Osnovni podaci — Devičanska ostrva (SAD)

  • Broj stanovnika: 105 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 607
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 10
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 173