Osnovni podaci — Sudan

  • Broj stanovnika: 41 727 690
  • Broj Jehovinih svedoka: 633
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 14
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 65 921