• Prizren, Kosovo — propovedanje dobre vesti o Kraljevstvu

Osnovni podaci — Kosovo

  • Broj stanovnika: 1 798 506
  • Broj Jehovinih svedoka: 262
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 8
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 6 865