Vrati se na sadržaj

Kako Jehovini svedoci gledaju na obrazovanje?

Kako Jehovini svedoci gledaju na obrazovanje?

 Jehovini svedoci svoje gledište o obrazovanju zasnivaju na načelima iz Biblije. Svaki Svedok na osnovu savesti, koju je oblikovao na temelju Biblije, sam odlučuje kako će primeniti biblijska načela koja se tiču obrazovanja. a

 Obrazovanje je veoma važno

 Obrazovanje nam može pomoći da razvijemo „mudrost i sposobnost prosuđivanja“ – osobine kojima se u Bibliji pripisuje velika vrednost (Poslovice 2:10, 11; 3:21, 22). Pored toga, Isus je od svojih sledbenika očekivao da pomažu ljudima da se drže svega što im je zapovedio (Matej 28:19, 20). Stoga, mi pomažemo svojim suvernicima i podstičemo ih da steknu dobro obrazovanje, u šta spada i čitanje, pisanje i dobra komunikacija. b Takođe želimo da naučimo nešto i o drugim religijama i kulturama (1. Korinćanima 9:20-22; 1. Timoteju 4:13).

 U većini zemalja, vlasti smatraju da je obrazovanje veoma važno i zato je osnovno i srednje obrazovanje često obavezno. Mi smo poslušnim takvim zakonima jer se u Svetom pismu kaže: „Neka svaki čovek bude podložan vlastima nad sobom“ (Rimljanima 13:1). Pored toga, ne želimo da naša deca samo završe školu već ih podstičemo da marljivo uče i da budu dobri đaci. c Božja Reč kaže: „Štagod činite, od srca činite kao Gospodu a ne kao ljudima“ (Kološanima 3:23, Daničić-Karadžić).

 Obrazovanje nam pomaže da se brinemo za porodicu. Prema Bibliji, „ako se neko ne brine za svoje, a naročito za svoje ukućane, odrekao se vere i gori je od nevernika“ (1. Timoteju 5:8). Obrazovanje nam može pomoći da se brinemo za svoju porodicu, što Bog i traži od nas. U jednoj enciklopediji se kaže da je glavna svrha obrazovanja da „pomogne ljudima da postanu korisni članovi društva [...] i da svojim radom doprinesu razvoju privrede“ (The World Book Encyclopedia). Za razliku od osoba kojima nedostaje osnovno obrazovanje i koji ne poseduju nikakve veštine, obrazovane osobe koje su stekle neke veštine mogu se bolje brinuti za svoju porodicu i biti joj oslonac (Poslovice 22:29).

 Roditelji se brinu za svoju decu i tako što ih pripremaju za život, a školovanje im može biti od velike pomoći u tome (2. Korinćanima 12:14). Mi podstičemo roditelje da svojoj deci omoguće školovanje čak i ako žive u krajevima u kojima ono nije besplatno, gde je ono teško ostvarivo ili se kosi s kulturnim normama. d Isto tako, roditeljima dajemo praktične predloge kako da pomognu svojoj deci da budu bolji đaci. e

 Sagledati prednosti i mane određenog obrazovanja

 Pažljivo razmatramo obrazovanje koje nam je dostupno. Biblija kaže: „Lakoveran veruje svakoj reči, a pametan pazi na korake svoje“ (Poslovice 14:15). Ovo načelo primenjujemo tako što pažljivo razmatramo ponuđene opcije za dodatno školovanje, troškove takvog školovanja i korist koju ono donosi. Na primer, učenje nekog zanata često ne zahteva mnogo vremena, a može biti veoma korisno.

 Duhovna pouka je mnogo vrednija od svetovnog obrazovanja. Pouka iz Biblije nam pomaže da upoznamo Boga i dobijemo večni život, a to nijedno svetovno obrazovanje ne može pružiti (Jovan 17:3). Ta pouka nam pomaže da usvojimo moralne vrednosti – „pravednost i ispravno rasuđivanje i čestitost, sve što je na putu dobrote“ (Poslovice 2:9). Apostol Pavle je stekao obrazovanje koje se može uporediti s današnjim fakultetskim obrazovanjem, ali je za učenje Isusa Hrista rekao da ima nenadmašnu vrednost (Filipljanima 3:8; Dela apostolska 22:3). Poput Pavla, mnogi Jehovini svedoci su stekli visoko obrazovanje, ali ipak smatraju da se njegova vrednost ne može meriti s vrednošću duhovne pouke. f

Duhovna pouka nam pomaže u izgrađivanju moralnih vrednosti

 Visoko obrazovanje može ugroziti moralne i duhovne vrednosti

 Jedna poslovica iz Biblije kaže: „Pametan čovek vidi zlo i sklanja se“ (Poslovice 22:3). Jehovini svedoci smatraju da atmosfera koja vlada na nekim fakultetima i u sličnim obrazovnim ustanovama može ugroziti moralne i duhovne vrednosti osobe. Mnogi Svedoci zbog toga ne žele da sebe ili svoju decu izlažu takvom okruženju. Oni smatraju da se u takvim ustanovama često promovišu pogrešna gledišta poput sledećih:

 •   Pogrešno gledište: Novac donosi sreću i sigurnost

   Ljudi često smatraju da je visoko obrazovanje najsigurniji put do dobro plaćenog posla i zbog toga sve više studenata pohađa fakultet prvenstveno da bi zaradili više novca. Neki se nadaju da će im novac doneti sreću i sigurnost, ali Biblija za takvo gledište kaže da je isprazno (Propovednik 5:10). Što je još važnije, Biblija kaže da je „ljubav prema novcu koren svakog zla“ i da često vodi do gubitka vere (1. Timoteju 6:10). Jehovini svedoci ne žele da upadnu u zamku sticanja bogatstva, za koje Biblija kaže da je zavodljivo (Matej 13:22).

 •   Pogrešno gledište: U životu treba steći ugled i položaj u društvu, a za to je potrebno visoko obrazovanje

   Na primer, Nika Gilauri, bivši gruzijski premijer, o uvreženom mišljenju koje vlada u njegovoj zemlji napisao je sledeće: „U Gruziji je fakultetska diploma praktično obavezan statusni simbol.“ Još je dodao da se nekada smatralo da su „mladi bez diplome sramota za svoju porodicu“. g Suprotno tome, Biblija nas upozorava koliko je opasno tražiti slavu u ovom svetu. Isus je verskim vođama koje su tražile slavu za sebe rekao: „Kako biste mogli verovati, kad prihvatate slavu jedan od drugoga?“ (Jovan 5:44). Atmosfera na fakultetima može probuditi oholost u ljudima, osobinu koju Bog mrzi (Poslovice 6:16, 17; 1. Petrova 5:5).

 •   Pogrešno gledište: Svako treba sam da odluči šta je ispravno, a šta pogrešno

   Jehovini svedoci uvažavaju Božja merila o tome šta je ispravno, a šta pogrešno (Isaija 5:20). Prema članku objavljenom u časopisu Journal of Alcohol and Drug Education, mnogi studenti zbog pritiska vršnjaka na fakultetima „donose odluke koje se kose s njihovim stavovima o ispravnom i pogrešnom“. h Ova izjava je u skladu s biblijskim načelom: „Loše društvo kvari dobre navike“ (1. Korinćanima 15:33). Postupci koje Bog ne odobrava, kao što su opijanje, korišćenje droge i seks van braka, česta su pojava na fakultetima i mnogi studenti su pod pritiskom da tako postupaju (1. Korinćanima 6:9, 10; 2. Korinćanima 7:1).

 •   Pogrešno gledište: Visoko obrazovanje je najbolji način da svet učinimo boljim

   Mnogi se za visoko obrazovanje ne odlučuju radi bogatstva, ugleda ili užitaka, već zato što žele da svet i sebe učine boljim. To su plemeniti ciljevi, ali Jehovini svedoci su odlučili da ih ostvare na drugačiji način. Poput Isusa, i mi gledamo na Božje Kraljevstvo kao na jedinu nadu za bolje sutra (Matej 6:9, 10). Međutim, dok čekamo da to Kraljevstvo reši probleme u svetu, mi ne sedimo skrštenih ruku. Po ugledu na Isusa, širom sveta govorimo ljudima o dobroj vesti o Kraljevstvu i tako svake godine pomažemo stotinama hiljada ljudi da promene svoj život nabolje (Matej 24:14). i

a Kada je u pitanju obrazovanje, mladi Svedoci koji još uvek žive s roditeljima uzimaju u obzir njihovo mišljenje dokle god se ono ne kosi s Božjim zakonima (Kološanima 3:20).

b U tu svrhu smo izdali više od 11 miliona primeraka različitih publikacija za opismenjavanje, poput brošure Nauči da čitaš i pišeš. Pored toga, širom sveta organizujemo i besplatne škole za opismenjavanje na 120 jezika. Zahvaljujući tim školama, u periodu od 2003. do 2017, 70000 ljudi je naučilo da čita i piše.

c Videti članak „Da li da napustim školu?

d Na primer, mi podstičemo roditelje da u školu šalju svoje sinove, ali i ćerke. Videti članak „Da li moje dete treba da ide u školu?“ u Stražarskoj kuli od 15. marta 2003.

e Videti članak „Pomoći detetu da popravi ocene“.

f Na sajtu jw.org videti deo „Poreklo života“.

g Practical Economics: Economic Transformation and Government Reform in Georgia 2004 –2012, strana 170.

h Uvez 61, broj 1, april 2017, strana 72.

i Na sajtu jw.org, u delu „Biblija menja živote“, videti životne priče ljudi kojima su Božja Reč i poruka o Kraljevstvu promenili život.