Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Otkupna žrtva — „savršen poklon“ od našeg Oca

Otkupna žrtva — „savršen poklon“ od našeg Oca

Svaki dobar dar i svaki savršen poklon dolazi od Oca (JAK. 1:17)

PESME: 148, 109

1. Koje blagoslove omogućava otkupna žrtva?

ZAHVALJUJUĆI otkupnoj žrtvi Isusa Hrista, svi Adamovi potomci koji vole pravednost imaju mogućnost da postanu deo Božje porodice. Ta žrtva nam takođe omogućava da zauvek živimo u miru i sreći. Pa ipak, svrha Hristove žrtve nije samo da omogući poslušnim ljudima lepu budućnost. Ona pruža odgovor na važna pitanja koja se tiču svih na nebu i na zemlji (Jevr. 1:8, 9).

2. (a) Koje važne stvari je Isus pomenuo u svojoj molitvi? (Videti sliku na početku članka.) (b) Šta ćemo sada osmotriti?

2 Oko dve godine pre nego što je umro i tako obezbedio otkupnu žrtvu, Isus je poučio svoje učenike da se mole na sledeći način: „Oče naš, koji si na nebesima, neka se sveti ime tvoje. Neka dođe kraljevstvo tvoje. Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji“ (Mat. 6:9, 10). Pogledajmo sada kako je otkupna žrtva povezana sa posvećenjem  Božjeg imena, Božjim Kraljevstvom i ispunjenjem Božje volje. To će produbiti naše cenjenje prema toj žrtvi.

„NEKA SE SVETI IME TVOJE“

3. (a) Šta obuhvata Jehovino ime? (b) Kako je Satana naneo sramotu Jehovinom imenu?

3 Prva stvar koju je Isus pomenuo u svojoj uzornoj molitvi bilo je posvećenje Božjeg imena. Tim imenom je obuhvaćena sva Božja uzvišenost, veličanstvenost i svetost. Isus se jednom prilikom u molitvi obratio Bogu rečima „sveti Oče“ (Jov. 17:11). Pošto je Jehova svet, sva njegova načela i svi njegovi zakoni takođe su sveti. Međutim, Satana je u edenskom vrtu lukavo doveo u pitanje Božje pravo da postavlja merila po kojima ljudi treba da žive. On je rekao laži o Jehovi i tako naneo sramotu njegovom svetom imenu (Post. 3:1-5).

4. Kako je Isus doprineo posvećenju Božjeg imena?

4 Isusu je Jehovino ime bilo veoma važno (Jov. 17:25, 26). On je želeo da se ono posveti. (Pročitati Psalam 40:8-10.) Zato je, dok je živeo na zemlji, i rečima i delima pomagao drugima da uvide da su Jehovina merila pravedna i da je sve što on traži od nas za naše dobro. Iako je morao da umre mučeničkom smrću, do kraja je ostao veran svom nebeskom Ocu. Time je dokazao da savršen čovek može biti u potpunosti poslušan Božjim pravednim merilima.

5. Kako pokazujemo da je za nas Jehovino ime sveto?

5 Kako i mi možemo pokazati da je Jehovino ime za nas sveto? Svojim postupcima. Jehova želi da budemo sveti. (Pročitati 1. Petrovu 1:15, 16.) To znači da služimo samo njemu i da smo mu poslušni celim srcem. Čak i kad doživljavamo progonstvo, dajemo sve od sebe da živimo u skladu s Božjim pravednim načelima i zakonima. Nadalje, dobrim delima slavimo Jehovino ime (Mat. 5:14-16). Svi zajedno, kao svet narod, svojim načinom života pokazujemo da su Jehovini zakoni dobri, a da su Satanine optužbe lažne. Međutim, pošto smo nesavršeni, činimo greške. Ali tada se iskreno kajemo i prestajemo da činimo ono što nanosi sramotu Jehovi (Ps. 79:9).

6. Zašto Jehova može da nas smatra pravednima iako smo nesavršeni?

6 Jehova na temelju Hristove otkupne žrtve oprašta grehe svima koji iskazuju veru u tu žrtvu i prihvata sve koji mu predaju svoj život. On pomazane hrišćane proglašava pravednima i prihvata ih kao svoje sinove, a „druge ovce“ proglašava pravednima i prihvata kao svoje prijatelje (Jov. 10:16; Rimlj. 5:1, 2; Jak. 2:21-25). Tako nam otkupna žrtva već sada omogućava da budemo u dobrom odnosu s našim nebeskim Ocem i da svetimo njegovo ime.

„NEKA DOÐE KRALJEVSTVO TVOJE“

7. Kako je otkupna žrtva povezana s Božjim Kraljevstvom?

7 Isus se u uzornoj molitvi molio: „Neka dođe kraljevstvo tvoje.“ Kako je otkupna žrtva povezana s Božjim Kraljevstvom? Vlast tog Kraljevstva čine Isus i  144 000 ljudi, koji zahvaljujući otkupnoj žrtvi mogu biti uskrsnuti na nebo (Otkr. 5:9, 10; 14:1). Oni će biti kraljevi i sveštenici i vladaće nad zemljom hiljadu godina. Pod vlašću tog Kraljevstva, zemlja će biti pretvorena u raj, a ljudi će dostići savršenstvo. Tako će konačno sve Jehovine sluge i na nebu i na zemlji biti ujedinjene u jednu porodicu (Otkr. 5:13; 20:6). Isus će zatim zdrobiti glavu zmiji i ukloniti svaki trag Satanine pobune (Post. 3:15).

8. (a) Kako je Isus pomagao svojim učenicima da uvide važnost Božjeg Kraljevstva? (b) Kako podupiremo Božje Kraljevstvo?

8 Dok je bio na zemlji, Isus je pomagao svojim učenicima da uvide važnost Božjeg Kraljevstva. Čim se krstio, počeo je svuda da objavljuje „dobru vest o Božjem kraljevstvu“ (Luka 4:43). Pre nego što se vratio na nebo, poslednje što je rekao svojim učenicima bila je zapovest da budu njegovi svedoci „sve do kraja zemlje“ (Dela 1:6-8). Zahvaljujući propovedanju njegovih učenika, svi ljudi na zemlji imaju priliku da saznaju za njegovu otkupnu žrtvu i da postanu podanici Božjeg Kraljevstva. I mi možemo pružiti podršku tom Kraljevstvu tako što pomažemo pomazanicima da izvrše zapovest da se dobra vest o Kraljevstvu propoveda po celom svetu (Mat. 24:14; 25:40).

„NEKA BUDE VOLJA TVOJA“

9. Zašto možemo biti sigurni da će se Jehovina volja u vezi s ljudima ostvariti?

9 Na šta je Isus mislio kada je u molitvi rekao: „Neka bude volja tvoja“? Biblija kaže da kad Jehova odluči da uradi nešto, to će se sigurno dogoditi (Is. 55:11). Zato on neće dozvoliti da Satana osujeti ono što je on pripremio za ljude. Od samog početka, Jehovina volja je bila da se zemlja napuni savršenim Adamovim i Evinim potomcima (Post. 1:28). Da su oni umrli bez dece, ne bi se ispunila Jehovina reč da će zemlja biti puna ljudi. Zato je Jehova dozvolio Adamu i Evi da imaju decu, iako su sagrešili. Međutim, Jehova je na temelju otkupne žrtve pružio priliku svima koji iskazuju veru u tu žrtvu da dostignu savršenstvo i žive večno. Jehova voli ljude i želi da oni žive onako kako je on to prvobitno zamislio.

10. Od kakve je koristi otkupna žrtva i onima koji su umrli?

10 Šta će biti s milijardama ljudi koji su umrli, a nisu imali priliku da upoznaju Jehovu i služe mu? Pošto Jehova želi da ljudi žive, on će uskrsnuti one koji su umrli, što je moguće na temelju otkupne žrtve. Tako će i oni imati priliku da uče o Jehovi i dobiju večni život (Dela 24:15). Božja Reč kaže da je Jehova Izvor života. Kada vrati u život one koji su umrli, on na neki način postaje njihov Otac (Ps. 36:9). Zato je prikladno što nas je Isus učio da se Jehovi u molitvi obraćamo rečima: „Oče naš, koji si na nebesima“ (Mat. 6:9). Jehova je odredio da Isus ima važnu ulogu u uskrsavanju umrlih (Jov. 6:40, 44). On će u raju ljudima zaista biti „uskrsenje i život“ (Jov. 11:25).

11. Šta je Božja volja?

 11 Jehovina ljubav nije rezervisana za neku povlašćenu grupu ljudi. To vidimo iz Isusovih reči: Ko god vrši Božju volju, on mi je brat i sestra i majka“ (Mar. 3:35). Božja volja je da ljudi iz svih naroda, plemena i jezika postanu njegove sluge. Oni čine „veliko mnoštvo“ koje iskazuje veru u otkupnu žrtvu i želi da ugodi Bogu. Zato ga hvale i govore: „Spasenje dugujemo svom Bogu, koji sedi na prestolu, i Jagnjetu!“ (Otkr. 7:9, 10).

12. Šta o Jehovinoj volji saznajemo na osnovu Isusove uzorne molitve?

12 Na osnovu Isusove uzorne molitve možemo razumeti šta je Jehovina volja za ljude. Kao prvo, mi treba da svetimo Jehovino ime i da mu iskazujemo čast (Is. 8:13). Božjem imenu donosi čast i Isusova otkupna žrtva, koja omogućava naše spasenje. Zapravo, Isusovo ime znači „Jehova je spasenje“. Kao drugo, Jehova će putem svog Kraljevstva primeniti vrednost otkupne žrtve na ljude. I kao treće, možemo biti sigurni da ništa neće sprečiti ostvarenje Jehovine volje (Ps. 135:6; Is. 46:9, 10).

POKAŽIMO ZAHVALNOST ZA OTKUPNU ŽRTVU

13. Šta pokazujemo svojim krštenjem?

13 Jedan od načina na koji možemo pokazati zahvalnost za otkupnu žrtvu jeste da se predamo Jehovi i da se krstimo. Svojim krštenjem pokazujemo da pripadamo Jehovi (Rimlj. 14:8). Time mu upućujemo molbu za čistu savest (1. Petr. 3:21). On nas uslišava  tako što primenjuje na nas vrednost Hristove prolivene krvi. Možemo biti potpuno sigurni da će nam dati sve što je obećao (Rimlj. 8:32).

Kako možemo pokazati zahvalnost za otkupnu žrtvu? (Videti 13. i 14. odlomak)

14. Zašto smo dobili zapovest da volimo bližnje?

14 Na koji još način možemo da pokažemo zahvalnost za otkupnu žrtvu? Pošto Jehova sve čini iz ljubavi, on želi da sve njegove sluge pokazuju ljubav poput njega (1. Jov. 4:8-11). Da bismo pokazali da želimo da budemo „sinovi svog Oca koji je na nebesima“, treba da volimo bližnje (Mat. 5:43-48). Isus je zapovest da volimo bližnje naveo odmah nakon zapovesti da volimo Jehovu (Mat. 22:37-40). Jedan od načina na koji možemo pokazati da volimo svoje bližnje jeste da im propovedamo dobru vest o Božjem Kraljevstvu. Ako smo poslušni Jehovinoj zapovesti da volimo druge, njegova ljubav postaje „savršena u nama“ (1. Jov. 4:12, 20).

OTKUPNA ŽRTVA DONOSI „VREMENA OKREPE“ OD JEHOVE

15. (a) Koje blagoslove već sada imamo? (b) Koji blagoslovi nas čekaju?

15 Ako iskazujemo veru u otkupnu žrtvu, gresi nam mogu biti oprošteni. Božja Reč nas uverava da oni mogu biti izbrisani. (Pročitati Dela apostolska 3:19-21.) Kao što smo ranije pomenuli, Jehova na temelju otkupne žrtve usvaja pomazane hrišćane kao svoju decu (Rimlj. 8:15-17). „Druge ovce“ su takoreći ušle u proces usvajanja, koji će biti završen onda kada postignu savršenstvo i uspešno prođu završni ispit. Tada će i njih Jehova usvojiti kao svoju decu (Rimlj. 8:20, 21; Otkr. 20:7-9). Jehovina ljubav prema njegovoj deci će trajati zauvek, a takođe i vrednost otkupne žrtve (Jevr. 9:12). Taj dar koji smo dobili od Boga niko i ništa nam ne može oduzeti.

16. Kako nas otkupna žrtva oslobađa?

16 Ako se iskreno kajemo za svoje grehe, Ðavo nas ne može sprečiti da jednog dana postanemo deo Jehovine porodice. Isus je došao na zemlju i umro „jednom zauvek“. Tako je otkupnina plaćena jednom za sva vremena (Jevr. 9:24-26). Ona u potpunosti poništava posledice greha koji smo nasledili od Adama. Zahvaljujući Hristovoj žrtvi, više nismo u kandžama ovog sveta koji je pod Sataninom vlašću i nismo u strahu od smrti (Jevr. 2:14, 15).

17. Koliko tebi znači Jehovina ljubav?

17 Na Božja obećanja se možemo u potpunosti osloniti. Kao što se zakoni u prirodi nikada ne menjaju, tako se ni Jehova ne menja. On nas neće izneveriti (Mal. 3:6). Jehova nam nije dao samo život, već je pokazao da nas voli. „Upoznali [smo] ljubav koju Bog ima prema nama [...] Bog je ljubav“ (1. Jov. 4:16). U budućnosti će cela zemlja biti predivan raj i svi koji u njemu budu živeli ugledaće se na Jehovu i voleće jedni druge. Tada ćemo udružiti glas s Božjim vernim slugama na nebu i reći ćemo: „Blagoslov i slava i mudrost i zahvalnost i čast i moć i snaga našem Bogu u svu večnost. Amin“ (Otkr. 7:12).