U obrazovnom centru Jehovinih svedoka u Patersonu, u državi Njujork, 13. septembra 2014. održan je program povodom dodele diploma 137. razredu Biblijske škole Galad. U ovoj školi se obučavaju iskusni Jehovini svedoci da bi mogli još više da pomažu svojim skupštinama i podružnicama. Ovaj program pratile su 12 333 osobe, kako direktno u Patersonu tako i putem video-prenosa na Jamajci, u Kanadi, Portoriku i Sjedinjenim Državama.

Samjuel Herd, član Vodećeg tela Jehovinih svedoka, bio je predsedavajući programa. U uvodnim rečima naglasio je koliko su Jehovine misli uzvišenije od naših (Isaija 55:8, 9). Rekao je da su, i nakon što im je um pet meseci bio zaokupiran Božjim načinom razmišljanja, studenti Galada samo zagrebali površinu i da su upoznali tek ’obrise Božjih dela‘ (Jov 26:14). Brat Herd je dodao da je svaki skup na kom govorimo o Božjim mislima poučan i da to važi i za ovaj program.

„’Plod duha je dugotrpljivost‘ “ (Galatima 5:22). Džon Larson, član Odbora podružnice u Sjedinjenim Državama, govorio je o dva područja na kojima nam je potrebna dugotrpljivost, koja je plod Božjeg duha. Prvo, treba da budemo dugotrpljivi s Jehovom dok nas obučava i pomaže nam da budemo čvrsti u veri (1. Petrova 5:10). Možemo se ugledati na Avrahama jer je bio dugotrpljiv dok ga je Jehova obučavao i dok je čekao ispunjenje Jehovinog obećanja (Jevrejima 6:15).

Drugo, treba da budemo dugotrpljivi sa sobom. Nakon obuke u Galadu, studenti mogu previše očekivati od sebe. Ako na početku ne bude sve išlo glatko, možda će se pitati: ’Šta nije u redu sa mnom?‘ Govoreći iz ličnog iskustva, brat Larson ih je uverio da mogu prebroditi sve poteškoće ako budu dugotrpljivi sa sobom i ako i dalje budu marljivi dok Bog ne dovrši njihovo obučavanje (Jevrejima 6:11, 12).

„Budite ponizni u srcu i živite večno!“ Govor Entonija Morisa iz Vodećeg tela temeljio se na drugom delu Psalma 22:26, gde piše: „Srca vaša neka večno žive.“ Da bismo dobili taj blagoslov, moramo biti ponizni. Brat Moris je naglasio da će Jehova prestati da nas koristi ako izgubimo poniznost. Svako od nas, pa i dugogodišnji hrišćani, mogu smetnuti s uma koliko je važno biti poput Hrista Isusa (2. Petrova 1:9).

U Bibliji možemo čitati o onima koji su bili ponizni i o onima koji nisu. Irod Agripa je oholo prihvatio laskanje ljudi i slavu koja pripada samo Bogu. Zato ga je Božji anđeo ubio i zatim su ga „izjeli crvi“ (Dela apostolska 12:21-23). Petar je imao potpuno drugačiji stav, jer kada ga je Isus ukorio rekavši mu da njegove „misli nisu Božje, nego ljudske“, on po svemu sudeći nije postao zlovoljan ni ljut (Matej 16:21-23). Prihvatio je disciplinu i postao uzor u pogledu poniznosti (1. Petrova 5:5).

Neki studenti će biti betelski dobrovoljci u nekoj od podružnica Jehovinih svedoka. Brat Moris ih je upozorio da će tamo biti nesrećni ako nisu ponizni. Međutim, nije uvek lako uočiti kod sebe nedostatak poniznosti. Na primer, ispričao je šta je davno jedan starešina uradio kada je dobio savet jer nije bio ponizan. U pismu podružnici je napisao: „Ja ne poznajem osobu koja je poniznija od mene.“ Brat Moris je podstakao studente da se čuvaju takvog stava. Ostaće ponizni ako ne razviju nadmeno gledište o svom autoritetu i ako priznaju da najveći autoritet imaju Jehova Bog i Isus Hrist.

„On ’ne daje duha na meru‘ “ (Jovan 3:34). Majkl Bernet, jedan od instruktora u Galadu, podsetio je studente da će zahvaljujući svetom duhu savladati sve poteškoće i sumnje koje će se pojaviti dok obavljaju svoja zaduženja. Božji duh je osposobio Veseleila da izvrši zahtevan zadatak da napravi šator sastanka (Izlazak 35:30-35). Kada je dobio sveti duh, postao je još veštiji zanatlija i bio je osposobljen da poučava druge. Sveti duh može na isti način pomoći studentima Galada, naročito ako budu poučavali na temelju Svetog pisma, koje su istraživali tokom školovanja.

Žene su takođe imale važan udeo u pravljenju šatora sastanka (Izlazak 35:25, 26). Slično tome, sestre iz ovog razreda su dokazale da su „vešte žene“ dok podupiru svoje muževe. Brat Bernet je na kraju dao sledeći savet: „Svoje prirodne sposobnosti upotpuni poniznošću i poslušnošću. Tada će ti Jehova dati punu meru svog duha.“

„Da li ćeš igrati sa mnom?“ Mark Numar, pomoćnik u Odboru za poučavanje, govorio je o tome šta je kralj David učinio kada je doneo kovčeg saveza u Jerusalim (2. Samuilova 6:12-14). David se tom prilikom ponizio i radosno je igrao s „robinjama svojih slugu“ (2. Samuilova 6:20-22). Te robinje nikad nisu zaboravile dan kada je kralj David igrao s njima. Brat Numar je zatim podstakao studente da ’igraju s robinjama‘. Upitao ih je: „Da li ćeš rado pomagati onima koji imaju malo zaduženja ili ih uopšte nemaju? [...] Da li ćeš ceniti druge zbog njihovih osobina i duhovnosti?“

Studenti će oponašati Jehovu ako na ovaj način budu ispoljavali ljubav (Psalam 113:6, 7). Iako neki u njihovom okruženju možda neće biti ponizni, studenti ne treba da dozvole da mane drugih utiču na njih. „Nemoj misliti da si neko i nešto“, rekao je brat Numar i još je dodao: „Ophodi se s Jehovinim ovcama onako kako bi Jehova to radio.“

„Propovedajte u svakoj pogodnoj prilici.“ Vilijam Samjuelson, nadglednik Odeljenja za teokratske obrazovne programe, govorio je o apostolu Pavlu, koji je propovedao dobru vest u svakoj pogodnoj prilici (Dela apostolska 17:17). U nastavku ove tačke, studenti su odglumili ono što su doživeli u službi propovedanja tokom školovanja u Galadu. Na primer, jedan bračni par je hteo da razgovara s prodavačicom u prodavnici prehrambene robe. Sačekali su da se raščisti gužva i pokazali joj kratak film Zašto proučavati Sveto pismo? Rekli su joj da poseti veb-sajt jw.org jer je on dostupan i na laoskom jeziku, što je njen maternji jezik. Bračni par je nastavio da posećuje ovu ženu.

„I dalje spremno obavljajte službu za Božje Kraljevstvo.“ Vilijam Nonkis, iz Službenog odeljenja u podružnici u Sjedinjenim Državama, intervjuisao je četvoro studenata. Oni su već postupili u skladu sa Isaijom 6:8 jer su pokazali da spremno prihvataju zadatke u službi za Kraljevstvo. Ova škola im je pomogla da i dalje imaju takav stav. Sestra Snolija Maseko rekla je da je u školi Galad otkrila na kojim poljima može da bude još bolja, na primer, da mudro koristi vreme i nakon celog dana provedenog u službi za Boga. Ona je takođe rekla: „Tokom ovog školovanja, uvidela sam da mogu da uradim mnogo više nego što sam mislila.“ Brat Denis Nilsen je naučio kako mu ono što piše u Sofoniji 3:17 može pomoći da se ne razočara u službi propovedanja. „Ako u službi nisam postigao ništa posebno, treba da se setim da Jehova veselo uzvikuje“, rekao je on i dodao: „I ja treba da imam takav stav.“

„Pogledajte ptice nebeske“ (Matej 6:26). Stiven Let iz Vodećeg tela održao je ključni govor ovog programa. Na temelju Isusovog poziva da ’pogledamo ptice‘, to jest da ih pažljivo posmatramo, brat Let je naveo nekoliko pouka koje možemo izvući posmatrajući ptice (Jov 12:7).

Na primer, pošto Jehova daje hranu pticama, sigurno će brinuti i o nama. Mi smo deo ’Božjeg doma‘ i Jehova nas uverava da se on „brine za svoje“ (1. Timoteju 3:15; 5:8). Naravno, mi treba da uradimo svoj deo. Kao što ptice moraju da traže hranu koju im Bog obezbeđuje, mi moramo da ’tražimo najpre kraljevstvo‘ da bismo dobili Božji blagoslov (Matej 6:33).

Brat Let je takođe rekao da mnoge ptice posebnim zvukom upozoravaju druge ptice na opasnost. Slično tome, i mi treba da upozoravamo druge kada je to potrebno, recimo kad neki brat „pogreši, a da toga i nije svestan“ (Galatima 6:1, fusnota). Putem propovedanja, mi upozoravamo ljude da je „Jehovin dan“ sve bliži (Sofonija 1:14). Brat Let je govorio i o tome da ptice tokom seobe preleću visoke planine. Poput njih, i mi uz Jehovinu pomoć možemo savladati naizgled nesavladive prepreke (Matej 17:20).

Zaključak. Nakon što su studentima uručene diplome, jedan od njih je pročitao pismo zahvalnosti u ime celog razreda. Brat Herd je u zaključku rekao da se usađivanje Jehovinih misli u naše srce može uporediti sa zabijanjem klinova u železničke pragove. Potrebno je više udaraca čekićem da bi klin bio čvrsto postavljen. Poput toga, studenti treba da se podsećaju na ono što su naučili u Galadu. „Trebaće vam vremena da te pouke ’zakucate‘ duboko u svoje srce“, rekao je brat Herd. Još je dodao: „Živite u skladu s Božjim mislima i bićete blagoslov za druge.“