• Makao — nuđenje Stražarske kule u blizini ruševina crkve Svetog Pavla

Osnovni podaci — Makao

  • Broj stanovnika: 658 900
  • Broj Jehovinih svedoka: 346
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 5
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 1 904