Osnovni podaci — Rodriges

  • Broj stanovnika: 42 638
  • Broj Jehovinih svedoka: 57
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 748