„Svi mi stalno primamo — nezasluženu dobrotu“ (JOV. 1:16)

PESME: 95, 13

1, 2. (a) O čemu se radi u ovoj Isusovoj priči? (b) Kako se u toj priči ističu velikodušnost i nezaslužena dobrota?

JEDAN vinogradar je rano ujutru izašao na trg da unajmi radnike za svoj vinograd. Radnici koje je našao pristali su da rade za platu koju im je ponudio i otišli su na posao. Međutim, tom domaćinu je bilo potrebno još radnika, tako da je tokom dana više puta odlazio na trg kako bi unajmio radnike. Rekao je da će svima pošteno platiti, čak i onima koje je unajmio kasno po podne. Uveče su se svi radnici okupili da ih isplati i on je svima dao istu platu, bilo da su radili ceo dan ili samo jedan sat. Kada su to shvatili oni koji su radili ceo dan, počeli su da se žale. Ali vinogradar im je rekao da su se s njim pogodili za tu platu i da on ima pravo da svim svojim radnicima da koliko hoće. Na kraju im je rekao: „Zar je [vaše] oko zavidno zato što sam ja dobar?“ (Mat. 20:1-15, fusnota).

2 Ova Isusova priča nam skreće pažnju na Jehovinu nezasluženu dobrotu. (Pročitati 2. Korinćanima 6:1.) Izgleda da radnici koji su radili samo jedan sat nisu zaslužili celu platu, ali vinogradar je  prema njima bio izuzetno velikodušan. Što se tiče grčke reči koja je prevedena izrazom „nezaslužena dobrota“, a koja se u mnogim prevodima Biblije prenosi rečju „milost“, jedan poznavalac Biblije je napisao: „Ova reč prenosi misao o nezasluženom daru, o nečemu što čovek dobija, a da to nije zaradio niti ičim zaslužio.“

VELIKODUŠAN DAR OD JEHOVE

3, 4. Zašto i kako je Jehova pokazao nezasluženu dobrotu prema svim ljudima?

3 Biblija kaže da je nezaslužena dobrota dar od Boga (Ef. 3:7). Zašto i kako nam Jehova daje taj dar? Ako bismo u potpunosti udovoljavali svim Jehovinim merilima, onda bi dobrota koju pokazuje prema nama bila zaslužena. Ali mi to ne možemo postići. Zato je kralj Solomon i napisao: „Nema na zemlji pravednog čoveka koji čini samo dobro i nikad ne greši“ (Prop. 7:20). Apostol Pavle je isto tako rekao: „Svi su sagrešili i ne odražavaju Božju slavu“ i „plata za greh je smrt“ (Rimlj. 3:23; 6:23a). To je ono što zaslužujemo.

4 Međutim, Jehova je na izuzetan način pokazao koliko voli ljude iako su oni grešni i nesavršeni. Bio je to najveći izraz njegove nezaslužene dobrote. On je svog „jedinorođenog Sina“ poslao na zemlju da svoj život da za nas (Jov. 3:16). Apostol Pavle je napisao da je Isus krunisan slavom i čašću „jer je pretrpeo smrt, da bi time po Božjoj nezasluženoj dobroti okusio smrt za svakoga“ (Jevr. 2:9). Dakle, „Božji dar je večni život preko Hrista Isusa, našeg Gospoda“ (Rimlj. 6:23b).

5, 6. Kakav je ishod kada našim životom upravlja (a) greh? (b) nezaslužena dobrota?

5 Zašto ljudi greše i umiru? Božja Reč daje odgovor kad kaže da smrt kraljuje „zbog prestupa jednog čoveka“, to jest Adama (Rimlj. 5:12, 14, 17). Međutim, to ne znači da greh mora da upravlja našim životom. Kada iskazujemo veru u Hristovu otkupnu žrtvu, onda Jehovina nezaslužena dobrota upravlja našim životom. Kako je to moguće, objašnjavaju sledeće reči: „Gde se pokazao greh, nezaslužena dobrota pokazala se u još većoj meri. Zašto? Zato da bi, kao što je greh kraljevao zajedno sa smrću, isto tako i nezaslužena dobrota kraljevala putem pravednosti kako bi ljudi mogli dobiti večni život preko Isusa Hrista“ (Rimlj. 5:20, 21).

6 Iako je činjenica da smo još uvek grešni, ne treba da se jednostavno pomirimo s tim i da dopustimo da greh dominira našim životom. Ako ipak počinimo neki greh, sigurno ćemo se moliti Jehovi da nam oprosti. Ali apostol Pavle nas je upozorio sledećim rečima: „Greh ne sme da vlada vama, budući da niste pod zakonom nego pod nezasluženom dobrotom“ (Rimlj. 6:14). Dakle, nezaslužena dobrota treba da vlada našim životom. A kakvi će rezultati iz toga proisteći objasnio je apostol Pavle kada je rekao: „Božja nezaslužena dobrota [...] poučila nas je da se odreknemo bezbožnosti i svetskih želja i da razborito, pravedno i odano Bogu živimo usred ovog sadašnjeg sveta“ (Titu 2:11, 12).

NEZASLUŽENA DOBROTA SE „IZRAŽAVA NA RAZNE NAČINE“

7, 8. Šta znači to što se Jehovina nezaslužena dobrota „izražava na razne načine“? (Videti sliku na početku članka.)

7 Apostol Petar je napisao: „Služite jedni drugima u skladu s darom  koji je svaki od vas primio, kao dobri nastojnici Božje nezaslužene dobrote, koja se izražava na razne načine“ (1. Petr. 4:10). Šta znači to što se Božja nezaslužena dobrota izražava na razne načine? To znači da kakvi god problemi da nas snađu, Jehova nam može dati snage da ih podnesemo (1.  Petr. 1:6). Nema te kušnje s kojom se ne bismo mogli nositi uz pomoć Božje nezaslužene dobrote.

8 Jehovina nezaslužena dobrota se zaista izražava na razne načine. Apostol Jovan je napisao da mi „stalno primamo“ Božju nezasluženu dobrotu (Jov. 1:16). Mnoge blagoslove koje imamo dobili smo zahvaljujući tome što nam Jehova pokazuje nezasluženu dobrotu na razne načine. Koji su neki od njih?

9. Koji blagoslov imamo zahvaljujući Jehovinoj nezasluženoj dobroti i kako možemo pokazati zahvalnost za to?

9 Jehova nam oprašta grehe. Zahvaljujući svojoj nezasluženoj dobroti, Jehova nam oprašta grehe, naravno ukoliko se kajemo i ukoliko se trudimo da tako nešto više ne činimo. (Pročitati 1. Jovanovu 1:8, 9.) Treba da budemo zahvalni za njegovo milosrđe i da ga zbog toga slavimo. Pišući pomazanim hrišćanima svog doba, apostol Pavle je rekao: „[Jehova] nas je izbavio iz vlasti tame i preneo nas u kraljevstvo svog voljenog Sina, po kome smo oslobođeni otkupninom — oprošteni su nam gresi“ (Kol. 1:13, 14). A kada su nam gresi oprošteni, možemo dobiti još mnoge blagoslove.

10. Šta možemo imati zahvaljujući Božjoj nezasluženoj dobroti?

10 Imamo mir s Bogom. Budući da smo od rođenja nesavršeni, mi smo u neprijateljstvu s Bogom. Apostol Pavle je to potvrdio kada je rekao: „Dok smo još bili neprijatelji, bili [smo] pomireni s Bogom smrću njegovog Sina“ (Rimlj. 5:10). To pomirenje nam omogućuje da budemo Božji prijatelji. Pavle je to povezao s Jehovinom nezasluženom dobrotom, kada je svojoj pomazanoj braći rekao: „Pošto smo zbog vere proglašeni pravednima, ostanimo u miru s Bogom preko našeg Gospoda Isusa Hrista, preko koga verom možemo pristupiti ovoj nezasluženoj dobroti u kojoj stojimo“ (Rimlj. 5:1, 2). To je zaista veliki blagoslov.

Izrazi Božje nezaslužene dobrote: Čuli smo dobru vest (Videti 11. odlomak)

11. Kako pomazanici dovode mnoge do pravednosti?

11 Proglašeni smo pravednima. Svi smo mi po prirodi nepravedni. Ali prorok Danilo je rekao da će u vreme kraja „oni koji su razboriti“, to jest Hristova pomazana braća, mnoge dovesti do pravednosti. (Pročitati Danila 12:3.) Posredstvom dela propovedanja i poučavanja, pomažu milionima ljudi, koje Biblija naziva „drugim ovcama“, da budu proglašeni pravednima pred Jehovom (Jov. 10:16). Ali to je moguće samo zahvaljujući Jehovinoj nezasluženoj dobroti. Apostol Pavle je rekao: „Dar je to što su njegovom [Božjom] nezasluženom dobrotom proglašeni pravednima zbog toga što su oslobođeni otkupninom koju je platio Hrist Isus“ (Rimlj. 3:23, 24).

Možemo se moliti Jehovi (Videti 12. odlomak)

12. Kako je molitva povezana s Božjom nezasluženom dobrotom?

12 Možemo se približiti Bogu posredstvom molitve. Zahvaljujući nezasluženoj dobroti koju nam Jehova pokazuje, možemo mu pristupiti posredstvom molitve. Apostol Pavle je zapravo Jehovin presto nazvao prestolom nezaslužene  dobrote i podstakao nas je da mu pristupimo „sa slobodom govora“ (Jevr. 4:16a). Jehova nam je iskazao tu čast posredstvom svog Sina, zahvaljujući kome možemo „slobodno govoriti i s pouzdanjem pristupiti Bogu putem svoje vere u Hrista“ (Ef. 3:12). To što se slobodno možemo obratiti Jehovi u molitvi zaista je predivan izraz njegove nezaslužene dobrote.

Možemo dobiti pomoć kad nam zatreba (Videti 13. odlomak)

13. Kako zahvaljujući nezasluženoj dobroti možemo dobiti pomoć kad nam zatreba?

13 Možemo dobiti pomoć kad nam zatreba. Apostol Pavle nas je podstakao da se sa slobodom obratimo Jehovi u molitvi da bi nam „pokazao milosrđe i iskazao nezasluženu dobrotu kad nam zatreba pomoć“ (Jevr. 4:16b). Kad god nas u životu snađu neke nevolje ili nas nešto uzdrma, možemo se moliti Jehovi da bude milosrdan prema nama i da nam pomogne. On će uslišiti naše molitve iako to ne mora da uradi. Često nam pruža pomoć preko naše braće i sestara, tako da „puni hrabrosti možemo reći: ’Jehova je moj pomoćnik, neću se bojati. Šta mi može čovek?‘“ (Jevr. 13:6).

14. Kako zahvaljujući Jehovinoj nezasluženoj dobroti možemo pronaći utehu?

14 Možemo pronaći utehu. Veliki blagoslov koji imamo zahvaljujući Jehovinoj nezasluženoj dobroti jeste to što u teškim trenucima u životu ipak možemo pronaći utehu za svoje ranjeno srce (Ps. 51:17). Apostol Pavle je hrišćanima u Solunu, koji su trpeli progonstvo, napisao: „Neka sam naš Gospod Isus Hrist i Bog, naš Otac, koji nas je voleo i dao nam po svojoj nezasluženoj dobroti večnu utehu i divnu nadu, uteše vaše srce i učvrste  vas“ (2. Sol. 2:16, 17). Zaista je utešno znati da nas Jehova voli i da brine za nas.

15. Koju nadu imamo zahvaljujući Božjoj nezasluženoj dobroti?

15 Imamo nadu u večni život. Budući da smo grešni, bez Jehovine pomoći za nas ne bi bilo nikakve nade. (Pročitati Psalam 49:7, 8.) Ali Jehova nam je pružio divnu nadu. Isus je svojim sledbenicima rekao da njegov Otac želi da „svako ko vidi Sina i iskazuje veru u njega ima večni život“ (Jov. 6:40). Nada u večni život je zaista dar, izvanredan izraz Božje nezaslužene dobrote. Apostol Pavle je sigurno to cenio i zato je rekao da se „pokazala Božja nezaslužena dobrota koja donosi spasenje svim vrstama ljudi“ (Titu 2:11).

NEMOJMO OLAKO SHVATATI BOŽJU NEZASLUŽENU DOBROTU

16. Kako su neki hrišćani u prvom veku olako shvatali Božju nezasluženu dobrotu?

16 Iako zahvaljujući Jehovinoj nezasluženoj dobroti imamo mnoge blagoslove, nemojmo misliti da će Jehova prelaziti preko svega. Među hrišćanima u prvom veku bilo je nekih koji su pokušali da nezasluženu dobrotu našeg Boga pretvore u „izgovor za besramna dela“ (Jud. 4). Ti neverni hrišćani očigledno su računali na to da će im Jehova sve oprostiti i da zato mogu da slobodno greše. Što je još gore, hteli su da i druge navedu na takav put. Onaj ko danas tako postupa takođe „vređa duh nezaslužene dobrote“ (Jevr. 10:29).

17. Na šta nas je apostol Petar upozorio?

17 I u današnje vreme neki hrišćani smatraju da će im Jehova automatski oprostiti svaki greh. To je zamka u koju je Satana uspeo da ih uhvati. Jehova je zaista spreman da oprosti onima koji se kaju za svoje grehe, ali ipak očekuje od nas da se snažno borimo protiv loših sklonosti. Apostol Petar je pod Božjim nadahnućem napisao: „Zato vi, voljeni moji, pošto ovo unapred znate, čuvajte se da vas ti drski bezakonici ne odvuku svojom zabludom i da ne izgubite svoju postojanost. A rastite u nezasluženoj dobroti i spoznanju o našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu“ (2. Petr. 3:17, 18).

UZ NEZASLUŽENU DOBROTU IDE I ODGOVORNOST

18. Koje odgovornosti imamo?

18 Mi smo veoma zahvalni Jehovi na njegovoj dobroti. Zato darove koje smo od njega dobili želimo da koristimo da mu iskažemo čast i da pomognemo drugim ljudima. Kako to možemo činiti? Apostol Pavle je dao odgovor kada je rekao: „Dakle, imamo različite darove, prema nezasluženoj dobroti koja nam je ukazana [...] ako je to služenje, izvršavajmo tu službu; ako neko poučava, neka se posveti poučavanju; ako neko podstiče, neka se posveti podsticanju [...] onaj ko pokazuje milosrđe, neka to čini radosno“ (Rimlj. 12:6-8). Jehovina nezaslužena dobrota nas obavezuje da budemo vredni u službi propovedanja, da poučavamo ljude onome što piše u Bibliji, da hrabrimo našu braću i sestre i da opraštamo onima koji su nas povredili.

19. O čemu će biti reči u narednom članku?

19 Činjenica da nam Jehova velikodušno iskazuje svoju ljubav treba da nas podstakne da damo „temeljno svedočanstvo za dobru vest o Božjoj nezasluženoj dobroti“ (Dela 20:24). O tome ćemo podrobnije govoriti u narednom članku.