Vrati se na sadržaj

Da li su Jehovini svedoci prilagodili Sveto pismo svojim verovanjima?

Da li su Jehovini svedoci prilagodili Sveto pismo svojim verovanjima?

Ne. Naprotiv, kada smo otkrili da neka naša verovanja nisu u skladu sa Svetim pismom, promenili smo njih.

Mnogo pre nego što smo 1950. objavili Sveto pismo — prevod Novi svet, istraživali smo Sveto pismo. Koristili smo sve dostupne prevode i formirali svoja verovanja. Osmotrite neka dugogodišnja verovanja Jehovinih svedoka i sami prosudite da li su u skladu sa onim što Biblija zaista naučava.

  1. Šta mi verujemo: Bog nije Trojstvo. U izdanju Sionske Stražarske kule od jula 1882. pisalo je: „Našim čitaocima je dobro poznato da, iako verujemo u Jehovu, Isusa i sveti duh, mi odbacujemo i smatramo potpuno nebiblijskim učenje da oni predstavljaju tri Boga u jednoj osobi ili, kako neki kažu, jednog Boga u tri osobe.“

    Šta kaže Sveto pismo: „Jehova, naš Bog, jedan je Jehova“ (Ponovljeni zakoni 6:4, The Holy Bible, od Roberta Janga). „Postoji jedan Bog, Otac, od koga je sve i za koga smo mi, i jedan Gospod Isus Hrist, kroz koga je sve, i kroz koga smo mi“ (1. Korinćanima 8:6, American Bible Union Version). Sam Isus je rekao: „Otac je veći od mene“ (Jovan 14:28, Douay-Rheims Version).

  2. Šta mi verujemo: Nema večnog mučenja u paklenoj vatri. Na temelju Rimljanima 6:23 iz prevoda King James Version, izdanje Sionske Stražarske kule od juna 1882. imalo je naslov „Plata za greh je smrt“. U njemu je pisalo: „Ova izjava je tako jasna i jednostavna. Neverovatno je da veliki broj onih koji tvrde da prihvataju Bibliju kao Reč Božju uporno protivreče toj izjavi i zastupaju verovanje, za koje kažu da ga i sama Biblija naučava, da je plata za greh večni život u mukama.“

    Šta kaže Sveto pismo: „Duša koja zgreši, umreće“ (Jezekilj 18:4, 20, King James Version). Kazna za one koji se protive Bogu nije večno mučenje, već „večno uništenje“ (2. Solunjanima 1:9, King James Version).

  3. Šta mi verujemo: Božje Kraljevstvo je stvarna vlast, a ne nešto u srcu. U izdanju Sionske Stražarske kule od decembra 1881. o Božjem Kraljevstvu je pisalo: „Uspostavljanje ovog kraljevstva će, naravno, obuhvatati svrgnuće svih drugih kraljevstava na zemlji.“

    Šta kaže Sveto pismo: „U vreme tih kraljeva Bog će nebeski podignuti kraljevstvo koje nikad neće biti uništeno; ono neće doći pod vlast drugog naroda, nego će satrti i uništiti sva ta kraljevstva, a ono će zauvek postojati“ (Danilo 2:44, King James Version).

Da li Jehovini svedoci mogu da dokažu svoja verovanja samo pomoću prevoda Novi svet?

Ne, jer mi i dalje koristimo razne prevode Svetog pisma. Iako u okviru našeg biblijskog obrazovnog programa besplatno dajemo primerke prevoda Novi svet, rado proučavamo Sveto pismo i sa onima koji više vole da koriste druge prevode.