Osnovni podaci — Pakistan

  • Broj stanovnika: 197 015 955
  • Broj Jehovinih svedoka: 1 140
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 20
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 172 821