Osnovni podaci — Grenada

  • Broj stanovnika: 117 724
  • Broj Jehovinih svedoka: 595
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 10
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 198