• Oblast Haro Banda, Nijamej, Niger — ponuda jedne brošure na temelju Biblije

Osnovni podaci — Niger

  • Broj stanovnika: 22 311 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 332
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 7
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 67 202