Živimo u „poslednjim danima“ i pred nama je nevolja kakve nije bilo do sada (2. Tim. 3:1; Mar. 13:19). Pored toga, Satana i demoni su zbačeni s neba na zemlju i nanose veliku patnju čovečanstvu (Otkr. 12:9, 12). Takođe imamo zadatak da propovedamo širom sveta, i to većem broju ljudi i na više jezika nego ikada ranije.

17, 18. Kako treba da reagujemo na uputstva koja dobijamo od Boga?

17 Božja organizacija se pobrinula da imamo mnoge „alatke“ koje možemo koristiti u službi propovedanja. Da li ih koristimo? Na sastancima dobijamo mnoga uputstva za to kako da to na najbolji način činimo. Da li na ta uputstva gledamo kao da dolaze od Boga?

18 Da bismo i dalje imali Božji blagoslov, treba da obratimo pažnju na sva uputstva koja dobijamo preko hrišćanske skupštine. Ako smo već danas poslušni, biće nam lakše da slušamo smernice koje ćemo dobiti tokom „velike nevolje“ (Mat. 24:21). Kada dođe novi svet, u kom neće biti Sataninog  uticaja, biće nam potrebne nove smernice za život.

U raju na zemlji, otvoriće se novi svici sa smernicama za život u novom svetu (Videti 19. i 20. odlomak)

19, 20. Koji će se svici otvoriti u budućnosti i kako će to uticati na ljude?

19 Kada su Izraelcima bila potrebna nova uputstva, Bog im je dao Zakon. Kasnije je hrišćanska skupština dobila uputstva preko „Hristovog zakona“. Slično tome, Biblija kaže da ćemo u novom svetu dobiti nove smernice za život preko svitaka koji će se tada „otvoriti“. (Pročitati Otkrivenje 20:12.) U tim svicima će najverovatnije biti objašnjeno ono što će Jehova tada očekivati od ljudi. Dok budu proučavali te svitke, svi ljudi, uključujući i one koji budu uskrsnuli, saznaće šta Bog očekuje od njih i još bolje će razumeti kako on razmišlja. Pored onoga što će naučiti iz novih svitaka, još bolje će razumeti Božju Reč. Zahvaljujući svemu tome, svi koji budu živeli u raju na zemlji ophodiće se jedni prema drugima s ljubavlju i poštovanjem (Is. 26:9). Pod vođstvom Kralja, Isusa Hrista, sprovodiće se izuzetan program pouke!

20 Svi koji budu sledili smernice koje će se nalaziti u svicima dobiće večni život. Imena onih koji ostanu verni Bogu u završnoj kušnji biće zauvek zapisana u „svitku života“. Zato, ako STANEMO i razmišljamo o Božjoj Reči, GLEDAMO kako se to odnosi na nas i SLUŠAMO Božje smernice koje danas dobijamo, možemo se nadati da ćemo preživeti veliku nevolju. A onda ćemo zauvek imati priliku da učimo o našem divnom i mudrom Bogu, Jehovi (Prop. 3:11; Rimlj. 11:33).