Osnovni podaci — Saba

  • Broj stanovnika: 1 800
  • Broj Jehovinih svedoka: 11
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 0
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 164