Osnovni podaci — Madeira

  • Broj stanovnika: 254 368
  • Broj Jehovinih svedoka: 1 152
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 19
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 221